Matrícula alumnat de nova incorporació Curs 2020-21

DOCUMENTACIÓ:  la podeu descarregar de cadascun dels enllaços que hi ha a la taula adjunta i que , una vegada emplenats heu de lliurar al centre, amb cita prèvia, del 14 al 22 de juliol. Posteriorment podreu fer el tràmit de la matrícula telemàtica.

Instruccions per a la matrícula telemàtica d’ESO pel curs 2020-2021

Obligatòria:

⇒ Full d’autoritzacions:

L’ha d’emplenar i signar l’alumne/a, la mare, el pare, el tutor/a.

⇒  Declaració responsable si el pare, mare o tutor/a no pot signar el full d’autoritzacions.

⇒  Fotocòpia DNI, passaport o NIE alumne/a. Si no en té, fotocòpia del llibre de familia.

⇒  Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada.

⇒  Justificant bancari del pagament de 61 € al següent núm. de compte de CaixaBank:

ES62 2100 0785 2502 0006 2420

⇒  Full de domiciliació bancària (IBAN) per efectuar els cobraments de les sortides durant el curs i properes matrícules.

⇒  Autorització de la persona responsable legal per a l’administració de medicaments.

⇒  En cas se separació dels pares, resolució judicial de la custodia.

Voluntària:

⇒  Justificació d’exempcions d’Educació física (només la part pràctica) o de Català.

L’assistència a les classes és obligatòria a les dues assignatures. Més informació a secretaria.

⇒  Full d’inscripció socis APIMA (la quota inclou l’agenda escolar del centre).

⇒  Full de lloguer de taquilles.

⇒  Sol·licitud de transport escolar i informació de les aturades.

⇒  Sol·licitud de participació al Programa de reutilització de llibres de text.

 

Altres documents

 

⇒  Calendari de matriculació i tramesa de documentació prèvia.

⇒  Llista de llibres de text i altres materials: sortirà a partir de l’1 de juliol.

⇒  Full explicatiu d’autoritzacions.

⇒  Criteris d’adjudicació i canvi d’assignatura optativa.

⇒  Informació sobre l’ús i adquisició de materials informàtics (chromebook,s).

*Com trametre la documentació prèvia?

Quan tengueu tota la documentació:

1r.- Demanar cita prèvia al telèfon 971 611 896.

2n.- Lliurar,presencialment, tota la documentació emplenada i signada.