Criteris de qualificació Batxillerat

Criteris de qualificació 1er Batxillerat FILOSOFIA

 TORN DIÜRN: Antònia Marí i Manuel Belman

1er.- Cada avaluació es realitzaran 2 exàmens, que representaran el 70 % de la qualificació final; a cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes.

 

2n.- Les activitats i exercicis de classe (exposicions orals, ressenyes de lectures, preparació de debats i petits treballs de recerca) valdran un 30 % de la qualificació de l’avaluació, s’elaboraran seguint els criteris específics indicats pel professor.

 

Criteris de qualificació de Història de la Filosofia de 2n de batx.

Tots els exàmens segueixem el mòdel de la prova PAU

TORN DIÜRN: Antònia Marí i Manuel Belman

La primera pregunta, de tipus pràctic, constarà de dues parts:

La primera part (fins 5 punts) consistirà a realitzar un comentari del text proposat.

Aquest comentari ha d’incloure els elements següents:

  1. a) Context històric, social i cultural (1 punt)
  2. b) Identificació del tema/problema/qüestió concret de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text. (0’5 punts)
  3. c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de la relació entre aquestes. (2 punts)
  4. d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit (al llarg del curs, feu una valoració crítica del text (1’5 punts)

La segona pregunta consistirà a explicar una teoria, una expressió, un concepte o algun aspecte concret de la filosofia d’un autor del currículum. (2’5 punts)

La tercera pregunta consistirà a establir una relació o comparació entre conceptes o teories fonamentals dels autors del currículum. (2’5 punts)

A la segona i tercera pregunta l’alumnat podrà escollir una entre dues opcions.

 

Criteris de qualificació de Psicologia optativa de 2n batx

 

TORN DIÜRN: Manuel Belman

Les activitats i exercicis de classe valdran un 100 % de la qualificació de l’avaluació, s’elaboraran seguint els criteris específics indicats per de la professor; entre aquests cal destacar

  1. S’hauran de presentar dins el termini senyalat per fer-ho. Si s’entreguen fora de termini es qualificaran amb un insuficient, i, a criteri de la professora, podran ser novament avaluats a l’avaluació següent.
  2. S’hauran de presentar nets i ordenats, sense faltes d’ortografia i escrits amb la lletra de l’alumne, -si es lliuren en format paper-.
  3. Es valorarà la claredat i precisió en l’exposició. Una adient estructuració. La utilització correcta del vocabulari bàsic.
  4. La referència correcta de les fonts consultades.
  5. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).
  6. El seguiment de les indicacions donades per la professora en cada cas per a la seva realització.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>