CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2018-19

A l’ESO i FPB l

‘avaluació és contínua, per tant la nota final no serà la mitjana de les tres avaluacions sinó que es tindrà en compte l’esforç i el progrés realitzat per tant la nota de la tercera avaluació serà la nota final.

Per a materialitzar açò numèricament seguirem la progressió següent:

Nota de la primera avaluació x 1 + Nota de la segona avaluació x 2 + Nota de la tercera avaluació x 3 i dividirem el resultat entre 6. D’aquesta manera si un alumne té les notes següents: 1a ev. : 4; 2a ev.: 5 i 3a ev. : 6 el resultat serà: 4+10+18= 32:6 = 5’3. Però si les notes són: 1a: 6; 2a:5 i 3a:4 el resultat serà: 6+10+12 = 28:6 = 4´6.

A més d’aquestes tres proves, objectives i obligatòries, al llarg del curs es recomana fer proves escrites i orals cada una o dues lliçons depenent de la dificultat de les mateixes i de la capacitat i ritme d’aprenentatge del grup. Això es deixa a criteri de cada professor ja que cada grup pot tenir necessitats diferents.

En els cursos de l’ESO la nota de cada avaluació constarà d’exàmens per unitat que comptaran un 25% de la nota final, a més d’un examen trimestral que inclourà tots els temes vistos en l’avaluació que comptarà un 60% i l’actitud, treball , interès, etc. comptarà un 15% de la nota final. L’examen final de la tercera avaluació englobarà totes les unitats vistes al llarg del curs.

En els dos cursos de batxillerat les proves parcials de seguiment serviran perquè tant els alumnes com el professor siguen conscients de la seua evolució, però la mitjana de totes elles en cap cas superarà el 25% de la nota final. La nota d’avaluació trimestral vindrà donada pels punts obtinguts en l’examen de bloc (habilitats comunicatives, reflexions sobre la llengua i aspectes socioculturals) (60% de la nota total), les notes de seguiment (25% de la nota total) i els altres aspectes que s’han mencionat al principi d’aquest apartat d’avaluació sumativa (15% de la nota total).

Nota d’actitud davant l’assignatura, hàbit d’aprenentatge, progrés etc. (15%)

Si l’alumne s’ha esforçat extraordinàriament, li correspondrà ………………….1’5

Si s’ha complert amb tot allò que s’ha exigit, li correspondrà …………………..1

Si no ha complert algun dels requisits exigits ………………………………………..0’5

Si no ha fet absolutament res……………………………………………………………..0

Si el comportament del alumne és negatiu…………………………………………….0

 

Als mòduls E.S.P.A. II, III i IV els alumnes faran 2 proves obligatòries corresponents als mesos de novembre i gener (1r quadrimestre); i si aproven passaran al mòdul següent en el 2n quadrimestre. En aquest quadrimestre també tindran 2 proves obligatòries: una prova en març i l’altra en maig. Per a aprovar aquests exàmens hauran de treure com a mínim un 50% de la nota de l’examen. En qualsevol cas si aproven l’examen final, ho aproven tot i al revés, si suspenen l’examen final, queda l’assignatura suspesa.

Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, mitjançant la ferramenta MOODLE, els alumnes hauran de fer els exercicis online que el professor/a proposarà per a cada unitat. Tots aquells que facin els exercicis marcats com obligatoris i estiguin ben fets tindran un punt més a la nota final.

Finalment, respecte al FPB1 i 2, seguiran els mateixos sistemes d’avaluació que els grups d’ESO del matí, és a dir, comptarà un 15% l’actitud, un 25% els examens parcials i un 60% l’examen final d’avaluació.

 

A1r i 2n de B.A.S. la qualificació de cada avaluació es compondrà de dues parts:

a) Les tasques d’aula virtual (que són obligatories) amb un percentatge del 25%

b) Les proves presencials, amb un percentatge del 75%.

Les tasques de l’aula virtual s’han de presentar en els terminis establerts pel professor. Per aprovar cada avaluació han de treure un 5 de nota final (s’inclou la nota de les tasques i examen). En el cas que no aproven alguna avaluació, la poden recuperar si aproven la tercera avaluació a causa de la condició d’avaluació continua que té l’assignatura d’anglès. En tot cas, la presentació de les tasques de l’aula virtual de cada avaluació són necessàries per aprovar. El no lliurament d’aquestes tasques suposa suspendre l’avaluació, ja que no es farà la mitjana amb l’exàmen. Finalment, si no s’aprova l’assignatura, tenen l’oportunitat de fer un exàmen final la darrera setmana de maig que valdrà el 100% de la nota.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>