Avaluació. Criteris de qualificació i de recuperació – Llatí 2n de Batxillerat (DIÜRN). Curs 18/19

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A LLATÍ DE 2N DE BATXILLERAT:
El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i de les proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:


1. Avaluacions trimestrals i recuperacions: 
Al llarg de cada avaluació es faran almenys tres proves escrites. En cas que en alguna d’aquestes proves no arribi a cinc sobre una puntuació de deu, l’alumne haurà de realitzar activitats de reforç i una prova de recuperació abans de l’avaluació. En aquestes proves de recuperació s’exigiran els coneixements mínims.
Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions, haurà de realitzar les activitats de recuperació que lliurarà al professor després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament. Si escau, el professor n’informarà el tutor perquè col·labori en l’adopció d’aquestes mesures i aquest, juntament amb els pares, en la seva execució.
Les proves de caràcter lingüístic es consideraran aprovades sempre que la qualificació sigui de 5 ò més sobre 10. Els alumnes que no superin aquestes proves es consideraran aprovats si superen les proves que es facin amb posterioritat, ja que en cada prova entrarà tota la matèria anterior.
Les proves de cultura i civilització es recuperaran abans de cada avaluació. Es farà mitjana aritmètica de les proves sempre que la nota sigui superior a cinc.
Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions, haurà de realitzar les activitats de recuperació que lliurarà al professor després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament. Si escau, el professor n’informarà el tutor perquè col·labori en l’adopció d’aquestes mesures i aquest, juntament amb els pares, en la seva execució.
2. Avaluació ordinària de juny. 
A 2n de batxillerat els darrers dies del tercer trimestre es dedicaran a exàmens finals i recuperacions segons el calendari fixat per prefectura d’estudis. 
La no presentació a les proves del tercer trimestre o, si escau, a les recuperacions implicarà suspendre l’assignatura.
Els alumnes que, per faltes d’assistència reiterades, siguin sancionats amb la pèrdua d’avaluació contínua tendran dret a presentar-se a una prova final en juny amb preguntes de cadascun dels temes treballats al llarg del curs, d’acord amb els objectius i continguts mínims exigits. Atès que no es podran valorar aspectes com les habilitats, l’actitud i els valors, només es considerarà aprovat si la nota d’aquesta prova és de 6 sobre 10. 
L’alumne que no hagi assolit els mínims en la tercera avaluació o que hagi suspès en qualsevol de les avaluacions continguts del bloc de civilització i cultura haurà de realitzar la prova extraordinària de recuperació de juny i lliurar els treballs i tasques pendents en les dates que determini prefectura d’estudis.
Els alumnes que no hagin superat els mínims en l’avaluació ordinària de juny tenen l’oportunitat de presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.  
El professor orientarà els alumnes suspesos en l’avaluació ordinària de juny sobre el plantejament general de la prova extraordinària de setembre i de les tasques que l’alumne ha de realitzar durant l’estiu i, si escau, ho comunicarà al tutor, perquè col·labori en l’adopció d’aquestes mesures i aquest, juntament amb els pares, en la seva execució.

3. Avaluació extraordinària de setembre:

 • La prova de setembre s’ajustarà als nivells i continguts mínims exigibles i comprendrà la matèria treballada durant el curs i tasques encomanades.
 • Les característiques de la prova escrita i els criteris de correcció seran els mateixos de les realitzades al llarg del curs.
 • La nota en aquesta avaluació serà la que resulti de la prova realitzada (80%) i de les activitats de recuperació realitzades durant les vacances d’estiu que els haurà encomanat el professor (20%).CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LLATÍ DE 2N DE BATXILLERAT:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS:

L’avaluació, per tal que sigui el més objectiva possible, transparent i útil a la tasca docent i a la millora dels resultats, se regirà per aquest protocol i criteris:

