Avaluació. Criteris de qualificació i de recuperació – Cultura Clàssica de 3r d’ESO. Curs 18/19

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A CULTURA CLÀSSICA DE 3R D’ESO:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de l’observació de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances detectades, siguin  conceptuals o bé les detectades en habilitats o actituds i valors, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:


1. Avaluacions trimestrals i recuperacions:

 • Al final de cada unitat es farà una prova escrita. En cas que en alguna d’aquestes proves no arribi a cinc sobre una puntuació de deu, l’alumne haurà de realitzar activitats de reforç i una prova de recuperació abans de l’avaluació. En aquestes proves de recuperació s’exigiran els coneixements mínims fixats en aquesta programació.
 • Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions, haurà de realitzar les activitats de recuperació que lliurarà al professor després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament. Si escau, el professor n’informarà el tutor perquè col·labori en l’adopció d’aquestes mesures i aquest, juntament amb els pares, en la seva execució.


2. Avaluació ordinària de juny:

 • A final de curs els alumnes tendran l’oportunitat de recuperar els continguts que els hagin quedat pendents del curs siguin proves escrites siguin treballs i tasques i, una vegada fets, es farà mitjana d’acord amb els criteris establerts.
 • La no presentació a les proves del tercer trimestre o, si escau, a les recuperacions implicarà suspendre l’assignatura.
 • Els alumnes que no hagin superat els mínims en l’avaluació ordinària de juny tenen l’oportunitat de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.
 • El professor orientarà els alumnes suspesos en l’avaluació ordinària de juny sobre el plantejament general de la prova extraordinària de setembre i de les tasques que l’alumne ha de realitzar durant l’estiu i, si escau, ho comunicarà al tutor, perquè col·labori en l’adopció d’aquestes mesures i aquest, juntament amb els pares, en la seva execució.
 • Els alumnes que, per faltes d’assistència reiterades, siguin sancionats amb la pèrdua d’avaluació contínua tendran dret a presentar-se a una prova final en juny amb preguntes de cadascun dels temes treballats al llarg del curs, d’acord amb els objectius i continguts mínims exigits. Atès que no es podran valorar aspectes com les habilitats, l’actitud i els valors, només es considerarà aprovat si la nota d’aquesta prova és de 6 sobre 10.


3. Avaluació extraordinària de setembre:

 • La prova de setembre s’ajustarà als nivells i continguts mínims exigibles, que són els detallats en aquesta programació, i comprendrà la matèria treballada durant el curs i tasques encomanades.
 • Les característiques de la prova escrita i els criteris de correcció seran els mateixos de les realitzades al llarg del curs.
 • La nota en aquesta avaluació serà la que resulti de la prova realitzada (50%) i de les activitats de recuperació realitzades durant les vacances d’estiu que els haurà encomanat el professor (50%).CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE CULTURA CLÀSSICA DE 3R D’ESO:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS:


L’avaluació, com a part del procés d’ensenyament-aprenentatge, està interrelacionada amb les competències clau, amb els objectius i amb els blocs de contingut de l’assignatura: se centra en el grau d’adquisició de les competències i objectius esmentats, a través del desenvolupament dels continguts. A fi de garantir que sigui el més objectiva possible, transparent i útil a la tasca docent i a la millora dels resultats, l’avaluació se regirà per aquest protocol i criteris:

 1. A fi que els alumnes sàpiguen com seran avaluats, el professor els informarà des de principi de curs dels criteris de qualificació i de recuperació, instruments i calendari que seran exposats juntament amb altra documentació relacionada amb la matèria en la secció del departament del web del centre.
 2. Els documents objectius que intervendran en la qualificació seran, d’una banda, les proves escrites i els treballs/tasques que l’alumne diàriament o periòdica realitzarà i lliurarà al professor i que aquest registrarà juntament amb les altres dades de l’alumne-a al quadern del professor.
 3. A principi de curs es farà una prova o exercici, o un col·loqui, inicial, per tal de detectar els coneixements i punts d’interès dels alumnes.
 4. En tota activitat realitzada pels alumnes se’ls informarà de les capacitats a què han arribat, del seu progrés o, en el seu cas, de les tasques que han de realitzar per millorar i dels aspectes en què han d’insistir. El mateix succeirà amb les proves escrites, prèvia correcció d’aquestes.
 5. D’acord amb el calendari fixat per prefectura d’estudis, al llarg del curs es faran tres avaluacions trimestrals, a més de la inicial i de la de seguiment. L’alumnat tendrà una darrera oportunitat d’aprovar en les proves extraordinàries de setembre. Les valoracions en cada cas s’expressaran segons un barem de 0 a 10. L’avaluació es considerarà aprovada si, una vegada examinades i valorades totes les dades i observacions del progrés de l’alumne, s’arriba a la qualificació de 5.
 6. Tendran la valoració de suspès les proves i treballs on es demostri que l’alumne ha copiat. Igualment, es penalitzaran els alumnes que es deixin copiar.
 7. En cap cas l’alumne serà avaluat a partir d’una única observació, però la no realització de les proves escrites i dels treballs comportarà la qualificació de suspès en l’avaluació corresponent.
 8. Els alumnes que estiguin en desacord amb les qualificacions obtingudes en les diferents proves i avaluacions tendran dret a reclamar, d’acord amb la normativa establerta per la legislació vigent.


