Sol·licitud comptes usuaris famílies

 

Des del Gestib (Programa de gestió educativa que utilitzem les escoles) , s’informa a tots els pares i mares que ho desitgin, que poden sol·licitar un codi d’usuari per poder accedir a l’aplicació.

Resultat d'imatges per a Cada família pot demanar fins a 2 codis d’usuari, un per la mare/tutora legal i una altre pel pare/tutor legal.

Per això, els interessats en adquirir el codi d’usuari hauran d’entregar  la fulla de sol·licitud que us varem fer arribar mitjançant una circular, amb tots els camps emplenats i entregar-la al tutor/a del seu fill/a.

Una vegada disposi d’usuari podrà realitzar, entre d’altres, les següents accions:

–          Comunicar-se amb el professorat.

–          Consultar els horaris.

–          Visualitzar les circulars enviades pel centre.

–          Sol·licitar la justificació de faltes d’assistència.

–          Consultar les qualificacions i dades acadèmiques.

Per accedir a l’aplicació pot fer-ho a través de la següent adreça:

https://www3.caib.es/xestib