Criteris de qualificació

Criteris de qualificació de les assignatures (tenint en compte la presencialitat o semipresencialitat, segons nivell)

1r ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran ser qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

En el desenvolupament de cadascuna de les unitats didàctiques es proposaran dos tipus de treballs:

Exercicis de seguiment suposaran un 50% de la nota total. Es realitzaran després d’una explicació i tindran un objectiu concret i una data de lliurament tancada. Es qualificaran com a correctes o incorrectes en funció de l’assimilació dels objectius proposats, i tindran un valor aritmètic, és a dir, del zero al deu. En algunes ocasions, aquestes làmines es proposaran com a exàmens amb l’objectiu d’avaluar l’assimilació de l’explicació pels alumnes, però la majoria de les vegades seran propostes que requeriran un ensinistrament i la realització de diverses temptatives.

─  Làmines (projectes): activitats més creatives i amb un procés d’elaboració més treballat., suposaran el 40% de la nota total. Tindran una data de lliurament tancada, i en cap cas s’acceptarà un projecte conclòs sense haver presentat  el seu procés. En alguns casos els projectes es proposaran en grup, encara que sempre es concretarà els criteris de qualificació del treball individual. Dels projectes s’avaluaran tres items: 

 • El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte que el disseny no sigui una còpia, així com tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.
 • L’actitud suposarà el 10% restant . S’enten per actitud: comportament dins l’aula, respecte als companys i als professors, complir amb les dates de lliurament i entrega neta i acurada.
 • Procediment: assimilació dels objectius, continguts.

Els alumnes en quarentena hauran de consultar el Classroom per tal de poder seguir el ritme de l’assignatura. Al Classroom estaran les explicacions teòriques, exercicis amb exemples visuals, videos, etc. per a que l’alumne en quarentena i també la resta d’alumnes puguin consultar i treballar online.

 

Es promourà una comunicació regular amb l’alumne mitjançant el Classroom, email o telèfon mentres duri la situació de la quarentena.

 

3r ESO /4t ESO

Els treballs tindran una qualificació numèrica que serà un 90% de la nota total; d’aquesta el 50% correspondrà a les làmines de seguiment, i el 40% als projectes. On es valorarà:

 • El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.
 • El treball: tindrà en compte l’adequació de la complexitat al temps previst per realitzar les feines.
 • L’ acabat: correcta execució, netedat i bona presentació.

El 10% restant, es valorarà l’actitud dels alumnes. Per actitud s’entén:

 • Ser participatiu en les explicacions i els debats que es proposin a l’aula.
 • Elaborar i lliurar tot tipus de material complementari: nous dissenys a partir del realitzat a l’aula, material bibliogràfic o enllaços que complementin les propostes realitzades a l’aula, …
 • Mantenir l’espai de treball net en acabar, i cuidar el mobiliari.
 • Fer comentaris adients al Classroom relacionats amb les tasques proposades.
 • Lliurar les feines amb puntualitat.
 • Interès en el seguiment de l’assignatura (amb emails, preguntes durant el procés d’execució de les tasques, etc.).

L’avaluació continua i individualitzada de l’alumne permetrà un seguiment progressiu de la seva evolució, procurant detectar les seves deficiències en el moment en què es produeixen, per tal de poder posar-hi remei i ajudar a l’alumne.

Tot i això es donarà l’oportunitat de recuperar l’avaluació posant una data màxima, en la qual entregaran els treballs no entregats fins al moment. (La nota màxima d’aquests treballs entregats fora de plaç serà com a màxim un cinc).

Aquells alumnes que no aprovin a la convocatòria de juny hauran de realitzar les activitats proposades pel professor com recuperació i presentar-les en les dates fixades en setembre.

 

Els alumnes en quarentena hauran de consultar el Classroom per tal de poder seguir el ritme de l’assignatura. Al Classroom estaran les explicacions teòriques, exercicis amb exemples visuals, videos, etc. per a que l’alumne en quarentena i també la resta d’alumnes puguin consultar i treballar online.

 

Es promourà una comunicació regular amb l’alumne mitjançant el Classroom, email o telèfon mentres duri la situació de la quarentena.

