Llatí 1r BAS: continguts i temporització. Curs 2018/2019

Professora: Almudena Marí Galiano
Materials:
Llatí 1r de batxillerat, ed. Barcanova, Barcelona 2016
Diccionari manual Llatí-català Vox. Spes

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:

Primer trimestre: Unitats de la 1 a la 3 del llibre de text.

Mitologia:

El caos. L’origen del món

Cronos

Zeus i Hera

Llengua:

El grec entre les llengües indoeuropees:

 • Les primeres escriptures
 • Dialectes del grec antic
 • L’alfabet grec
 • Fonemes vocàlics i consonàntics
 • Pronunciació
 • Esperits i accents. Signes de puntuació
 • Normes bàsiques de transcripció

El grec, una llengua flexiva:

 • Temes en –o
 • Article
 • Funcions bàsiques dels casos
 • Paradigma del present d’indicatiu
 • Etimologies
 • Preposicions
 • El neutre en la declinació temàtica

Temes en –α. Substantius femenins i masculins. Adjectius

Paradigma del preterit imperfet d’indicatiu. L’augment

Tema:

Geografia de Grècia. Les illes del Dodecanès

Període primitiu. Evolució històrica del poble grec

Segon trimestre: Unitats de la 4 a la 6 del llibre de text

Mitologia:

Posidó

Hades

Demèter i Persèfone.

Llengua:

Declinació atemàtica

Temes en oclusiva i nasal

Paradigma del futur d’indicatiu

Infinitiu

Declinació atemàtica: temes en –ρ, -σ

Paradigma de l’imperatiu

Temes en vocal –ι,-υ, i en diftong –ευ

Substantius irregulars

El participi. Participi absolut o genitiu absolut

Literatura:

Homer i la qüestió homèrica: la Ilíada

Homer: l’Odissea.

Hesíode

Tercer trimestre: Unitats de la 7 a la 9 del llibre de text

Mitología:

Atena i Ares

Afrodita

Dionís

Llengua:

Paradigma del temps d’aorist

Numerals

Tipus, col·locació i graus (comparatiu i superlatiu) de l’adjectiu

Paradigma de perfet

Paradigma de la veu mitjana

Paradigma dels pronoms personals

Paradigma dels pronoms o adjectius possessius

Paradigma del pronom relatiu

Tema:

Període primitiu II: l’edat fosca

L’època clàssica

Literatura:

Orígens de la tragèdia

Parts de la tragèdia: Èsquil, Sòfocles i Eurípides

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

CRITERIS D’AVALUACIÓ GENERALS:

L’avaluació, per tal que sigui el més objectiva possible, transparent i útil a la tasca docent i a la millora dels resultats, se regirà per aquest protocol i criteris:

 • A fi que els alumnes sàpiguen com seran avaluats, el professor els informarà des de principi de curs dels criteris de qualificació i de recuperació, instruments i calendari que seran exposats juntament amb altra documentació relacionada amb la matèria en la secció del departament del web del centre.
 • Els documents objectius que intervindran en la qualificació seran, d’una banda, les proves escrites i els treballs/tasques que l’alumne realitzarà i lliurarà al professor i que aquest registrarà al quadern del professor.
 • En tota activitat realitzada pels alumnes se’ls informarà de les capacitats a què han arribat, del seu progrés o, en el seu cas, de les tasques que han de realitzar per millorar i dels aspectes en què han d’insistir. El mateix succeirà amb les proves escrites, prèvia correcció d’aquestes.
 • En la modalitat de BAS l’assistència és obligatòria. Els alumnes han d’assistir un 70% de les classes.  Recomanem als alumnes que procurin assistir a classe perquè sabem, per experiència, que, altrament, perden el ritme de treball i finalment abandonen.
 • D’acord amb el calendari fixat per prefectura d’estudis, al llarg del curs es faran tres avaluacions trimestrals. Les dues primeres són orientatives, indicatives dels progressos dels alumnes; la darrera que es fa en maig és la global del curs. L’alumnat té una darrera oportunitat d’aprovar en les proves extraordinàries de juny. Les valoracions en cada cas s’expressaran segons un barem de 0 a 10. L’avaluació es considerarà aprovada si, una vegada examinades i valorades totes les dades i observacions del progrés de l’alumne, s’arriba a la qualificació de 5.
 • Tendran la valoració de suspès les proves i treballs on es demostri que l’alumne ha copiat. Igualment, es penalitzaran els alumnes que es deixin copiar.
 • En cap cas l’alumne serà avaluat a partir d’una única observació, però la no realització de les proves escrites i dels treballs comportarà la qualificació de suspès en l’avaluació corresponent.