 1. A fi que els alumnes sàpiguen com seran avaluats, el professor els informarà des de principi de curs dels criteris de qualificació i de recuperació, instruments i calendari que seran exposats juntament amb altra documentació relacionada amb la matèria en la secció del departament del web del centre.
 2. Els documents objectius que intervendran en la qualificació seran, d’una banda, les proves escrites i els treballs/tasques que l’alumne diàriament o periòdica realitzarà i lliurarà al professor i que aquest registrarà juntament amb les altres dades de l’alumne-a al quadern del professor.
 3. A principi de curs es farà una prova o exercici, o un col·loqui, inicial, per tal de detectar els coneixements i punts d’interès dels alumnes. Al llarg del curs s’aplicarà el criteri d’avaluació contínua, integradora i sumativa i es valoraran el grau de desenvolupament i la correcta assimilació per part de l’alumnat dels continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) fixats en la programació.
 4. En tota activitat realitzada pels alumnes se’ls informarà de les capacitats a què han arribat, del seu progrés o, en el seu cas, de les tasques que han de realitzar per millorar i dels aspectes en què han d’insistir. El mateix succeirà amb les proves escrites, prèvia correcció d’aquestes.
 5. D’acord amb el calendari fixat per prefectura d’estudis, al llarg del curs es faran tres avaluacions trimestrals. Les dues primeres són orientatives, indicatives dels progressos dels alumnes; la darrera que es fa en juny és la global del curs. L’alumnat té una darrera oportunitat d’aprovar en les proves extraordinàries de setembre. Les valoracions en cada cas s’expressaran segons un barem de 0 a 10. L’avaluació es considerarà aprovada si, una vegada examinades i valorades totes les dades i observacions del progrés de l’alumne, s’arriba a la qualificació de 5.
 6. Tendran la valoració de suspès les proves i treballs on es demostri que l’alumne ha copiat. Igualment, es penalitzaran els alumnes que es deixin copiar.
 7. En cap cas l’alumne serà avaluat a partir d’una única observació, però la no realització de les proves escrites i dels treballs comportarà la qualificació de suspès en l’avaluació corresponent.
 8. Els alumnes que estiguin en desacord amb les qualificacions obtingudes en les diferents proves i avaluacions tendran dret a reclamar, d’acord amb la normativa establerta per la legislació vigent.


L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 1. Domini dels conceptes que s’avaluarà mitjançant les diferents proves escrites. Se’n faran almenys tres per trimestre i comptaran el 80% de la nota trimestral i final.
 2. Procediments i actitud: treballs, deures, dossiers d’apunts i traduccions, exposicions orals, atenció a l’aula, realització dels deures, regularitat en el lliurament de treballs, interès per la matèria,.. (20%)INSTRUMENTS DE L’AVALUACIÓ:
Els instruments que intervendran en l’avaluació i que es registraran en el quadern del professor seran:

 • El seguiment i l’observació sistemàtics del treball realitzat per  l’alumne.
 • Les diverses proves orals i escrites individuals que periòdicament realitzarà l’alumne, siguin immediates o cícliques.


CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ A SEGON DE BATXILLERAT:
Per a superar satisfactòriament l’assignatura l’alumne/-a de 2n de batxillerat de Llatí haurà de realitzar proves escrites periòdiques, a més dels treballs i les tasques que li encomani el professor, que són els que recollim aquí juntament amb les característiques de les proves i activitats i criteris de qualificació:

PROVES ESCRITES:

 1. L’alumnat haurà de realitzar proves periòdiques (almenys tres per trimestre) que en conjunt puntuen un 80%. Aquestes proves seran diverses d’acord amb els blocs que configuren el programa: 1) morfologia, 2) sintaxi i traducció, 3) cultura i civilització (que inclou Literatura i Mitologia) i 4) llatinismes, expressions llatines i derivats), i segons els continguts treballats prèviament a l’aula.
 2. En cadascun dels blocs l’alumnat haurà de demostrar que ha assimilat correctament els continguts.
 3. Caldrà aprovar amb una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10 cadascun dels blocs per a superar els mínims.
 4. Cadascuna d’aquestes proves puntuarà sobre deu (10), si bé cada falta d’ortografia penalitzarà en -0,1 fins a un màxim d’1 punt.


