Criteris de qualificació. BAD. Història del Món Contemporani. 2017-2018

L’alumnat podrà triar entre dos formes d’avaluació:

L’opció 1 és la combinació de treballs i un examen a final de cada avaluació. La nota final de cada avaluació serà la ponderació del 20% de la nota dels treballs i del 80% de la nota de l’examen final d’avaluació. Per fer la ponderació, les notes d’examen i treballs han de ser com a mínim d’un 4. El resultat de la mitjana trimestral ha de ser com a mínim d’un 5 per superar la matèria.

L’opció 2 és la realització d’un examen amb continguts teòrics i pràctics a final de cada avaluació o a final de curs, en cas de no haver superat o no haver-se presentat a algun examen d’avaluació.

Al final de curs es farà la mitjana de les notes de cada avaluació, per poder fer la mitjana de les avaluacions, cadascuna d’aquestes ha de ser d’una nota igual o superior al 5. Per superar l’assignatura s’ha d’aconseguir com a mínim un 5.

L’alumnat que tingui alguna avaluació suspesa o no s’hagi presentat a alguna o totes les avaluacions, té la possibilitat d’examinar-se de les avaluacions pendents o de tota la matèria a finals de maig de 2015.

Per als alumnes que hagin suspès l’assignatura en maig, es farà una prova extraordinària en setembre que inclourà tota la matèria del curs.

El format dels exàmens combinarà exercicis de caire pràctic i teòric.

 

Es podrà descomptar fins a un 1 punt de la nota per faltes d’ortografia als exàmens i treballs.