Avaluacions

Es faran 5 avaluacions al llarg del curs:


Avaluació inicial: Tendrà lloc durant el mes de setembre i servirà per determinar el nivell dels alumnes.


Avaluació zero: 16 i 17d’octubre. És una avaluació que es pot considerar de prova, sense notes, però que ja comença a dibuixar el perfil dels alumnes. 


Primera avaluació: 11 i 12 de desembre.


Segona avaluació: 18i 19 de març.


Avaluació final:
FPB II:
2n Batxillerat
La resta: 16 i 17 de juny.

De cada avaluació, exceptuant la inicial, s’informarà els pares amb un butlletí que els alumnes han de tornar signat al/la tutor/a dins el termini d’una setmana. La signatura d’aquest implica que es donen per assabentat de l’evolució del seu fill/filla.


Els alumnes de 2n de batxillerat realitzaran els exàmens en funció d’una distribució horària que se’ls comunicarà a cada trimestre. No es poden avançar exàmens.

L’alumnat podrà sol·licitar al professorat l’aclariment d’aquells dubtes que sorgeixin sobre les qualificacions obtingudes. També podrà revisar les proves, exercicis o treballs escrits que hagin servit per avaluar el procés d’aprenentatge. Si, a l’avaluació final, després d’haver estat atès pel professorat corresponent, l’alumne/a encara està en desacord amb la qualificació obtinguda disposarà d’un termini de dos dies lectius -a partir de la data en què se li va comunicar la nota- per presentar per escrit una sol.licitud de revisió de l’esmentada qualificació adreçada al Cap d’Estudis, que la trametrà al Cap del Departament responsable de la matèria causant del desacord, seguint el que marca la normativa vigent.