Òrgans de Govern

Òrgans col·legiats de govern

key

Òrgans col·legiats de govern
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professorat amb les competències establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol II del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis (ROC) que no s’oposin a les establertes en la LOE. La composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
L’equip directiu
L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del ROC, així com els nomenats d’acord amb el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB 30 de 23/02/2010) i les ordres anuals successives sobre renovació d’equips directius, amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin a les establertes a la LOE.

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Son Caliu Està format pels següents aquests són els  integrants:

Representants dels pares i mares

Pamela Kristina Adam

Pilar Rodríguez Moyano

 Marcos Javier Rodríguez  Campins

Christian López Guerin

Representant de l’AMPTA

 Ángela Figarola

Representant de l’Ajuntament de Calvià

Cecilia Valls
 
Representants del professorat
 

Laylah Llull Sierra, Marta Martínez Benito, Maribel Vicente Vicente, Mónica Rullán Mora i Encarna Vilchez Cazorla.

Equip directiu

Francisca Far (presidenta)

Elena Arroyo (cap d’estudis)

Marta Servera(secretària)

 

Claustre de Professorat

EDUCACIÓ INFANTIL

3A: Laylah Llull

3B: Marga Bauzá

4A: Miriam Lerin 

4B: Sonia Fernandez/Anabel fernández

5A: Mery Molina 

5B: Natalia Mayol /Antonia Morro

+1: Vanesa Garcia

+2: Marga Mesquida

+3: Nuria Ferrer

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA: Marta Martínez

1rB: Patricia Baquero

2nA: Joana M.ª Rigo

2nB: Paula López

3rA: Maribel Vicente

3rB: Marian Bosch

4tA : Rosa Mª Ibarrondo

4tB: Inés Garcia

5èA :Patrícia Pujol /Aina Rosselló

5èB : Xavi Robles

6èA:Encarna Vilchez

6èB: Mónica Rullán

ESPECIALISTES

ANG: Araceli Prieto

ANG: Joana Mº Belmonte

EF: Ana Polo

EF: Natalia Salvador

MU: Xavi Robles

AD: Lluc Albertí

AL: Nuria Gutiérrez

PT: Sandra Reina

REL: Margarita Sampol

ORIENTADORA: Adriana Morell

EQUIP DIRECTIU

SEC: Marta Servera

CAP D’EST: Elena Arroyo

DIR: Paquita Far

PERSONAL NO DOCENT

ATE: Margalida Vidal

CONSERGERIA: Mónica Vera