Criteris de qualificació BAS

Criteris de qualificació 1er Batxillerat FILOSOFIA

BAS (Santiago Beruete)

Cada avaluació l’alumne s’ha de presentar al corresponent examen oficial (75% de la nota) i lliurar emplenats els qüestionaris al professor (25% de la nota).

 

A fi de millorar la qualificació, l’alumn@ podrà voluntàriament llegir algun dels títols de la bibliografia (veure Classroom) i redactar una breu ressenya crítica. A aquest propòsit pot seguir les pautes que figuren en “la Breu guia per a comentar llibres”.

 

Es poden lliurar tantes ressenyes de lectures de la bibliografia com es desitgi. Cadascuna d’elles puntuarà fins a un màxim d’un punt, que se sumarà a la nota final de l’avaluació.

 

 

Criteris de qualificació de Història de la Filosofia de 2n de batx.

BAS (Santiago Beruete)

Cada avaluació l’alumne s’ha de presentar al corresponent examen oficial (75% de la nota) i lliurar emplenats els qüestionaris al professor (25% de la nota).

Tots els exàmens segueixem el mòdel de la prova PAU

 La realització de treballs a Classroom representarà el 25 % de la qualificació. Aquests treballs hauran de seguir els criteris específics indicats per la professora; entre aquests, és especialment important respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

Els treballs a desenvolupar seran de dos tipus:

 

 1. Primer tipus de treball: El comentari de text, que seguiran els criteris específics adoptats a l’examen de Selectivitat:

“A la primera part de la primera pregunta, que valdrà 3.5 punts com a màxim, l’alumnat ha de demostrar que ha entès de què tracta el text i ho ha de saber explicar de manera clara i precisa, assenyalant-ne les idees principals i secundàries i determinant les relacions existents entre les unes i les altres:

 

 1. Correcta contextualització. (1 punt)
 2. Encert en la identificació del tema/problema/qüestió concreta de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text. (0.5 punts)
 3. Identificació i explicació de les idees presents al text i de la relació entre aquestes. (2 punts)
 4. A cada apartat és valorarà l’ordre, la claredat i la precisió en l’exposició.

 

 1. Segon tipus de treball: Composició escrita, consistent en el desenvolupament de les preguntes formulades als exàmens de la Selectivitat, ajustant-se als criteris específics que aquesta prova adopta, en concret:

 

“A la segona part de la primera pregunta, que valdrà com a màxim 1.5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap argumentar la seva valoració crítica respecte dels conceptes o teories que són presents al text, o que la pot relacionar oportunament amb temes d’actualitat:

 1. Donar bons arguments que donin suport a la valoració crítica.
 2. Consistència, creativitat, originalitat en la resposta.

 

A la segona pregunta, amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap explicar una teoria, un concepte o una expressió amb detall, emprant el vocabulari tècnic bàsic de la qüestió.

 1. Explicació detallada de la teoria, el concepte o l’expressió, emprant el vocabulari bàsic. (2 punts)
 2. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’explicació. (0,5 punts)

 

A la tercera pregunta, que es valorarà amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que és capaç de trobar les semblances, les diferències i les connexions entre conceptes i teories, tenint en compte que el nivell que s’assoleix a segon de batxillerat és general i no es pot pretendre una profunditat excessiva.

 1. Mostrar un coneixement de les idees, els conceptes o les teories que s’han de relacionar. (1 punt)
 2. Establir i explicar les relacions correctament. (1 punt)
 3. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’exposició. (0,5 punts)

 

Es podrà davallar fins a un 10 per cent de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió o terminologia no apropiada, d’acord amb els criteris objectius que estableixi el coordinador del professorat corrector.”

 

A més a més, aquests treballs hauran d’ajustar-se als següents criteris:

 1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.
 2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero(0).

 

 

Criteris de qualificació de Psicologia optativa de 2n batx

BAS (Santiago Beruete)

 1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial que representarà el 75 % de la qualificació final, i, al mes de maig tindrà lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses. A  cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes.
 2. La realització de treballs a Classroomrepresentarà el 25 % de la qualificació. Aquests treballs hauran de seguir els criteris específics indicats per la professor; entre aquests, és especialment important respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini. .

Hauran de seguir les indicacions i normes donades per la professora, especial menció a les següents:

 1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.
 2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>