TASQUES, TREBALLS I ACTITUD:

 • L’alumnat haurà de realitzar treballs i tasques (deures, dossiers d’apunts, exposicions orals,..) que, juntament amb l’actitud i valors puntuaran fins a un màxim de 2 punts (20% de la nota final trimestral).
 • Per actitud i els valors entenem interès per la matèria, l’hàbit de treball, esforç personal i comportament, dades que valoraren a partir de l’observació de l’assistència a classe, la puntualitat, la realització dels deures i proves, participació en les activitats, regularitat en el lliurament de treballs, respecte pels membres de la comunitat educativa, material, equipaments i instal·lacions,..
 • Cada tasca o treball no realitzat es penalitzarà en -0,1 punts fins a un màxim de 2 punts.


OBSERVACIONS:

 • Es penalitzaran les faltes d’assistència a classe tal com preveu el ROF i considerarem que ha abandonat l’assignatura l’alumne que ve a classe, però no treballa ni estudia.
 • Els alumnes que no es presentin a una prova escrita tendran dret a fer-la a deshora sempre que presentin justificant mèdic.
 • Tant els treballs com les tasques diàries s’hauran de presentar obligatòriament escrites a mà i amb bolígraf; i les proves escrites hauran de realitzar-se escrites amb bolígraf.
 • Tant en els treballs com en les diverses activitats escrites es valorarà a més dels coneixements, la presentació, la correcció i la claredat en l’expressió. En el cas dels treballs, també el rigor de les fonts d’informació emprades.


LA NOTA GLOBAL PER AVALUACIONS:

 1. La nota global de cada avaluació serà la que resulti de la valoració de les proves escrites, els treballs i tasques i l’actitud.
 2. La qualificació de les proves escrites puntuarà un 80% de la nota global d’avaluació; els treballs, les tasques i l’actitud, el 20% restant.
 3. La nota global de les proves escrites serà la que resulti de la mitjana aritmètica resultant de les notes obtingudes en les proves dels blocs bàsics que conformen el programa: 1) morfologia, 2) sintaxi i traducció, 3) cultura i civilització (que inclou Literatura i Mitologia) i 4) llatinismes, expressions llatines i derivats, sempre que en cadascun d’ells s’hagi assolit com a mínim una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10. Altrament, la nota de l’avaluació serà insuficient. Per a la mitjana comptaran:

– Les notes obtingudes en les proves de morfologia. Si s’ha suspès algun examen, les qualificacions de les darreres proves realitzades prevaldran per sobre de les anteriors sempre que el contingut sigui el mateix.
– Les notes de sintaxi i traducció. Les qualificacions de les darreres proves realitzades prevaldran per sobre de les anteriors sempre que el contingut sigui similar. 
– El conjunt de notes de les proves escrites dels temes de civilització i cultura treballats al llarg del trimestre.
– El conjunt de notes de les proves escrites dels temes de llatinismes i expressions llatines treballats al llarg del trimestre.


LA NOTA GLOBAL FINAL EN L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE JUNY:
1. La nota global final serà la que resulti de la mitjana de les notes obtingudes en les tres avaluacions fetes al llarg del curs, sempre que les tengui totes tres aprovades. 
2. En cas que un alumne o alumna demostri una progressiva millora en el domini dels conceptes lingüístics (morfologia, anàlisi i traducció), la mitjana de les proves escrites serà la que resulti de les notes obtingudes en aquests blocs en el darrer trimestre i de les obtingudes en les proves del bloc de civilització i cultura i del bloc de llatinismes i expressions llatines  realitzades al llarg del curs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>