Criteris de recuperació de pendents

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent de l’ESO:

  • Si aprova la primera i segona avaluació del curs actual;
  • O bé, si aprova els dos exàmens parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la matèria del curs: la matèria del curs corresponent es divideix en dues parts. Hi haurà un examen de recuperació de cada part en l’hora de classe de matemàtiques els dies marcats al calendari. Cada examen és eliminatori. Si la mitjana aritmètica dels dos exàmens és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. Si no és així, encara tindran una altra oportunitat(examen final de maig). L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap.
  • O bé, si aprova l’examen final a maig.

 

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent del BATXILLERAT:

  • Si aprova els dos exàmens parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la matèria del curs: la matèria del curs corresponent es divideix en dues parts. Hi haurà un examen de recuperació de cada part en horari acordat amb el professor/a els dies marcats al calendari. Cada examen és eliminatori. Si la mitjana aritmètica dels dos exàmens és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. Si no és així, encara tindran una altra oportunitat (examen final de maig). L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap.
  • bé, si aprova l’examen final a maig.
  • L’alumne rebrà uns recull d’activitats que haurà de fer i lliurar al professor el mateix dia de la prova parcial o final, que serviran per arrodonir la nota obtinguda a les proves escrites.

 

PENDENTS DE  1r ESO (fins la unitat 7 del Jump Math)

CALENDARI

1a Part:

– Nombres naturals.

– Divisibilitat

– Nombres Enters (només sumes i restes)


2a Part:

– Nombres Decimals.

– Fraccions

– Proporcionalitat

1a Part

Setmana del 24 al 28 de gener

 

2a Part

Setmana del 25 al 29 d’abril

 

Final

Setmana del 23 al 27 de maig 

PENDENTS DE  2n ESO

CALENDARI

1a Part:

– Divisibilitat i Enters

– Fraccions

– Proporcionalitat numèrica


2a Part:

– Expressions algebraiques.

– Equacions.

– Àrees figures planes

– Funcions i gràfics

1a Part

Setmana del 24 al 28 de gener

 

2a Part

Setmana del 25 al 29 d’abril

 

Final

Setmana del 23 al 27 de maig 

PENDENTS DE  3r ESO

CALENDARI

1a Part:

– Fraccions i decimals.

– Potències i arrels. Nombres aproximats.

– Problemes aritmètics.

– El llenguatge algebraic

2a Part:

– Equacions

– Sistemes d’equacions.

– Funcions i gràfics.

– Funcions lineals.

1a Part

Setmana del 24 al 28 de gener

 

2a Part

Setmana del 25 al 29 d’abril

 

Final

Setmana del 23 al 27 de maig 

PENDENTS MATEMÀTIQUES I

CALENDARI

1a Part:

– Nombres reals

– Funcions elementals

– Límits de funcions i continuïtat


2a Part:

– Derivades i aplicacions

– Equacions i inequacions

– Trigonometria


 


1a Part

Setmana del 24 al 28 de gener

 

2a Part

Setmana del 25 al 29 d’abril

 

Final

Setmana del 9 al 13 de maig 

PENDENTS Mat. Aplicades a les CCSS I

CALENDARI

1a Part:

– Estadística

– La binomial

– La normal

– Nombres reals


2a Part:

– Equacions, inequacions i sistemes no lineals.

– Funcions elementals

-Continuïtat i límits.

– Càlcul de derivades. Aplicació a l’estudi dels creixement i decreixement d’un funció.

 

 

1a Part

Setmana del 24 al 28 de gener

 

2a Part

Setmana del 25 al 29 d’abril

 

Final

Setmana del 9 al 13 de maig