Avaluació. Criteris de qualificació i de recuperació – Llatí 1r de Batxillerat (BAS). Curs 18/19

PROCEDIMENTS DE SUPORT I Recuperació DE LLATÍ DE 1R DE BATXILLERAT BAD: 

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

1. Avaluacions trimestrals i recuperacions:

 

 • Al llarg de cada avaluació es farà una prova trimestral d’acord amb el calendari fixat per prefectura d’estudis dels continguts previstos en la programació.
 • Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions:
 • Al final de les dues primeres avaluacions, el professor lliurarà als alumnes qualificats negativament les activitats de recuperació i els indicarà en quins aspectes ha de millorar. L’alumne haurà de lliurar aquestes activitats després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament.
 • Els continguts lingüístics: Pel criteri d’avaluació contínua que apliquem en aquest bloc de continguts, les darreres notes obtingudes en llengua prevaldran per sobre de les anteriors. Es considerarà que l’alumne en té un bon domini sempre que la qualificació sigui de 5 ò més sobre 10.
 • Els continguts de cultura: es recuperaran a finals del darrer trimestre. Llavors es farà mitjana aritmètica de les proves sempre que la nota sigui superior a cinc.
 • A final de curs els alumnes hauran de recuperar aquells continguts que encara els quedin pendents, siguin de cultura o de llengua, siguin proves escrites o treballs.
 • En les recuperacions s’exigiran els coneixements mínims.


2. Avaluació ordinària de juny:

 • A 1r de batxillerat BAD els alumnes dedicaran les dues darreres setmanes de l’últim trimestre a proves escrites, una per a realitzar les proves del tercer i darrer trimestre i una altra a proves finals i recuperacions.
 • La no presentació a les proves del tercer trimestre implicarà suspendre l’assignatura.
 • L’alumne que no hagi assolit els mínims en la tercera avaluació o que hagi suspès en qualsevol de les avaluacions continguts del bloc de civilització i cultura haurà de realitzar la prova extraordinària de recuperació de juny i lliurar els treballs i tasques pendents en les dates que determini prefectura d’estudis. La no presentació a aquests exàmens implicarà suspendre l’assignatura.
 • Els alumnes que no hagin superat els mínims en l’avaluació ordinària de juny tenen l’oportunitat de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.
 • El professor orientarà els alumnes suspesos en l’avaluació ordinària de juny sobre el plantejament general de la prova extraordinària de setembre i de les tasques que l’alumne ha de realitzar durant l’estiu.

3. Avaluació extraordinària de setembre.

 • La prova de setembre s’ajustarà als nivells i continguts mínims exigibles i comprendrà la matèria treballada durant el curs i tasques encomanades.
 • Les característiques de la prova escrita i els criteris de correcció seran els mateixos de les realitzades al llarg del curs.
 • La nota en aquesta avaluació serà la que resulti de la prova realitzada (80%) i de les activitats de recuperació realitzades durant les vacances d’estiu que els haurà encomanat el professor (20%).


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LLATÍ DE 1R DE BATXILLERAT BAD:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS:
L’avaluació, per tal que sigui el més objectiva possible, transparent i útil a la tasca docent i a la millora dels resultats, se regirà per aquest protocol i criteris:

 1. A fi que els alumnes sàpiguen com seran avaluats, el professor els informarà des de principi de curs dels criteris de qualificació i de recuperació, instruments i calendari que seran exposats juntament amb altra documentació relacionada amb la matèria en la secció del departament del web del centre.
 2. Els documents objectius que intervendran en la qualificació seran, d’una banda, les proves escrites i els treballs/tasques que l’alumne realitzarà i lliurarà al professor i que aquest registrarà al quadern del professor.
 3. En tota activitat realitzada pels alumnes se’ls informarà de les capacitats a què han arribat, del seu progrés o, en el seu cas, de les tasques que han de realitzar per millorar i dels aspectes en què han d’insistir. El mateix succeirà amb les proves escrites, prèvia correcció d’aquestes.
 4. En la modalitat de BAD l’assistència no és obligatòria. No obstant això recomanem als alumnes que procurin assistir a classe perquè sabem, per experiència, que, altrament, perden el ritme de treball i finalment abandonen.
 5. D’acord amb el calendari fixat per prefectura d’estudis, al llarg del curs es faran tres avaluacions trimestrals. Les dues primeres són orientatives, indicatives dels progressos dels alumnes; la darrera que es fa en juny és la global del curs. L’alumnat té una darrera oportunitat d’aprovar en les proves extraordinàries de setembre. Les valoracions en cada cas s’expressaran segons un barem de 0 a 10. L’avaluació es considerarà aprovada si, una vegada examinades i valorades totes les dades i observacions del progrés de l’alumne, s’arriba a la qualificació de 5.
 6. Tendran la valoració de suspès les proves i treballs on es demostri que l’alumne ha copiat. Igualment, es penalitzaran els alumnes que es deixin copiar.
 7. En cap cas l’alumne serà avaluat a partir d’una única observació, però la no realització de les proves escrites i dels treballs comportarà la qualificació de suspès en l’avaluació corresponent.
 8. Els alumnes que estiguin en desacord amb les qualificacions obtingudes en les diferents proves i avaluacions tendran dret a reclamar, d’acord amb la normativa establerta per la legislació vigent.


CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ A LLATÍ DE PRIMER DE BATXILLERAT BAD:
Per a superar satisfactòriament l’assignatura l’alumne/-a haurà de realitzar una prova escrita trimestral, a més dels treballs i les tasques que li encomani el professor, que són els que recollim aquí juntament amb les característiques de les proves i activitats i criteris de qualificació:

 1. Cada trimestre es realitzarà una única prova escrita dels blocs que configuren el programa: 1) morfologia, 2) sintaxi i traducció i 3) cultura i civilització (que inclou aspectes de la història, vida quotidiana, mitologia i herència clàssica) i 4) llatinismes i expressions llatines …).  En cadascun dels blocs l’alumnat haurà de demostrar que ha assimilat correctament els continguts. Caldrà aprovar amb una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10 cadascun dels apartats o blocs per a superar els mínims.
 2. Treballs trimestrals i tasques: Caldrà que l’alumnat realitzi diverses activitats d’aprenentatge (fitxes d’activitats, treballs de les lectures,…) que juntament amb l’actitud (realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria,..) puntuen fins a un màxim de dos punts que representen el 20% de la nota final trimestral.
 3. Cada tasca o treball no realitzat es penalitzarà en -0,1 punts fins a un màxim de 2 punts.


OBSERVACIONS:

 • Tant els treballs com les tasques diàries s’hauran de presentar obligatòriament escrites a mà i amb bolígraf; i les proves escrites hauran de realitzar-se amb bolígraf.
 • Tant en els treballs com en les diverses activitats escrites es valorarà, a més dels coneixements, la presentació, la correcció i la claredat en l’expressió. En el cas dels treballs, també el rigor de les fonts d’informació emprades.
 • Els alumnes que no es presentin a una prova escrita tendran dret a fer-la a deshora sempre que presentin justificant mèdic.
 • Els alumnes que es presentin a les proves han de presentar el document d’identitat.


LA NOTA GLOBAL PER AVALUACIONS:
1. La nota global de cada avaluació serà la que resulti de la valoració de la prova escrita trimestral, els treballs i tasques realitzats.
2. La qualificació de la prova escrita trimestral puntuarà un 80% de la nota global d’avaluació; els treballs, les tasques realitzats i l’actitud, el 20% restant. 
3. La nota global de la prova escrita trimestral serà la que resulti de la mitjana aritmètica resultant de les notes obtingudes en les apartats dels blocs bàsics que conformen el programa: 1) morfologia, 2) sintaxi i traducció, 3) cultura i civilització (que inclou aspectes de la història, vida quotidiana, mitologia i herència clàssica) i 4) llatinismes i expressions llatines …), sempre que en cadascun d’ells s’hagi assolit com a mínim una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10. Per a la mitjana comptaran:

La nota obtinguda en l’apartat de morfologia; 
La nota obtinguda en l’apartat de sintaxi i traducció.
La nota de l’apartat dels temes de civilització i cultura (història, vida quotidiana, mitologia i herència clàssica).
La nota del bloc de llatinismes i expressions llatines.

LA NOTA GLOBAL FINAL EN L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE JUNY:

 • La nota global final serà la que resulti de la mitjana de les notes obtingudes en les tres avaluacions fetes al llarg del curs, sempre que les tengui totes tres aprovades.
 • En cas que un alumne o alumna demostri una progressiva millora en el domini dels conceptes lingüístics (morfologia, anàlisi i traducció), la mitjana de les proves escrites serà la que resulti de les notes obtingudes en aquests blocs en el darrer trimestre i de les obtingudes en les proves dels blocs de civilització i cultura i llatinismes i expressions llatines  realitzades al llarg del curs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>