Criteris de qualificació

Criteris de qualificació generals de les diferents assignatures del departament…

ESO

L’assignatura es dividirà en tres avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne i a on per la qualificació de l’alumne es tindran en compte els següents punts:

 

 • Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en compte d’exàmens.
 • Exercicis realitzats i participació a classe: es tracta de valorar la participació de l’alumne a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.
 • Ortografia i presentació de treballs: L’alumne serà penalitzat amb -0,1 per cada falta d’ortografia comesa  als apartats anteriors, sobre la nota total en un màxim d’un punt. També es valorarà la presentació dels treballs i que aquests no siguin una burda còpia extreta d’Internet o qualsevol font alternativa d’informació. O una còpia del treball d’un company.

 

El nombre de proves o treballs a desenvolupar dependrà del grau d’assoliment dels continguts programats i, per tant, del bon ritme de treball dins l’aula, però s’intentarà que, com a mínim, a cada avaluació es facin un control parcial per a cada unitat didàctica. En cas de no superar els controls, aquests es recuperaran al control final d’avaluació o mitjançant les proves excepcionals que el professor consideri oportunes.

La nota de cada avaluació corresponent a l’apartat d’exàmens (o projectes) serà la mitja aritmètica entre totes les proves realitzades. En cas contrari l’alumne tindrà que recuperar aquells exàmens a final d’avaluació sense necessitat de repetir les proves en les que hagi tret un 5 o més.

Tots els exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe pel professor hauran de ser lliurades obligatòriament pels alumnes a la data i hora fixades pel professor per a poder aprovar l’avaluació. En cas que no s’entregui algun o alguns treballs o pràctiques a temps o es tregui una nota inferior a 4, l’alumne tindrà la oportunitat d’entregar aquestos treballs i pràctiques excepcionalment, un dia que determinarà el professor per tal de poder aprovar l’avaluació sempre i quan el nombre de treballs endarrerits no superi més del 50% de les tasques encomanades o, en el seu defecte, si el professor ho considera oportú, podrà recuperar la part suspesa mitjançant un treball a entregar immediatament després de l’avaluació, depenent dels casos particulars.

IMPORTANT: Les avaluacions es consideraran aprovades quan la mitjana aritmètica global (exàmens i pràctiques obligatòries) de l’alumne a cada avaluació sigui d’un 5 com a mínim, sempre i quan no tingui treballs pendents d’entrega dins les dates marcades.

La nota final de cada avaluació, es realitzarà amb una ponderació dels següents apartats:

 • Exàmens (o projecte) realitzats a l’avaluació: 60% NOTA FINAL.
 • Exercicis, activitats, pràctiques i o treballs demanats a classe pel professor: 30% NOTA FINAL.
 • Actitud: 10% NOTA FINAL.

En cas de dubte amb les notes d’algun examen, s’aplicarà un arrodoniment de la següent manera: si el primer decimal és major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada. Aquest arrodoniment es farà sempre i quan la nota sigui al menys un 5.

– Si l’alumne ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions. L’arrodoniment es farà de la mateixa manera que la nota d’exàmens: si el primer decimal és major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada.

– Si l’alumne porta suspesa alguna avaluació al juny, la nota final ordinària serà la mitja aritmètica de les tres avaluacions podent aprovar si la mitjana surt superior o igual a 5 entre les 3 avaluacions. Només s’acceptarà fer mitja sempre i quan la nota de l’avaluació suspesa sigui igual a 4 com a mínim.

Recuperacions

En el cas de que l’alumne suspengui alguna prova, la recuperació d’aquells exàmens en que s’hagi tret una nota inferior a 5 es farà, en principi, abans del final de cada avaluació (si el professor no diu lo contrari). La nota màxima que podrà treure a l’examen de recuperació de mínims serà d’un 5 (suficient).

En cas de que l’alumne no recuperi alguna de les avaluacions a la data proposada, es plantejarà un examen de recuperació FINAL al juny amb continguts teòric-pràctics per cada una de les avaluacions no superades, al qual estaran obligats a presentar-se tots aquells alumnes amb mitjana global inferior a 5. 

Proves extraordinàries: Setembre.