Els alumnes que estiguin en desacord amb les qualificacions obtingudes en les diferents proves i avaluacions tindran dret a reclamar, d’acord amb la normativa establerta per la legislació vigent.

CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ A LLATÍ DE PRIMER DE BAS:

Per a superar satisfactòriament l’assignatura l’alumne/-a haurà de realitzar una prova escrita trimestral, a més dels treballs i les tasques que li encomani el professor, que són els que recollim aquí juntament amb les característiques de les proves i activitats i criteris de qualificació:

 • Cada trimestre es realitzarà una única prova escrita de les unitats que configuren el programa. En cadascun de les unitats l’alumnat haurà de demostrar que ha assimilat correctament els continguts. Caldrà aprovar amb una qualificació de 5 sobre una puntuació de 10 per a superar els mínims. Aquesta prova escrita representa un 75% de la nota final. • Treballs trimestrals i tasques: Caldrà que l’alumnat realitzi diverses activitats d’aprenentatge (fitxes d’activitats, treballs de les lectures,…) a través del moodle. Aquests treballs representen el 25% de la nota final trimestral.

OBSERVACIONS:

 • Tant els treballs com les tasques diàries s’hauran de presentar obligatòriament escrites a mà i amb bolígraf; en el cas de que s’hagin d’entregar a través del moodle, es realitzaran a ordenador; i les proves escrites hauran de realitzar-se amb bolígraf.
 • Tant en els treballs com en les diverses activitats escrites es valorarà, a més dels coneixements, la presentació, la correcció i la claredat en l’expressió. En el cas dels treballs, també el rigor de les fonts d’informació emprades.
 • Els alumnes que no es presentin a una prova escrita tindran dret a fer-la a deshora sempre que presentin justificant mèdic.
 • Els alumnes que es presentin a les proves han de presentar el document d’identitat.

LA NOTA GLOBAL PER AVALUACIONS:

 • La nota global de cada avaluació serà la que resulti de la valoració de la prova escrita trimestral i dels treballs i tasques realitzats.
 • Si un alumne és qualificat negativament en la primera i segona avaluacions:
 • Al final de les dues primeres avaluacions, el professor lliurarà als alumnes qualificats negativament les activitats de recuperació i els indicarà en quins aspectes ha de millorar. L’alumne haurà de lliurar aquestes activitats després de les vacances de Nadal i de Pasqua, respectivament.
 • Els continguts lingüístics: Pel criteri d’avaluació contínua que apliquem en aquest bloc de continguts, les darreres notes obtingudes en llengua prevaldran per sobre de les anteriors. Es considerarà que l’alumne en té un bon domini sempre que la qualificació sigui de 5 ò més sobre 10.
 • Els continguts de cultura: com que aquest contingut és via moodle, l’alumnat podrà recuperar aquesta part segons les indicacions de la professora via moodle.
 • A final de curs els alumnes hauran de recuperar aquells continguts que encara els quedin pendents, siguin de cultura o de llengua, siguin proves escrites o treballs o feina via moodle.
 • En les recuperacions s’exigiran els coneixements mínims.
 • La qualificació de la prova escrita trimestral puntuarà un 75% de la nota global d’avaluació;  els treballs i les tasques realitzades, el 25% restant.

LA NOTA GLOBAL FINAL EN L’AVALUACIÓ ORDINÀRIA DE MAIG:

 • La nota global final serà la que resulti de la mitjana de les notes obtingudes en les tres avaluacions fetes al llarg del curs, sempre que les tengui totes tres aprovades.
 • La no presentació a les proves del tercer trimestre implicarà suspendre l’assignatura.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNY:

 • La prova extra s’ajustarà als nivells i continguts mínims exigibles i comprendrà la matèria treballada durant el curs i tasques encomanades.
 • Les característiques de la prova escrita i els criteris de correcció seran els mateixos de les realitzades al llarg del curs.
 • La nota en aquesta avaluació serà la que resulti de la prova realitzada (75%) i de les activitats de recuperació encomanades via moodle  (25%).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>