PORTES  OBERTES

 

 
 
ATENCIÓ, CANVIS EN EL CALENDARI D’ADSCRIPCIÓimage.png

Presentació de sol·licituds per realitzar l’adscripció de BATXILLERAT

Calendari d’adscripció:

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendaris

Presentació de sol·licituds

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/

Els tràmits s’han de realitzar de manera telemàtica amb el codi d’usuari personal del Gestib.

Si no teniu aquest codi activat podeu contactar amb l’institut de 9.00 a 13.00 hores.

Dates per realitzar els tràmits telemàtics: del 14 al 26 de maig.

El tràmit s’obrirà el dia 14 de maig a les 00:00

http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sollicituds-4534/ 

Si s’ha d’adjuntar documentació addicional al procés telemàtic es podrà fer sol·licitant cita prèvia telefonant a l’IES de 9.00 a 13.00.

Les cites es realitzaran els dies 25 i 26 de maig.

Per dubtes referents al tràmit telemàtic podeu contactar amb l’oficina d’Escolarització de Palma

C/Ter, 16, planta baixa

(Edifici Alexandre Rosselló i Pastors)

07009 Palma (Polígon Son Fuster)

Tel.: 971 78 73 53  

 

Modificació convocatòria de proves d’accés a FP per l’any 2020

Bon dia,
 
Els nous calendaris previstos per a les proves d’accés a cicles de Formació Professional 2020 estan ja disponibles a la web del Departament d’FP.
 
Podeu accedir a tota la informació relativa a aquests processos mitjançant els següents enllaços:
 
 

Benvolgudes famílies,

     Després de passar les dades de l’enquesta encarregada per la Direcció General de Planificació i Centres, només 14 alumnes han assegurat l’inscripció al nostre centre.Donat que el mínim per poder començar el batxillerat era de 20 matriculacions s’ha considerat que els nombres eren insuficients per poder oferir el batxillerat.
     Per aquest motiu, el proper curs 2020/2021 NO HI HAURÀ POSSIBILITATS D’OFERIR ESTUDIS DE BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE, el qual no estarà disponible en el procés d’adscripció, ni en primera, ni en segona o tercera opció, quedant tots els alumnes que així ho desitgin convidats a participar al PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ als quatre centres de Palma Nord: IES Josep Maria Llompart, IES Madina Mayurqa, IES Son Pacs i IES Joan Maria Thomas. 
     A la pàgina web teniu la informació necessària per poder realitzar l’adscripció de manera telemàtica, recordau que l’adscripció s’ha de realitzar del 14 al 20 de maig.
 
     Gràcies a tots per la vostra participació.
     Atentament,

Modificació convocatòria de proves d’accés a FP per l’any 2020

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Darreres informacións sobre les proves, calendari i procés d’admissió, centres i altres…

  

Bon dia,

   En primer lloc, desitjam que tant voltros com tot el vostre entorn estigueu bé, i que aquesta situació passi al més aviat possible.

     Volem compartir un poc la gestió que s’està fent des del claustre durant aquestes setmanes de confinament domiciliari.

     Com a claustre, des del primer moment, ens vàrem preocupar per intentar donar la millor resposta a aquesta nova situació pensant en el nostre alumnat des d’un punt de vista emocional i acadèmic i seguint les instruccions que la Conselleria d’Educació ens anava donant.

     En la primera fase del confinament domiciliari, vàrem rebre instruccions de, prioritàriament, donar activitats de reforç de matèria ja impartida, i així ho vàrem fer,

     Vàrem aprofitar la primera quinzena per establir canals de comunicació entre els equips docents i definir un pla de feina únic encara que difícilment coordinat.

     Durant aquesta quinzena es va enviar un correu electrònic a les famílies amb una enquesta que ens ha servit per tenir una idea de com estava funcionant l’activitat a distància durant la primera quinzena. S’ha de dir que els resultats, encara que no generalitzables, varen ser raonablement bons ja que més del 70% consideràveu com a bo el funcionament de les tasques diàries i fins i tot un 10% les consideraven insuficients.

     La tercera setmana que acaba de finalitzar, s’ha centrat en fer un seguiment de l’alumnat que no estava realitzant les tasques de manera habitual o que no tenia els mitjans necessaris per poder-ho fer. Aquest seguiment l’han realitzat els tutors i les tutores de cada grup mitjançant documents comuns que ens han permès compartir la informació entre tots els docent del claustre.

El proper dilluns dia 6, de 10 a 11 hores, s’obrirà l’institut per poder facilitar material informàtic a aquell alumnat que s’ha detectat que ho necessita o per venir a recollir el material que se considera necessari per poder seguir el curs a distància. Per favor, evitau venir si no és realment necessari.

     En l’actualitat, i veient que el confinament se pot allargar encara bastant, estam començant una segona fase en què consideram que es pot anar introduint progressivament nova matèria. El professorat està dissenyant, amb els mitjans que consideren més oportuns (normalment Moodle o Classroom), materials i activitats per poder aconseguir l’objectiu desitjat i per poder fer el seguiment més útil.

