Curs 2019/20 Dibuix Tècnic I

Dibuix Tècnic 1

Professors

Diurn: Montse Pongiluppi

BAD: Montse Pongiluppi

0.- Presentació de l’assignatura

0.1.- El Aula.

L’assignatura s’impartirà a l’aula de dibuix, en la tercera planta. És un aula específica en la qual entren alumnes/as de diversos grups, per la qual cosa serà molt important mantenir un ordre i una neteja.

Normes de l’aula:

 • Els alumnes/as son els responsables de mantenir la seva taula neta.
 • No està permès fer ús del material de l’aula sense l’autorització del professor.
 • Està restringit l’accés a la zona de les finestres i la balconada, per la qual cosa, en cap cas, els alumnes/as poden manipular ni finestres, ni persianes.

0.2.- El Material.

L’assignatura no farà servir un llibre de text. El contingut de les diferents unitats didàctiques i l’explicació dels materials i procediments necessaris per realitzar cadascuna de les activitats estaran publicades amb antelació a la pàgina web del centre. El material que s’utilitzi serà responsabilitat de cada alumne.

Material que s’ha de disposar diàriament:

 • Portamines, com a mínim dos gruixos; una tova (HB) i una dura (H),per tant és recomenable: dos llapis de mines 0’7 (HB) i un 0’3 (H).
 • Maquineta de fer punta.

 • Paper DIN A4 d’un gramatge baix (folis).

 • Regla mil·limetrada com a mínim de 20 cm.

 • Joc d’escaire i cartabó, a poder ser sense bisell.portaminas-dibujo-tecnico.jpg

 • Compàs de rodeta.

 


Exemple de diferents dureses de portamines comercialitzats per la marca Faber-Castell

0.3.- Criteris de qualificació. Batx.

Es realitzaran dos tipus de prova a cada avaluació:

 

 • Exàmens parcials: avaluen continguts relacionats amb el que s’ha explicat en les últimes classes. Suposaran fins a un 60% de la nota de l’avaluació. Els exàmens parcials en cap cas es repetiran, encara que la no realització de aquest examen estiga justificada.

 

 • Exàmens finals: avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 30% de la nota, aquest percentatge s’anirà incrementant en funció dels exàmens parcials que l’alumne/a no realitzi o la qualificació del qual sigui inferior a 2,5. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l’absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 • El 10% restant serà dels exercicis realitzats a l’aula i al llarg del trimestre.

0.3.- Criteris de qualificació. BAD

Es realitzaran una prova a cada avaluació:

 

 • Exàmen final de cada avaluació : avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 100% de la nota.  Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l’absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

0.4.- Recuperació

L’examen final funcionarà com a recuperació de l’avaluació. l. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l’assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l’exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l’avaluació.Continguts Dibuix Tècnic I

0. – Lectura de vistes.

1. – Geometria descriptiva.

1.1. Sistemes de representació.

1.1.1. Geometria descriptiva:definició.

1.2.2. Sistemes de representació: fonaments dels distints sistemes, característiques i utilització òptima de cada un

1.2. Sistema dièdric.

APUNTS Sistema dièdric directe  per Vicente Giménez Peris, els trobareu en format pdf a la carpeta compartida alumnes 1r de Batx. del vostre correu gmail.

DIÈDRIC DIRECTE A INTERNET, adreces d’interès:

Materiales didàcticos en ciencia.

Mención de honor

Ciència en acción 2012 :

http://www.sacosta.org/diedrico/711_ayudas_en_la_disposicin_de_las_alturas_y_distancias.html

1.2. Sistema dièdric.

APUNTS Sistema dièdric directe  per Vicente Giménez Peris, els trobareu en format pdf a la carpeta compartida alumnes 1r de Batx. del vostre correu gmail.

DIÈDRIC DIRECTE A INTERNET, adreces d’interès:

Materiales didàcticos en ciencia.

Mención de honor

Ciència en acción 2012 :

http://www.sacosta.org/diedrico/711_ayudas_en_la_disposicin_de_las_alturas_y_distancias.html

Exercicis punt i recta inici dièdric directe

Nota: Els 10 primers exercicis els podeu realitzar al mateix requadre on es presenten, a excepció del 7 i el 10 que estan reproduïts a més escala al full 3 dels 4 fulls d’exercicis.

