06.3 Beques generals 20/21

CONVOCATÒRIA BEQUES GENERALS 2020/2021

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de caràcter
general per estudiants que cursin estudis post obligatoris per el curs 2020-2021, convocades pel
Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1
d’octubre de 2020.
Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació, i Formació
professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica
del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar.html
Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis
_postobligatoris_no_universitaris/
Informam de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per
evitar el posterior reintegrament de l’Ajuda (són causes de reintegrament causar baixa en el
centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, llevat
dispensa d’escolarització, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores
matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació
per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes).
En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID 19 s’actuarà d’acord amb les instruccions
que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri
d’Educació i Formació Professional.
Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment
al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.
Palma, 31 d’agost de 2020