Criteris de recuperació de pendents 20-21

 Criteris de recuperació:

Recuperació de les Unitats Didàctiques

-Part teòrica: Hauran de presentar el treball no realitzat durant l’avaluació.

-Part pràctica: Hauran de realitzar un altra vegada les proves pràctiques i superar els mínims exigits.

-Part actitudinal: S’avaluarà de forma contínua, i per recuperar-la tan sols es precisarà superar aquesta part a la unitat didàctica següent.

 

L’alumnat opta com a màxim a un 5 en l’apartat que recupera sempre a consideració del professorat tenint en compte altres aspectes de progressió o involució de l’alumnat envers la matèria. L’apartat referent a l’actitud, donat el caràcter formatiu (procés, dia a dia) i sumatiu de l’avaluació, l’alumnat la pot aprovar en el següent trimestre (excepte el 3r trimestre).

 

Recuperació de juny.

L’almunat només recuperarà allò que li ha quedat pendent. Tindran opció a recuperar-ho a juny tenint en compte que la màxima nota serà d’un 5 de trimestre tenint en compte les consideracions del professorat respecte a cada cas (alumnat) en particular.

 

Recuperació de Setembre

Cada alumne rebrà per escrit en juny aquells treballs o activitats que haurà de presentar en setembre. Serà individual, depenent d’allò que no hagi realitzat durant l’any escolar.

La part pràctica es podrà avaluar de dues formes diferents, segons l’actitud de l’alumne durant el curs i el criteri del professor. D’una banda, l’alumne haurà de realitzar aquelles proves pràctiques que se li encomanin, superant el nivell exigit. D’altra banda, podrà quedar substituïda per treball extra de caràcter teòric (per motius de falta de temps al calendari de setembre).

La part teòrica es recuperarà de dues maneres: amb treballs i/o exàmens escrits. Aquí també dependrà de l’actitud vers l’assignatura de l’alumne durant el curs i, conseqüentment, de l’opinió i criteri del professor.

En qualsevol cas, fins i tot en cas que siga per actitud, si l’alumnat va amb tots els apartats per a setembre s’examinarà destinant un 40% per als conceptes i un 60% per als procediments.

La màxima nota que opta és de 5 a consideració del professorat.

 

 

Recuperació de pendents (recuperar l’assignatura d’anys anteriors).

 

PENDENTS de l’ESO.

Els alumnes que tinguin aquesta assignatura pendent del curs anterior hauran de complir dos requisits:

  1. Els alumnes amb l’assignatura d’EF pendent hauran de fer recuperació durant el curs actual (data a determinar dins la 2ª avaluació: preguntar al professor/a). La part teòrica i pràctica mínim per a la superació d’aquesta prova seran transmesos als alumnes (continguts/unitats no superades) pel seu professor corresponent al curs actual.
  2. Hauran d’aprovar les dues primeres avaluacions del curs present (excepte els alumnes de 2n de batxillerat que tinguin la de 1r de batxillerat suspesa).

 

PENDENTS de 1r BATXILLERAT i BAS

Els alumnes que no superin l’àrea a la convocatòria de setembre (en el cas del BAS a finals de juny), realitzaràn durant el primer i segon trimestre del curs actual les següents activitats:

 

✓ Presentació d’un treball de síntesi amb algunes de les Unitats Didàctiques desenvolupades durant el curs.

✓ Realització d’un examen objectiu com a avaluació del marc teòric i pràctic desenvolupats durant el curs.

✓ Realització d’una prova pràctica com a avaluació d’algunes de les capacitats físiques relacionades amb la salut i/o algunes de les habilitats motrius i esportives desenvolupades durant el curs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>