Pla de contingència Curs 20/21

PLANS DE CONTINGÈNCIA

 

2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ESCENARIS A, B i C

 

CEIP MIGJORN – CAS CONCOS

Curs 2020-21

 

 

 

 

 

 

 

 
Claustre de professorat – data d’aprovació: 10 de juliol de 2020

Consell escolar – data d’aprovació: 21 de juliol de 2020

 

 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ESCENARI A i B:

CEIP MIGJORN – CAS CONCOS

Curs 2020-21

 1. Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa. 

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució) 

 • Adequació organitzativa als diferents escenaris. Aforament (ràtios/aula), entrades i sortides (portes i horaris), passadissos, banys.

Aforaments: 

Educació infantil: 3 grups classe heterogenis (3, 4 i 5 anys) aproximadament 14/15 alumnes.

Educació Primària: 4 grups classe heterogenis. 2 grups de 1r i 2n (17/18 alumnes aproximadament), 1 grup de 3r i 4t (aproximadament 24/25 alumnes) , i 1 grup 4t, 5è i 6è (aproximadament 25 alumnes). 

 

Entrades i sortides:

Els alumnes d’educació infantil entraran per l’entrada de la part de baix del pati i accediran a les aules per cada una de les terrasses. L’entrada serà esglaonada en el següent horari: 9:00h, 9:10h i 9:20h per cada un dels grups. 

La sortida es farà amb el mateix itinerari. L’horari de les sortides també serà esglaonat: 13:30h, 13:40h i 13:50h. 

            Els alumnes d’educació primària entraran per 2 portes diferents segons al grup a que pertanyen. Una entrada serà pel passadís de la dreta del centre amb accés al pati, entrant a l’edifici per la rampa; per aquesta entrada hi accediran el grup 1 i 3. L’altre accés serà per l’entrada habitual; per aquesta hi entraran el grup 2 i 4.  L’entrada serà esglaonada en el següent horari: 8:50h, 9:00h, 9:10h i 9:20h per cada un dels grups. 

Les sortides es faran amb el mateix recorregut en el següent horari: 13:30h, 13:40h, 13:50h i 14h.

 

 

Passadissos:

            Ús dels passadissos serà puntual per accedir a les aules, anar als banys o al pati. Cada grup tindrà un itinerari per accedir a diferents espais i un horari a fi de no coincidir grups, a l’igual que es marcarà el sentit de la circulació. 

 

Banys:

Educació infantil disposa d’un bany a cada aula que en farà ús el grup que està dins aquesta. 

A educació primària, cada grup estable tindrà un bany assignat, del qual es farà ús amb totes les mesures d’higiene, de distanciament i de seguretat.

 

 • Mesures de neteja, desinfecció i ventilació.

            El mobiliari, aules i espais es netejaran diàriament pel personal de neteja. La desinfecció del material utilitzat es farà per part del mestre en acabar la jornada, al igual que mantenir una ventilació freqüent dels espais. 

            Pel que fa al material d’ús personal, estoig, quaderns, motxilla,… Davant aquest escenari, cada alumne utilitzarà el seu propi material. 

 

 • Mesures de protecció als diferents espais: ús de mascareta, gel hidroalcohòlic…

A l’entrada i a la sortida del centre serà d’obligat compliment l’ús de la mascareta. Hi haurà diferents espais habilitats amb material de desinfecció (gel hidroalcohòlic, paper absorbent i poals de fems amb tapa de pedal).

Mitjançant la conformació de grups estables s’evitaran els contactes entre els alumnes dels diferents grups al llarg de tota la jornada escolar. 

 

 • Informació necessària a cada espai (direccionalitat, cartells, infografies…)

A tot el centre escolar hi haurà senyalitzacions per separar els espais, tan a les entrades i sortides com a l’exterior (pati). A si mateix, a cada un dels espais es disposarà d’infografies que faran referència entre altres coses a: evitar contactes, aforaments limitats, ús de materials, pautes d’higiene, neteja i desinfecció,…

 

            1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 de la resolució) 

 • Mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns 
 • Establir la coordinació entre el centre de salut de referència i el centre educatiu, a través de la comissió de salut del centre. 
 • El mobiliari, aules i espais es netejaran diàriament pel personal de neteja. La desinfecció del material utilitzat es farà per part del mestre en acabar la jornada, al igual que mantenir una ventilació freqüent dels espais. 

 

 • Mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent
 • A educació infantil utilitzaran un calçat diferent dins l’aula. 
 • Ús de mascaretes a les entrades i sortides.
 • Ús de mascaretes i distanciaments d’1’5 metres per part dels mestres que no pertanyen al grup estable. 
 • Rutines de neteja de mans.
 • Aplicació de les mesures d’higiene respiratòria. 
 • Disposició d’estores de desinfecció de calçat. 