1r Batxillerat diurn. Dibuix tècnic I

Es realitzaran dos tipus de prova a cada avaluació:

 • Exàmens parcials: avaluen continguts relacionats amb el que s’ha explicat en les últimes classes. Suposaran fins a un 60% de la nota de l’avaluació. Els exàmens parcials en cap cas es repetiran, encara que la no realització d’aquest examen estigui justificada.
 • Exàmens finals: avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 30% de la nota, aquest percentatge s’anirà incrementant en funció dels exàmens parcials que l’alumne/a no realitzi o la qualificació del qual sigui inferior a 2,5. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l’absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 • El 10% restant serà dels exercicis realitzats a l’aula i al llarg del trimestre.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

 

1r Batxillerat BAS. Dibuix tècnic I

Es realitzaran un tipus de prova a cada avaluació:

 • Exàmens final a cada trimestre: Es farà un examen per trimestre on s’avaluen els continguts explicats i fets a les classes. Suposaran un 75% de la nota de l’avaluació. 

Qui no es presenti haurà de justificar l’absència ben justificada (amb un justificant mèdic o de feina), per tenir dret a una nova convocatòria.

 • Feina feta classe, es va corregint a cada entrega al llarg del trimestre, i es resolen dubtes. Es fa una mitjana d’aquesta feina (que també estarà penjada en el Classroom)  junt amb els exàmens finals. Hi haurà un clar seguiment d’aquesta feina d’aprenentatge, el qual serà  un instrument d’avaluació contant un 25% de la nota final a cada trimestre.

Les feines o els anomenats “Blocs d’exercicis” s’hauran de lliurar dins la data   d’entrega, en cas contrari no es corregiran.

 

1r Batxillerat diurn. Cultura audiovisual

La nota de l’avaluació serà a partir de:

 • Activitats i tasques : avaluen continguts relacionats amb el que s’ha explicat en les últimes classes. Es va corregint  cada entrega al llarg del trimestre. Es fan comentaris individualitzats,  per tal que els alumnes puguin anar  millorant  la seva tasca. A classe es resol qualsevol dubte.  Es fa una mitjana d’aquestes feines, que està penjada en el Classroom  i l’entrega també serà pel Classroom. Hi haurà un clar seguiment d’aquesta feina d’aprenentatge, que valdrà  fins a un 70% de la nota de l’avaluació. 

 

Les feines s’hauran de lliurar dins la data  d’entrega, en cas contrari no es corregiran.

 • Projectes finals de cada trimestre:. Suposaran un 20% de la nota.  Aquest seràn presentats i exposats a l’aula davant de la resta dels companys. 
 • El 10% restant serà del llibre autobiogràfic que els alumnes van realitzant al llarg de tot el curs.

 

1r Batxillerat BAS. Cultura audiovisual

Es realitzaran un tipus de prova a cada avaluació:

 • Exàmens final a cada trimestre: Es farà un examen per trimestre on s’avaluen els continguts explicats i fets a les classes. Suposaran un 75% de la nota de l’avaluació. 

Qui no es presenti haurà de justificar l’absència ben justificada (amb un justificant mèdic o de feina), per tenir dret a una nova convocatòria.

 • Feina feta a classe, es va corregint a cada entrega al llarg del trimestre, i es resolen dubtes. Es fan comentaris individualitzats, els quals els alumnes poden anar llegint per tal de millorar la seva tasca. Es fa una mitjana d’aquesta feina que està penjada en el Classroom com tota la resta de materia. . Hi haurà un clar seguiment d’aquesta feina d’aprenentatge, el qual serà  un instrument d’avaluació contant un 25% de la nota final a cada trimestre.

Les feines  s’hauran de lliurar dins la data   d’entrega, en cas contrari no es corregiran.

2n Batxillerat BAS. Dibuix tècnic II

Es realitzaran una prova a cada avaluació:

 •     Exàmen final de cada avaluació: avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 100%de la nota. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l’absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 •     A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 •     A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

Recuperació

 •     L’examen final funcionarà com a recuperació de l’avaluació. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l’assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l’exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l’avaluació.

 

A tots els nivells en cas d’escenari C

Els treballs del Classroom puntuaran el 90% de la nota final. En cas de no lliurar les feines puntualment, es penalitzarà (si la tasca està aprovada tindrà com a màxim un 5).

El percentatge per actitud serà el 10% de la nota final. Per actitud considerem el següent:

 • Fer comentaris adients al Classroom relacionats amb les tasques proposades.
 • Lliurar les feines amb puntualitat.
 • Interès en el seguiment de l’assignatura (amb emails, preguntes durant el procés d’execució de les tasques, etc.).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>