     Per una altra banda, i no menys important, som conscients que aquesta situació no afecta de la mateixa manera ni a tot l’alumna ni al seu entorn familiar. Per això, estam donant resposta de la millor forma possible a tots els casos que estam detectant, i la majoria d’ells, tenen una incidència més emocional que acadèmica. Per aquest motiu, igual que feim durant el curs, vos demanam que ens poseu en contacte amb nosaltres, a través dels tutors i tutores, per informar-nos de qualsevol informació que pugui afectar a l’alumnat. No pretenem que les activitats que es proposen suposin una càrrega per l’alumnat, més aviat pensam que pot ajudar a fer que aquests dies de confinament siguin més fàcils, proporcionant unes rutines diàries que a més a més, permetin aprofitar acadèmica i cognitivament el temps que s’ha de passar a casa.

     Com a claustre, el que volem és que l’alumnat es pugui trobar a gust i motivat per fer un parell d’hores diàries de feina. 

     Com a mesura per atendre a la diversitat individual de cada alumne i de la pròpia casuística de cada família, es podran flexibilitzar els lliurament de les diferents tasques, adaptant-les a les necessitats pròpies de cada situació. 

     Vos recordam que teniu els següents mitjans d’informació i comunicació:

– La pàgina web, on podeu trobar les adreces electròniques de tots els docents a l’apartat de departaments i el calendari de cada curs on on s’informarà de les activitats (videoconferències, exàmens,…) específiques de cada curs.

– El correu electrònic dels tutors i les tutores per si necessitau informació del curs o comunicar alguna informació particular. Per informacions específiques d’una assignatura és millor que comuniqueu amb el docent corresponent.

– El telèfon del centre si les altres vies de comunicació no han funcionat.

     No sabem la durada d’aquest confinament domiciliari i això segurament, ens obligarà a anar fent les  modificacions necessàries en cada moment. 

     Per acabar desitjar-vos salut a tots i a totes.

     Moltes gràcies,

     L’equip directiu

Apreciades famílies,

Fins a noves instruccions s’ha decretat la suspensió de totes les activitats presencials al Centre.

Si necessitau contactar amb el Centre podeu fer-ho al telèfon:

971 611 896

o també al @mail:

contacte@iesesporles.cat

 

L’equip directiu

Instruccions per poder donar d’alta de manera excepcional al Gestib als pares/mares/tutors legals que encara no estan donats d’alta:

 


Si els pares/mares/tutors legals no tenen codi d’usuari, poden sol·licitar-lo individualment (un per a cada compte d’usuari) al correu electrònic del centre (contacte@iesesporles.cat)indicant:

 

 

 

 

          Us informam que d’acord amb el amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

         La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors, etc.). Per tot això, us demanam que us abstengueu d’acudir al Registre de la Conselleria.

Salutacions cordials

 


Enric Magraner Rullan
IES Josep Font i Trias
 

 

Benvolgudes famílies,

En aquest curs 2019-20 el nostre centre s’ha plantejat diversos objectius de millora en varis aspectes:

ÚS DEL GESTIB PER LES FAMÍLIES

Un primer aspecte és la comunicació i informació amb les famílies emprant les eines que la Conselleria d’Educació i Cultura posa a la nostra disposició, en aquest cas l’aplicació GESTIB que permet diversos procediments (justificació d’absències, qualificacions, agendes dels grups, missatges i mails informatius,…) i per això, si encara no disposau d’aquesta eina us animam que demaneu usuari i contrasenya per a fer-ne ús. Aquesta aplicació també es troba disponible per a plataformes Android a la aplicació de Google Store.

CORREU CORPORATIU DE L’ALUMNAT PER A ÚS PEDAGÒGIC

Un segon aspecte és l’us de plataformes Moodle i Google Education per part dels alumnes. En aquest cas, l’alumnat necessita un mail corporatiu per accedir a ambdues plataformes. Aquest mail ha de ser facilitat pel centre i tendria vigència al llarg de l’escolarització en aquest institut, amb l’estructura:

<nombre_matrícula>@iesesporles.cat

Per a la creació i ús d’aquest mail necessitam la vostra autorització signada en el full que podeu descarregar en aquest enllaç.

* Calendari de matriculacions (GENERAL).

* Calendari de matriculació a la secretaria del Centre.

* Full explicatiu d’autoritzacions administració medicació.

* Transport escolar.

* Criteris d’adjudicació d’optatives.

* Declaració responsable escolarització

* Lloguer de taquilles.

* Full de domiciliació bancària.

Llistat llibres de text i materials

* Llistat llibres de text 1r ESO      1r_ESO

* Llistat llibres de text 2n ESO        2n_ESO

* Llistat llibres de text 3r ESO        3r_ESO

* Llistat llibres de text 4t ESO        4_ESO