Aquelles persones que no superin l’assignatura al juny, hauran de realitzar un examen global a setembre amb tot el temari del curs i una durada aproximada de dues hores. El requisit indispensable per a poder aprovar a la convocatòria extraordinària serà, a banda de que la nota de l’examen sigui superior o igual a 5, que l’alumne hagi fet entrega el dia de l’examen, de totes les tasques encomanades al llarg del curs i/o hagi realitzat una sèrie de treballs específics durant l’estiu a petició del professor.

 

Batxillerat

 – Criteris de qualificació generals.

 

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

 

 • Activitats o projectes d’entrega obligada o si es cau exàmens (mínim un per unitat), que es realitzaran a cada avaluació. Aquestes activitats, projectes o exàmens seran proves escrites en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. 
 • Observacions diverses: Exercicis varis realitzats durant el dia a dia dins classe i participació a l’assignatura. Es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació; i comportament a classe.

 

 

L’assignatura es dividirà en tres avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

 

A cada avaluació es faran com mínim una entrega obligada per unitat.

La nota de cada avaluació corresponent a l’apartat d’activitats d’entrega obligada o exàmens serà la mitja aritmètica entre totes les proves realitzades. Aquestes activitats hauran de ser lliurades obligatòriament pels alumnes a la data i hora fixades pel professor per a poder aprovar l’avaluació.

La part d’observacions diverses del professor serà un complement a la nota final de l’avaluació.

L’avaluació es considerarà aprovada quan l’alumne no tingui treballs pendents d’entrega i a més,  la mitja dels exàmens i pràctiques per separat siguin d’un 5 cadascuna.

La nota final de cada avaluació, es realitzarà amb una ponderació dels següents apartats:

 • Activitats d’entrega obligada (o exàmens) realitzades durant l’avaluació: 80%.
 • Observacions diverses del professor: 20%.

El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada. Aquest redonament es farà sempre i quan la nota sigui per lo menys un 5.

– Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions. El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada.

– Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitja de les tres avaluacions.

Recuperacions

En el cas de que l’alumne suspengui, (és a dir, no entregui les entregues corresponents o no passi els corresponents exàmens), la recuperació, , es farà abans del final de cada avaluació d’aquelles entregues o exàmens en que s’hagi tret una nota inferior a 5. La nota màxima que podrà treure a l’examen serà d’un 10 sobre 10.

En cas que l’alumne/a no recuperi l’avaluació a la data proposada, es plantejarà un examen de recuperació a juny amb les parts pendents per cada una de les avaluacions no recuperades.

Proves extraordinàries: Setembre.

A Setembre, es demanarà a l’alumne les entregues obligades que li han quedat pendents durant el curs y/o (si el professor ho considera necessari) es realitzarà un examen global amb tot el temari del curs amb una durada de dues hores. 

 

FP Bàsica

 – Criteris de qualificació generals.

 

 

 

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

 

 

 

 • Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en compte d’exàmens.

 

 

 

 • Exercicis realitzats i participació a classe: es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.

 

 

 

 • Observacions diverses del professor. Com per exemple, assistència a classe, puntualitat, comportament,…

 

 

 

 

 

L’assignatura es dividirà en tres avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

 

A cada avaluació es faran un, dos o tres exàmens repartint les unitats didàctiques.

 

La nota de cada avaluació corresponent a l’apartat d’exàmens (o projecte) serà la mitja aritmètica entre totes les proves realitzades, sempre que a cada examen o projecte es tregui una nota mínima d’un 4. En cas contrari l’alumne/a tindrà que recuperar aquells exàmens en els que hagi tret menys d’un 4 la recuperació de final d’avaluació sense necessitat de repetir les proves en les que hagi tret un 5 o més.

 

Tots els exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe per el professor hauran de tenir una nota mínima de 4 i hauran de ser lliurades obligatòriament pels alumnes a la data i hora fixades pel professor per a poder aprovar l’avaluació. En cas que no s’entregui algun o alguns treballs o pràctiques a temps o es tregui una nota inferior a 4, l’alumne/a tindrà la oportunitat d’entregar aquestos treballs i pràctiques un dia que determinarà el professor per tal de poder aprovar l’avaluació.

 

La part d’observacions diverses del professor serà un complement a la nota final de l’avaluació.