1.2.3. Operacions dièdriques: canvis de pla, girs i abatiments.

 

Més apunts :Aplicacions, canvis de pla, girs i abatiments.

 

 

Exercicis 1

Exercicis 2

1.2.4. Paral·lelisme i perpendicularitat

Exercicis 3

1.2.5. Interseccions

1.2.6. Apunts interseccions

Exercici 4

1.2.7. Paral·lelisme i perpendicularitat

EXERCICIS 4

1.2.8. Distàncies, veritables magnituds: angles.

1.2.9. Apunts distàncies

EXERCICI5

2. – Geometria mètrica.

2.1. Traçats fonamentals en el pla.

 

2.1.1. Materials: compàs, regle, escaire, cartabó, llapis. Traçats bàsics. Angles: tipologia,

operacions amb angles, construccions d’angles amb compàs i amb escaire i cartabó.

2.1.2. Llocs geomètrics, definició. mediatriu, bisectriu, circumferència, arc capaç.

2.1.3. Proporcionalitat i semblança: Teorema de Thales.

 

Apunts traçats fonamentals en el pla

Exercicis

Traçats fonamentals en el pla

2.2. Polígons.

2.2.1. Triangles: definició, propietats i classes. Construccions.

2.2.2. Quadrilàters: definició, propietats i classes. Construccions.

Apunts polígons i quadriàlters

Apunts quadrilàters

Exercicis

Construcció de triangles

Construcció de quadrilàters

2.3. Transformacions geomètriques en el plànol.

2.3.1. Transformacions isomètriques: la figura transformada conserva les magnituds i els angles de la figura inicial. Igualtat, translació, simetria i gir.

2.3.2. Transformacions isomòrfiques: la figura transformada conserva només la forma de la figura de partida, els angles són iguals i les magnituds proporcionals. Homotècia i la semblança.

2.3.3. Transformacions anamórfiques. En aquestes transformacions la figura és totalment diferent a la figura de partida. Equivalència.

Exercicis

2.4. Tangències i enllaços.

2.4.1 Tangències: propietats. Tangències entre rectes i circumferències i entre circumferències entre si.

2.4.2. Enllaços: tipus i la seva aplicació.

Apunts tangències i enllaços

Exercicis

2.5. Corbes planes.

2.5.1. Corbes tècniques: definició, propietats, classificació, traçat i la seva aplicació al dibuix tècnic. Oval. Ovoide. Espiral. Evoluta.

2.5.2. Corbes còniques: definició, propietats, classificació, traçat i la seva aplicació al dibuix tècnic. El·lipse. Hipèrbola. Paràbola.

Apunts corbes tècniques

Apunts corbes tècniques

Exercicis corbes

3. -Geometria descriptiva.

 

3.3. Sistema axonomètric.

Axonometria ortogonal i axonometria obliqua.

Sistemes axonomètrics ortogonals: fonaments. Triangle fonamental.

3.4. Sistema axonomètric isomètric. Escala isomètrica i coeficient de reducció.

Punt, recta, pla:representació i posicions. Traces de la recta i del pla. Parts vistes i ocultes.

Pas del sistema dièdric a l’axonomètric.

Figures planes. Perspectiva isomètrica de figures planes i de la circumferència.

Volums: perspectiva isomètrica de cossos senzills.

Sistemes axonomètrics oblics: fonaments.

Sistema de perspectiva cavallera. Dades del sistema, escales gràfiques i coeficient de reducció.

Punt, recta, pla: representació.

Pas del sistema dièdric a la perspectiva cavallera.

Figures planes: perspectiva cavallera de figures planes i de la circumferència.

Volums: perspectiva cavallera de sòlids senzills.

Sistema cònic.

Sistema cònic: fonaments. Elements del sistema.

Perspectiva pràctica.

Apunts sistema cònic

Apunts axonometria

Apunts axonometria caballera

Apunts axonometria isometria

Exercicis axonometria 1

Exercicis axonometria 2

4. -Normalització

Normes fonamentals: objectius, classificació. Formats normalitzats: designació, dimensions, marges i requadres dels formats, plegament de plans, reproducció i arxiu. Línies i retolació normalitzada. Escales normalitzades.

