Matrícula 1r ESO Curs 2020-21

DOCUMENTACIÓ  la podeu descarregar de cadascun dels enllaços que hi ha a la taula adjunta i que , una vegada emplenats heu de trametre (en format PDF) a matricula2021@iesesporles.cat del 29 de juny al 13 de juliol, abans de formalitzar la

matrícula telemàtica de 1r d’ESO pel curs 2020-2021

Obligatòria:

⇒ Full d’autoritzacions:

L’ha d’emplenar i signar l’alumne/a, la mare, el pare, el tutor/a.

⇒  Declaració responsable si el pare, mare o tutor/a no pot signar el full d’autoritzacions.

⇒  Fotocòpia DNI, passaport o NIE alumne/a. Si no en té, fotocòpia del llibre de familia.

⇒  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada.

⇒  Justificant bancari del pagament de 61 € al següent núm. de compte de CaixaBank:

ES62 2100 0785 2502 0006 2420

⇒  Full de domiciliació bancària (IBAN) per efectuar els cobraments de les sortides durant el curs i properes matrícules.

⇒  Autorització de la persona responsable legal per a l’administració de medicaments.

⇒  En cas se separació dels pares, resolució judicial de la custodia.

Voluntària:

⇒  Justificació d’exempcions d’Educació física (només la part pràctica) o de Català.

L’assistència a les classes és obligatòria a les dues assignatures. Més informació a secretaria.

⇒  Full d’inscripció socis APIMA (la quota inclou l’agenda escolar del centre).

⇒  Full de lloguer de taquilles.

⇒  Sol·licitud de transport escolar i informació de les aturades.

⇒  Sol·licitud de participació al Programa de reutilització de llibres de text.

 

Altres documents

 

⇒  Calendari de matriculació i tramesa de documentació prèvia.

⇒  Llista de llibres de text i altres materials: sortirà a partir de l’1 de juliol.

⇒  Full explicatiu d’autoritzacions.

⇒  Criteris d’adjudicació i canvi d’assignatura optativa.

⇒  Informació sobre l’ús i adquisició de materials informàtics (chromebook,s).

*Com trametre la documentació prèvia?

Quan tengueu tota la documentació, l’heu de trametre per correu electrònic (en format PDF) a matricula2021@iesesporles.cat i a l’assumpte heu d’especificar les dades de l’alumne amb aquest ordre: 1r llinatge, 2n llinatge, nom i curs