Matrícula 2n, 3r i 4t ESO Curs 2020-21

DOCUMENTACIÓ  la podeu descarregar de cadascun dels enllaços que hi ha a la taula adjunta i que , una vegada emplenats heu de trametre (en format PDF) a matricula2021@iesesporles.cat del 29 de juny al 8 de juliol, abans de formalitzar la

matrícula telemàtica d’ESO pel curs 2020-2021

Obligatòria:

⇒ Full d’autoritzacions:

L’ha d’emplenar i signar l’alumne/a, la mare, el pare, el tutor/a.

⇒  Declaració responsable si el pare, mare o tutor/a no pot signar el full d’autoritzacions.

⇒  Fotocòpia DNI, passaport o NIE alumne/a. Si no en té, fotocòpia del llibre de familia.

 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada en el cas de canvi o renovació.

 Full de domiciliació bancària (IBAN) només si heu canviat d’entitat o compte.

Autorització de la persona responsable legal per a l’administració de medicaments (només si ha canviat).

En cas se separació dels pares, resolució judicial de la custodia si encara no l’heu presentada.

Voluntària:

Justificació d’exempcions d’Educació física (només la part pràctica) o de Català.

L’assistència a les classes és obligatòria a les dues assignatures. Més informació a secretaria.

⇒  Full d’inscripció socis APIMA (la quota inclou l’agenda escolar del centre).
⇒  Full de lloguer de taquilles.
⇒  Sol·licitud de transport escolar i informació de les aturades.
⇒  Sol·licitud de participació al Programa de reutilització de llibres de text.
 

Altres documents

⇒  Calendari de matriculació i tramesa de documentació prèvia.

⇒  Llistat de llibres i materials d’ESO: sortirà a partir de l’1 de juliol.

2n ESO

3r ESO

4t ESO

  Informació optatives de 2n d’ESO.

  Informació optatives de 3r d’ESO.

  Informació optatives de 4t d’ESO.
⇒  Full explicatiu d’autoritzacions.
⇒  Criteris d’adjudicació i canvi d’assignatura optativa.

*Com trametre la documentació prèvia?

Quan tengueu tota la documentació, l’heu de trametre per correu electrònic (en format PDF) a matricula2021@iesesporles.cat i a l’assumpte heu d’especificar les dades de l’alumne amb aquest ordre: 1r llinatge, 2n llinatge, nom i curs

Despeses de material escolar i assegurança:

L’import del material escolar més l’assegurança pel curs 2020 / 2021 és de 61,12 € que es descomptarà per domiciliació bancària després d’haver formalitzat la matrícula en línia.