Principis de representació: generalitats, denominació de les vistes, posicions relatives de les vistes, vistes necessàries d’una peça.

Coquització: l’esboç i la seva gestació creativa.

Acotació: generalitats, elements d’acotació, sistema de disposició de cotes, símbols d’acotació.
Seqüenciació dels continguts.

 

Data

Unitat Didàctica

Activitat

 

Materials de dibuix: esquadra i cartabó Apunts

   
 • Realització d’una quadricula: Explicació als apunts.

   

001_DT1_Esquadra_Cartabo

 

Angles:

 • Angles amb esquadra i cartabó: Realització de tots els àngles possibles amb esquadra i cartabó.

   

002_DT1_Angles

 

Teorema de Tales:

 • Divisió d’un segment en parts iguals: Explicació als apunts.

 

L’arc capaç:

 • Realització d’un arc capaç per un angle donat: Explicació als apunts.

 

Material d’ampliació: L’arc capaç

21/10/2013

Examen de seguiment:

 • Traçats fonamentals en el pla.

 • Angles.

 • Arc capaç.

     
     
     
     

08/11/2013

Examen de seguiment:

 • Triàngles

25/11/2013

Examen de seguiment:

 • Traçats i proporcionalitat

10/12/2013

Examen de seguiment:

 • Polígons regulars

04/12/2013

Examen final:

 
     

08/01/2014

Examen de seguiment:

 • Tangéncies.

23/01/2014

Examen de seguiment:

 • Corbes.

07/02/2014

Examen de seguiment:

 • Diedric: punt, recta.

14/02/2014

Examen de seguiment:

 • Diedric: punt, recta.

24/02/2014

Examen de seguiment:

 • Diedric: pla.

     
     
 

Classificació Triàngles

 
 

Rectes i punts notables Triàngles

 
 

Classificació quadrilàters

 
 

Construccions quadrilàters

 
 

Apunts proporcionalitat

 
 

Apunts Tangències

 
 

Video: seccións a un cono

 
 

Apunts Corbes tècniques

 
 

Apunts Corbes còniques

Apunts dièdric: Exercicis

 

Apunts dièdric: teoria

 

06/03/2014

Dubtes examen final.

A proposta dels alumnes.

07/03/2014

Examen final 2n Avaluació. Solució

 • Tangències.

 • Corbes: tècniques i còniques.

 • Dièdric: punt, recta, pla.

10/03/2014

Sist. dièdric: interseccións: Apunts

 • Dos plans.

Exemples interseccións entre:

 • Dos plans obliquos.

 • Dos plans paral·lels a la L.T.

 • Projectants horitzontal i vertical.

 • Frontals i horitzontals.

 • Plans obliquos amb una traça paral·lela.

 • Les traçes dels plans no es tallen dins dels límits del paper.

Exercicis interseccions entre plans

11/03/2014

Dubtes interseccions plans i correcció exercicis.

Correcció exercicis.

13/03/2014

Sist. dièdric: interseccions:

 • Recta i pla.

 • Punt comú a tres plans.

Exemples interseccions entre:

 • una recta i un pla.

Exemple intersecció dos plans:

 • Punt comú a tres plans.

Exercicis interseccions recta pla.

14/03/2014

Dubtes interseccions recta-pla i correcció exercicis.

Correcció exercicis.

17/03/2014

Sist. dièdric: paral·lelisme: Apunts

 • Dos rectes.

 • Una recta i un pla.

 • Dos plans.

Exeples paral·lelisme

 • Traçar per un punt p’-p” una recta paral·lela a un altra.

 • Per una recta r’-r” donada traçar un pla paral·lel a un altra recta donada s’-s”.

Per un punt p’-p” traçar un pla paral·lel:

 • A un altre donat.

 • A un altre paral·lel al primer bisector.

Exercicis paral·lelisme.

18/03/2014

Dubtes paral·lelisme i correcció d’exercicis.

Correcció exercicis.

20/03/2014

Dubtes examen parcial.

A proposta dels alumnes

21/03/2014

Examen parcial.

 • Dièdric: interseccions.

 • Diédric: Paral·lelisme.

24/03/2014

Sist. dièdric: perpendicularitat: Apunts

Exeples perpendicularitat entre:

 • Recta i pla

Exercicis perpendicularitat.

