Criteris de qualificació Àmbit Sociolingüístic 2n PMAR

La nota final de cada avaluació sortirà de fer una mitjana entre castellà, català i socials, sempre que se superi el 4, que una d’elles no sigui inferior a 3 i la mitjana sigui superior o igual a 5. Si no es així, l’àmbit quedarà suspès, tot i que es “guardin” les parts aprovades.

La nota de juny serà el resultat de la mitjana aritmètica de les avaluacions anteriors, sempre que només hagi una de les avaluacions per davall del 5 i que sigui superior a 4.

Per una altra part, la nota de cadascuna de les matèries que conté l’àmbit serà el resultat d’una mitjana ponderada entre els següents ítems:

  1. Rendiment acadèmic: mitjana de notes d’exàmens/ proves (60%); aquí s’inclou, en el cas de les llegües, l’obligatorietat de la realització de lectures -avaluables amb nota numèrica o apte / no apte- que es llegiran entre classe i a casa, i que els alumnes podran recuperar mitjançant una prova escrita al final de cada trimestre, si no l’han superada al llarg del trimestre. El fet de no superar les proves de lectura implica suspendre la part de l’àmbit corresponent.
  2. Aprofitament en classe i treball personal: nota del seguiment diari que duu a terme el professor/a mitjançant l’observació, resultats obtinguts per l’alumnat en el dia a dia de classe i la realització d’activitats d’aprenentatge i estudi programades a casa i a classe tant d’índole obligatori com a voluntari (20%);
  3. Actitud, interès i motivació: gust per aprendre, inclinació favorable davant les diferents situacions d’E/A que sorgeixen a classe (20%).

 

La nota mínima per aprovar l’avaluació ha de ser de 5 (cinc, sobre deu). Igualment, es necessitarà almenys un 4 de mitjana en la part de rendiment acadèmic per tal d’aprovar l’àmbit i tenir almenys un 5 en la resta dels apartats. En cap cas aprovarà algú que no faci feina o tingui mala actitud, ja que el perfil de l’alumnat del Programa implica feina i bona actitud.