PROJECTE DE MEDIACIÓ/ PROYECTO DE MEDIACIÓN

D’ON SORGEIX LA NECESSITAT:

Ja fa uns quants anys i tenint en compte que creiem en l’educació integral, ens vam adonar de la importància que tenia en la vida dels nostres alumnes el desenvolupament de la competència emocional . Vam posar en marxa aquest projecte treballant des de dues vessants: la resolució de conflictes i l’ educació emocional.

El primer que vam establir en el centre va ser la figura de la mediadora, la qual és especialista en la resolució de conflictes i ofereix la seva intervenció als alumnes que ho necessitin. El següent pas va ser la formació d’alumnes de cinquè de primària per actuar de mediadors. En l’actualitat, l’educació emocional s’imparteix des dels 3 anys fins al final de la etapa primària. En l’etapa d’educació infantil ho fan els mateixos tutors/es. A l’etapa primària ho fa la mediadora a tots els cursos i en grups reduïts.

OBJECTIUS GENERALS:

  • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. 
  • Identificar les emocions dels altres. 
  • Desenvolupar l’habilitat de regular les pròpies emocions. 
  • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives. 
  • Desenvolupar l’habilitat per a generar emocions positives. –
  • Desenvolupar una major competència emocional. –
  • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se. 
  • Adoptar una actitud positiva davant la vida.

A més a més tots els mestres del claustre s’impliquen en aquesta manera d’educar. Es per això que es formen periòdicament dirigits per experts externs i també per la mediadora del centre que té una amplia formació sobre aquests temes.