25/03/2014

Sist. dièdric: perpendicularitat:

 • Recta i recta

 • Pla i pla

27/03/2014

Dubtes perpendicularitat i correcció exercicis.

Correcció exercicis. Solució.

28/03/2014

Dubtes examen parcial.

A proposta dels alumnes

31/03/2014

Examen parcial.

 • Dièdric: Perpendicularitat.

1/04/2014

Sist. dièdric: distàncies: Apunts

 • Entre dos punts.

Exeples distàncies:

Exercicis distàncies.

3/04/2014

 • Entre un punt i un pla.

 • De un punt a una recta.

 

4/04/2014

 • Entre dos rectes paral·leles.

 • Entre dos plans paral·leless.

 

7/04/2014

Dubtes distàncies i correcció exercicis.

Correcció exercicis. Solució.

8/04/2014

 • Representació de sòlids.

 

10/04/2014

 • Piramide recta.

 

11/04/2014

Dubtes examen parcial.

A proposta dels alumnes

14/04/2014

Normalització: representació per vistes: Apunts

 

15/04/2014

Examen parcial.

 • Dièdric: Distàncies.

 

Setmana Santa

28/04/2014

Dubtes Vistes i correcció exercicis.

 • Exercici 1,2 i 3.

29/04/2014

Correcció exercicis

 • Exercici 4a.

1/05/2014

   

2/05/2014

Aplicació d’escales gràfiques.

 • Exercici 6.

5/05/2014

Dubtes escales i correcció exercicis.

 • Exercici 5.

6/05/2014

 1. Axonometria: Apunts

 2. Fonaments i definicions.

  1. Eixos i plans de coordenades.

  2. Fonaments del sistema axonomètric

 1. Sistema Isomètric (pág 9)

 2. Traçat de isometries (pág 10)


8/05/2014

 1. Escales gràfiques de reducció (pág 7)

 • Traçat la representació d’un cub de 60 mm d’aresta en Isomètric, dimètric i trimètric (pàg 13).

9/05/2014

 1. Perspectiva isomètrica de la circumferència. (pág 14)

  1. Isomètric sense reducció. (pág 14)

  2. Traçat isomètric sense reducció.(pág 16)

  3. Traçat isomètric de cilindres. (pág 18)

12/05/2014

 1. Perspectiva axonomètrica obliqua: Apunts

 2. Perspectiva cavallera.

 1. Traçat de perspectiva cavallera

13/05/2014

 1. Perspectiva cavallera d’una circumferència.

  1. Circumferència en el plànol XOZ.

  2. Circumferència en el plànol XOY.

  3. Circumferència en el plànol YOZ.

15/05/2014

Dubtes examen parcial.

A proposta dels alumnes

16/05/2014

Examen parcial.

 • Vistes, escales: Axonometria.

19/05/2014

Normes d’acotació. Apunts Acotació

20/05/2014

Aplicació exercicis

22/05/2014

Aplicació exercicis i correcció exercicis.

 

23/05/2014

Dubtes examen parcial.

 

26/05/2014

Examen parcial.

 • Vistes, escales: Acotació.

27/05/2014

Perspectiva cònica: Apunts Cónica amb exercicis

Classes de perspectiva

 • Perspectiva frontal

 • Perspectiva obliqua

Elements:

 • Plans

 • Linies

 • Punts

 

29/05/2014

Perspectiva Frontal: Formes planas:

 • Quadrat

 • Circumferencia

 

30/05/2014

Perspectiva Frontal: Formes volumètriques:

 • Hexaedre

 • Piràmide

Làmina Piràmide (solució)

2/06/2014

Perspectiva Obliqua: Formes planas:

 • Quadrat

 • Circumferencia

 

3/06/2014

Perspectiva Obliqua: Formes volumètriques:

 • Hexaedre

 • Piràmide

 

4/06/2014

   

6/06/2014

Dubtes examen parcial.

 

9/06/2014

Examen parcial.

 • Cònica.

10/06/2014

Dubtes examen final.

 

12/06/2014

Dubtes examen final.

 

13/06/2014

Examen final.

 
     

 

Diedric: Las laminas

Apunts i exercicis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>