INSTRUMENTS DE L’AVALUACIÓ:

Els instruments objectius que intervendran en el procés d’avaluació i que es registraran en el quadern del professor seran:

 • El quadern de l’alumne que permetrà fer un seguiment sistemàtic del treball realitzat.
 • Les diverses tasques, treballs de recerca i investigació, en suports diversos i fent servir els diferents recursos que tenim a l’abast.
 • Les diverses proves orals i escrites individuals que periòdicament realitzarà l’alumne, siguin immediates o cícliques.


CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ A 3r D’ESO:

 • Per a superar satisfactòriament l’assignatura l’alumne/-a de 3r d’ESO de Cultura Clàssica haurà de realitzar proves escrites periòdiques (almenys una per unitat), a més dels treballs i les tasques que li encomani el professor.
 • L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes el domini dels conceptes, les habilitats i l’actitud i valors.

PROVES ESCRITES:

 • Domini dels conceptes que s’avaluarà mitjançant les diferents proves escrites:
 • Se’n farà almenys una per unitat i la mitjana d’aquestes comptarà el 50% de la nota trimestral i final. Aquestes proves seran diverses d’acord amb els blocs que configuren el programa i segons els continguts treballats prèviament a l’aula.
 • En cadascuna de les proves i tasques l’alumnat haurà de demostrar que ha assimilat els continguts conceptuals alhora que ha assolit les competències bàsiques.

TREBALLS I TASQUES:

L’alumnat haurà de realitzar treballs i tasques (deures, dossiers d’apunts, exposicions orals,..) que, juntament amb l’actitud (atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria,..), puntuaran fins a un màxim de tres punts que representen el 40% de la nota final trimestral.

Cada tasca o treball no realitzat es penalitzarà en -0,1 punts fins a un màxim de 4 punts.

ACTITUDS I VALORS: 
Per actitud i els valors entenem interès per la matèria, l’hàbit de treball, esforç personal i comportament, dades que valoraren a partir de l’observació de l’assistència a classe, la puntualitat, la realització dels deures i proves, participació en les activitats, regularitat en el lliurament de treballs, respecte pels membres de la comunitat educativa, material, equipaments i instal·lacions,.. i que suposaran el  10% de la nota trimestral i final.

 

OBSERVACIONS:

 • Es penalitzaran les faltes d’assistència a classe tal com preveu el ROF i considerarem que ha abandonat l’assignatura l’alumne que ve a classe, però no treballa ni estudia.
 • Els alumnes que no es presentin a una prova escrita tendran dret a fer-la a deshora sempre que presentin justificant mèdic.
 • Tant els treballs com les tasques diàries s’hauran de presentar obligatòriament escrites a mà i amb bolígraf; i les proves escrites hauran de realitzar-se escrites amb bolígraf.
 • Tant en els treballs com en les diverses activitats escrites es valorarà a més dels coneixements, la presentació, la correcció i la claredat en l’expressió. En el cas dels treballs, també el rigor de les fonts d’informació emprades.


LA NOTA GLOBAL PER AVALUACIONS:

 • La nota global de cada avaluació serà la que resulti de la valoració de les proves escrites, els treballs i tasques i l’actitud i valors.
 • La qualificació de les proves escrites puntuarà un 50% de la nota global d’avaluació; els treballs i les tasques, un 40% i l’actitud els valors, el 10% restant.
 • La nota global de les proves escrites serà la que resulti de la mitjana aritmètica resultant de les notes obtingudes en les proves realitzades sempre que en cadascuna d’elles s’hagi assolit com a mínim una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10. Altrament, la nota de l’avaluació serà insuficient.


LA NOTA GLOBAL FINAL EN L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE JUNY:

 • La nota global final serà la que resulti de la mitjana de les notes obtingudes en les tres avaluacions fetes al llarg del curs, sempre que les tengui totes tres aprovades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>