Criteris de qualificació Àmbit Científic i Matemàtic de 3r PMAR

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC 3r PMAR

Per avaluar de forma precisa el procés d’aprenentatge es farà seguint els següents criteris de qualificació:

MATEMÀTIQUES

3r PMAR

Exàmens

80 %

Treballs, deures, quadern i comportament

20 %

 

FÍSICA I QUÍMICA

3r PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

BIOLOGIA

3r PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

Serà condició imprescindible per a poder treure la mitjana ponderada de la nota de cada matèria (Matemàtiques i Física i Química) que la nota de l’actitud siga igual o superior a 5. És a dir tenir un comportament correcte i adequat a cada classe.

 

IMPORTANT:

 

Per aprovar trimestralment serà condició indispensable treure una nota igual o superior a 4 a cada una de les tres matèries.

 

Hem de deixar clar que , a juny, per aprovar l’àmbit científic i matemàtic l’alumne ha de tenir els  tres trimestres aprovats, o bé, en cas de no aprovar algun  dels trimestres, que la mitjana aritmètica sigui igual o superior a cinc.

 

Al llarg del curs s’aniran realitzant les proves de recuperació que el professor de l’àrea consideri oportunes.  A més, es contemplarà també la realització obligatòria de dossiers de treball específics per aquells alumnes que més ho necessitin i que condicionaran en positiu (màxim dos punts), la nota de setembre.

 

La metodologia de RECUPERACIÓ durant el curs de les diferents proves escrites i/o orals serà la següent:

S’encarregarà a l’alumne implicat una sèrie d’exercicis o dossiers de reforç obligatoris per cobrir les deficiències observades.