 

L’avaluació es considerarà aprovada quan l’alumne no tingui treballs pendents d’entrega o no tingui notes inferiors a 4, i a més,  la mitja dels exàmens i pràctiques per separat siguin d’un 5 cadascuna com a mínim.

 

La nota final de cada avaluació, es realitzarà amb una ponderació dels següents apartats:

 

 • Exàmens (o projecte) realitzats a l’avaluació: 60%.

 

 • Exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe per el professor: 30%

 

 • Observacions directes del professor: 10%.

 

El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada. Aquest redonament es farà sempre i quan la nota sigui per lo menys un 5.

 

– Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions. El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada.

 

– Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitja de les tres avaluacions, sent sempre una nota igual o menor que 4.

 

Recuperacions

 

En el cas de que l’alumne suspengui, la recuperació es farà abans del final de cada avaluació d’aquells exàmens en que s’hagi tret una nota inferior a 5. La nota màxima que podrà treure a l’examen serà d’un 10 sobre 10.

 

En cas que l’alumne/a no recuperi l’avaluació a la data proposada, es plantejarà un examen de recuperació a juny per cada una de les avaluacions no recuperades.

 

Proves extraordinàries: Setembre.

 

En el cas del mòdul es realitzarà un examen global a setembre amb tot el temari del curs amb una durada de dues hores, sempre que l’alumne no hagi realitzat la renuncia per escrit que notifiqui que no es vol presentar al mòdul. D’aquesta forma, no correrà convocatòria. 

Cicle Formatiu Grau Mitjà

Totes les feines, activitats, proves, etc. s’han de lliurar en català.

Cada unitat o conjunt d’unitats s’estructura en els següents blocs:

Continguts: el conjunt de la matèria que l’alumne ha d’estudiar. Part d’aquests continguts seran explicats pel professor, però en aquest bloc també s’hi podran trobar altres materials complementaris que hauran de ser investigats i estudiats pel mateix alumnat de manera autònoma.

Activitats: el conjunt d’exercicis i pràctiques que l’alumne ha de fer al llarg de la unitat o conjunt d’unitats. En la informació de cada una de les activitats consta el termini per al seu lliurament. Aquesta data límit s’ha de respectar en tot cas, i no es podran lliurar activitats fora de termini en no ser que es justifiqui aquest fet mitjançant un justificant oficial (metge, jutjats, etc.).

Les activitats en ocasions es puntuaran d’una manera quantitativa (rangs 0-1, 0-10 ó 0-100) i en altres ocasions de manera qualitativa; les puntuacions qualitatives computen de la següent manera:

 • No fet (=malament fet): 0 punts sobre 1.
 • A mitges (=regular): 0,5 punts sobre 1.
 • Fet (=bé): 0,7 punts sobre 1.
 • Molt ben fet (=molt bé): 1 punt sobre 1.

Només es podrà obtenir la qualificació “Molt ben fet” en cas de que l’activitat estigui perfectament executada, tingui una presentació correcta i no contingui errades gramaticals, lèxiques ni ortogràfiques.

L’alumnat haurà d’aportar la seva pròpia redacció i maquetació als exercicis. Les activitats que es presentin com a resultat d’un simple “Copia-Enganxa” podran ser penalitzades fins al punt de ser qualificades com a “no fet”.

Si es detecta que dos o més alumnes han copiat la mateixa tasca entre ells, només es puntuarà la del primer alumne que la lliuri al moodle. La resta obtindran la qualificació “no fet”.

Es podran plantejar activitats que no requereixin d’una correcció i/o qualificació detallada. En aquest cas la puntuació serà, senzillament, un zero (no fet) o un 1 (fet).

Prova: podrà ser un examen tradicional, un de tipus test, un treball de recerca, una pràctica, etc. La prova pot ser individual per unitat o englobar diverses unitats (conjunt d’unitats).

