Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació del professorat, els pares, l’alumnat i altres membres de la comunitat educativa en la gestió i el funcionament del centre.

Funcions del consell escolar

Les competències del CE estan regulades a la Llei orgànica d’Educació (LOE), de 2006 i la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), de 2013 que la modifica.

Article 127.

 1. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 2.  Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 3. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix la llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres de l’equip directiu, adoptat per majoria de dos terços, proposar la renovació del nomenament del director.
 4. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la despleguin.
 5. Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent.
 6. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3
 8. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 10. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.
 11. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.

L’alumnat membre del CE dels dos primer cursos de l’ESO no pot participar en la selecció o el cessament del director.

Representants de l'equip directiu

Usuari sense imatge

Maria Josep
Rebassa i Giménez

Direcció

Usuari sense imatge

Sara E. Monserrat
Bagur

secretària

Usuari sense imatge

Catalina Rigo
Pons

cAP D'ESTUDIS

Representants DEL PROFESSORAT

Usuari sense imatge

Magdalena Anglada
Salord

dep. Socials

Usuari sense imatge

Juan Francisco
Camps Serra

dep. religió

Usuari sense imatge

Esperança Guaita
Borràs

dep. Llengües clàssiques

Usuari sense imatge

Mª Magdalena
Mercadal Prats

dep. orientació

Usuari sense imatge

Francisco Oleo
Torres

dep. hoteleria

Usuari sense imatge

Maria Sucarrats
Garriga

dep. tecnologia

Representants de pares i mares

Usuari sense imatge

Miquel Angel Apesteguia Nadal

apima

Usuari sense imatge

Maria Jesús Pascual Serra

-

Usuari sense imatge

Eulàlia Juaneda
Camps

-

Representants d'alumnes

Usuari sense imatge

Andreu Forcada
Rebassa

curs

Usuari sense imatge

Iris Rayo
Torrens

curs

Usuari sense imatge

Laura Bosch
Marquès

curs

REPRESENTANTS PAS - ASSOC. EMPRESARIALS - AJUNTAMENT

Usuari sense imatge

Fernando Ojea
Álvarez

pas

Usuari sense imatge

Catalina Hernandez
Traid

assoc.empresarials

Usuari sense imatge

Natividad Isidora
Benejam Nadal

ajuntament