Criteris de qualificació 20-21

Els criteris de qualificació curs 

 PRIMER, SEGON I TERCER D’ESO (PRIMER CICLE)

PART TEÒRICA : 20%

– Controls teòrics dels temes tractats durant el trimestre.

– Treballs escrits relacionats amb les unitats didàctiques desenvolupades durant el curs

– Tasques escrites teòric pràctiques: dossiers, diaris de classe, fitxes de seguiment de la condició física, exercicis, activitats, treballs específics a alumnes lesionats o malats temporal o permanentment.

➢ Els treballs no entregats a la data fixada , el professor no te l’ obligació d’ acceptar-los. En cas de que ho faci , l’ alumne opta a un 5 de nota màxima.

PART PRÀCTICA : 50%

– Avaluació de les habilitats específiques física-esportives desenvolupades durant el trimestre.

– Puntuació directa en les proves que avaluen la millora de les capacitats físiques relacionades amb la salut, després d’aplicar els barems de les proves establerts.

– Assistència a activitats complementàries.

– Participació en activitats extraescolars.

 

PART ACTITUDINAL : 30%

En aquest apartat es valorarà el comportament dels alumnes dins les classes, el seu grau d’ implicació vers l’assignatura i l’acompliment del reglament de règim intern. S’avaluaran els següents aspectes:

✓ Puntualitat i assistència activa (80% de les classes).

Si un alumne no participa, injustificadament, a més de un 80% de les classes d’una avaluació (ja sigui per no venir a classe, o per assistir però no participar), li suposarà perdre el dret a l’avaluació continua i suspendre directament.

✓ L’ esforç personal i la participació activa i positiva en les classes.

✓ Assistència i participació a classe amb indumentària adequada per a cada activitat. Si un alumne ve amb calçat, accessoris (arracades, polseres, etc.) i/o roba inapropiada, el professor podrà negar-li el dret a participar de la classe.

✓ Incorporació d’hàbits higiènics, utilització adequada dels vestidors, lavabo personal desprès de les classes, cura per la higiene quotidiana (dur bé la motxilla), etc.

✓ Tracte considerat amb els seus companys, amb el professorat i amb l’entorn.

✓ Correcte ús d’instal·lacions i material així com col·laboració en el transport, col·locació i recollida del mateix.

No es farà mitja si la puntuació obtinguda en cada apartat en inferior a 5. Hauran de treure un 5 en la part teòrica, en la pràctica i en l’actitudinal per aprovar.

QUART D’ESO (SEGON CICLE) I BATXILLERAT

PART TEÒRICA : 30%

– Controls teòrics dels temes tractats durant el trimestre.

– Treballs escrits relacionats amb les unitats didàctiques desenvolupades durant el curs

-Tasques escrites teòric pràctiques: dossiers, diaris de classe, fitxes de seguiment de la condició física, exercicis, activitats, treballs específics a alumnes lesionats o malats temporal o permanentment.

➢ Els treballs no entregats a la data fixada , el professor no te l’ obligació d’ acceptar-los. En cas de que ho faci , l’ alumne opta a un 5 de nota màxima.

 

PART PRÀCTICA : 50%

-Avaluació de les habilitats específiques físic-esportives desenvolupades durant el trimestre.

-Puntuació directa en les proves que avaluen la millora de les capacitats físiques relacionades amb la salut, després d’aplicar els barems de les proves establerts.

-Assistència a activitats complementàries.

-Participació en activitats extraescolars.

➢ No es farà nota mitja amb la resta d’apartats si la puntuació obtinguda en aquest apartat és inferior a CINC.

 

 

PART ACTITUDINAL : 20%

En aquest apartat es valorarà el comportament dels alumnes dins les classes, el seu grau d’ implicació vers l’assignatura i l’acompliment del reglament de règim intern. S’avaluaran els següents aspectes:

✓ Puntualitat i assistència activa (80% de les classes).

Si un alumne no participa, injustificadament, a més de un 80% de les classes d’una avaluació (ja sigui per no venir a classe, o per assistir però no participar), li suposarà perdre el dret a l’avaluació continua i suspendre directament.

✓ L’ esforç personal i la participació activa i positiva en les classes.

✓ Assistència i participació a classe amb indumentària adequada per a cada activitat. Si un alumne ve amb calçat, accessoris (arracades, polseres, gorra, etc,) i/o roba inapropiada, el professor podrà negar-li el dret a participar de la classe.

✓ Incorporació d’hàbits higiènics, utilització adequada dels vestidors, lavabo personal desprès de les classes, cura per la higiene quotidiana, etc.

✓ Tracte considerat amb els seus companys, amb el professorat i amb l’entorn.

Correcte ús d’instal·lacions i material així com col·laboració en el transport, col·locació i recollida del mateix.

BATXILLERAT SEMIPRESENCIAL (BAS)

La qualificació de l’àrea d’Educació Física al BAS engloba:

-El grau d’assimilació de continguts conceptuals que possibiliti als alumnes una autonomia raonable en el desenvolupament d’activitats físic-esportives.

-Controls teòrics dels temes tractats durant el curs.

-Treballs relacionats amb les unitats didàctiques desenvolupades durant el curs. Alguns exemples de treballs poden ser: lliurament de murals, elaboració de blocs, realització de fitxes on line, lliurament de continguts en “PowerPoint” o similar, etc. Per la valoració d’aquest apartat es tindrà en compte: la coherència, cohesió, claredat, concisió, correcció ortogràfica, gramàtica i sintàctica i l’originalitat (no copiar directament d’internet) dels treballs. Els treballs s’han de lliurar en la data i forma fixada.

 

Així doncs, els criteris i instruments de qualificació són els següents:

                     -Treball de síntesi i/o tasques-activitats-exercicis teorico-pràctiques de suport per al treball dins l’aula virtual: 30% de la nota global.

                     -Examen o prova: 70% de la nota global.

Per a poder-se presentar a la prova presencial és obligatori haver fet totes les tasques establertes a l’aula virtual d’aquesta matèria.

ESCENARIS DE CONFINAMENT

En cas que ens confinen, es destinarà un 60-40% a la part de curs majorment impartida de forma presencial – no presencial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>