 • Per a les preguntes de tipus test es plantejaran diverses opcions i es penalitzaran les respostes incorrectes.
 • La presentació incorrecta i les errades gramaticals, lèxiques o ortogràfiques suposaran una disminució de la qualificació.
 • En cas de que la unitat s’avaluï mitjançant un treball de recerca o una pràctica, el seu lliurament només es podrà fer a dins del termini habilitat. Aquesta data límit s’ha de respectar en tot cas i no es podran lliurar proves fora de termini. És d’aplicació el que es comenta a l’apartat “Absència en un dia de realització de prova” d’aquest document.
 • El fet de copiar o intentar copiar durant o abans de la prova constituirà motiu de suspens, i la prova quedarà qualificada amb un zero.

Qualificació de la unitat o conjunt d’unitats:

 • La prova suposarà el 65% de la qualificació de la unitat o conjunt d’unitats i les activitats en suposaran el 35%.

Qualificació del trimestre:

 

 • La mitjana ponderada de les unitats o conjunts d’unitats estudiades suposaran el 90% de la qualificació del trimestre La mitjana ponderada es refereix al fet que es pot donar la circumstància de que diferents unitats o conjunts d’unitats tinguin un diferent pes en la qualificació del trimestre (per exemple, si es considera que una de les unitats és més senzilla que les altres, pot pesar menys en la qualificació del trimestre).
 • L’actitud en classe (comportament, compromís amb la feina, constància, puntualitat, assistència, etc.) al llarg del trimestre suposarà el 10% de la seva qualificació.

Qualificació del curs:

 

 • La nota final de curs es calcularà mitjançant la mitjana dels tres trimestres. El curs se supera amb una nota igual o superior al 5.

Exàmens de recuperació:

Les proves de recuperació podran consistir en el lliurament de pràctiques o en la realització d’exàmens.

Al final de cada trimestre (o principi del següent) se celebrarà un examen de recuperació en què es podrà recuperar cada unitat o conjunt d’unitats suspesa per separat. L’alumne podrà triar a quines unitats o conjunts d’unitats es presenta (i ho haurà de comunicar prèviament a l’examen), però estarà obligat a fer-ho en aquelles unitats o conjunts d’unitats a la prova de les quals hagi tret una qualificació inferior al 4.

Es plantejarà una altra recuperació a final de curs per a cada una de les avaluacions no superades sempre i quan el nombre d’assignatures suspeses (i els seus crèdits) no l’invalidin per presentar-s’hi. En aquest examen l’alumnat novament podrà recuperar unitats o conjunts d’unitats concrets i per tant no necessitarà (en general) estudiar trimestres complets. L’alumne podrà triar a quines unitats o conjunts d’unitats es presenta (i ho haurà de comunicar prèviament a l’examen), però estarà obligat a fer-ho en aquelles unitats o conjunts d’unitats a la prova de les quals hagi tret una qualificació inferior al 4.

L‘alumne perdrà el dret d’avaluació contínua si presenta un absentisme superior al 20% sobre el conjunt de les assignatures del curs.

Treball en grup:

Si s’avalua una activitat o prova realitzada en grup, els diferents membres d’aquest grup no obtindran, necessàriament, la mateixa qualificació. En funció del grau d’implicació i feina detectat pel professor existiran diferents resultats, i es pot donar el cas de que un o més alumnes d’un grup suspenguin l’activitat o prova i altres l’aprovin.

Absència en un dia de realització de prova:

Si un/a alumne/a falta a classe el dia en què es realitza una prova, aquesta quedarà suspesa amb un zero. L’alumne/a només tindrà dret a repetir la prova si presenta un justificant oficial (metge, jutjats, etc.) que demostri fefaentment l’imprevist que va fer impossible la seva assistència el dia de la prova. El justificant s’ha de lliurar al professor el primer dia en què l’alumne/a torni a classe, i aquest mateix dia realitzarà la prova.

Anuncis al fòrum:

Cada assignatura impartida per aquest professor consta d’un fòrum a la part superior del curs corresponent de l’aula virtual. En aquest fòrum s’anunciaran, sense necessitat de previ avís, esdeveniments com dates de propers exàmens, recuperacions, requisits, etc. Tots i cada un dels alumnes s’han de subscriure a aquest fòrum per rebre’n les alertes al seu correu. El no procedir d’aquesta manera i no mantenir una observació del que es publica en aquest fòrum mai servirà d’excusa per al no coneixement, per part de l’alumnat, de la informació que s’hi publiqui

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>