Recuperació pendents curs 20-21. Criteris i calendaris.

 L’alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors té l’oportunitat de recuperar-les durant aquest curs 20-21. 

Aquí teniu els calendaris i els criteris. No oblideu que hi ha assignatures que les podeu recuperar aprovant les dues dues primeres avaluacions.

Calendari de recuperació de pendents curs 20-21

Criteris de recuperació per Assignatura curs 20-21

Àrea/CursCriteris Generals1r2n3r1r Batx
Català 
Castellà 
Llengües estrangeres 
Física i Química  
Matemàtiques 
Biologia  
Anatomia Aplicada    
Ciències Socials 
Economia    
Educació Plàstica    
Educació Física 
Tecnologia   
Música    
Valors Ètics i Filosofia 
Religió    
PMAR