 

 • Mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi. (Annex 4 i 5 de la resolució) 
 • Habilitar l’aula de suport com a sala d’aïllament, on hi haurà tot el material de protecció dins una capsa estanca. 
 • A l’alumne que durant la jornada mostri símptomes el mestre que el detecti l’acompanyarà a la sala d’aïllament i aplicarà el protocol d’actuació seguint les pautes de l’annex 4. 

 

 • Protocol: 
 1. Establir la coordinació entre el centre de salut de referència i el centre educatiu, a través de la comissió de salut del centre. 
 2. Tot el personal del centre educatiu, famílies i alumnat ha de conèixer el present protocol. 
 3. Conèixer els símptomes compatibles amb la COVID-19. Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós amb els següents símptomes: 

a)Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.

b)En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. 

Aquests són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat, poden estar sotmesos a canvis. 

 1. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19
 2. Tot l’alumnat, personal docent i no docent, abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa, si l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre. 
 3. Si l’aparició de símptomes es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i contactar amb els serveis sanitaris. 
 4. No podran acudir al centre l’alumnat que estigui en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o els que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnòstic de COVID-19. 
 5. Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu:
 • A l’alumne que presenti algun símptomes d’infecció per COVID-19 l’adult que hagi detectat el cas, llevat que sigui personal sensible a la COVID-19, el conduirà a la sala d’aïllament (aula de suport).  
 • Se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de sis anys, l’adult es posarà la mascareta quirúrgica i ambdós es rentaran les mans. 
 • Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyarà farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. 
 • No es deixarà l’alumne sol en cap moment, mantenint sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic. 
 • En el cas de percebre que l’alumne que comença a tenir símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i se seguiran les instruccions que indiquen. 
 • L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin el contacte al més aviat possible amb el seu l’equip sanitari de referència de l’alumne. 
 • S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb l’alumne, per evitar possibles contagis.
 • El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions. 
 1. Actuació davant l’aparició de símptomes en un mestre al centre educatiu:
 • Quan un mestre del centre tingui símptomes clars de COVID-19, informarà d’immediat a l’equip directiu i restarà a la sala d’aïllament fins a rebre instruccions.
 • La Direcció del centre es posarà ,tot d’una, en contacte amb el centre de salut de Felanitx, a fi de rebre instruccions.

                – Sala d’aïllament:

                        – S’identificarà com a tal mitjançant cartelleria. 

– S’ha de procurar que en aquest espai hi hagi el mínim material possible.

– Hi ha d’haver tot el material de protecció dins una capsa estanca: mascaretes quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d’un sol ús. 

– Disposarà d’una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, mocadors d’un sol ús, etc. 

– S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si el seu estat de salut ho permet, que després es netejaran segons l’establert en l’annex 3, pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19. 

 

            1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

 • Planificació d’accions informatives sobre els protocols d’actuació als diferents escenaris i les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut a la comunitat educativa. 

S’informarà a les famílies amb una circular prèvia a abans de la reunió a distància que es farà per explicar tota la nova normalitat al centre. 

Totes les infografies i informacions sobre les mesures de prevenció i higiene estaran a la pàgina web i a la plataforma digital del centre. 

 

 • Planificació d’accions formatives adreçades a alumnat, famílies i docents. 
 • Tallers d’hàbits d’higiene i prevenció.
 • Converses informatives adequades a l’edat de l’alumnat.
 • Activitats d’alimentació saludable. 
 • Incentivar les vies saludables al centre (vies segures per anar al centre caminant o amb bicicleta).
 • Fomentar l’activitat física saludable. 

 

 1. Planificació organitzativa.
 • Prioritat dels criteris sanitaris i pedagògics.

            Tota la nova organització funcionarà a partir d’aquests criteris. Una vegada llegides les instruccions s’ha fonamentat l’organització partint d’aquests. 

 • Planificació de l’actualització de dades referent a la vulnerabilitat social, de salut i d’especial necessitat de l’alumnat i de les famílies (Punt 5 de la resolució)

            A partir de l’estat d’alarma la direcció del centre ha establert uns protocols d’actuació per aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. Aquests protocols han comptat amb diferents agents, entre d’altres: serveis socials i policia tutor. L’objectiu és mantenir aquests contactes, i en cas de necessitat agilitzar l’actuació pertinent. 

 • Control i organització d’accessos i circulació de persones en el centre. 

Segons la normativa, nom´és les persones en relació directa amb el centre hi podran accedir (personal de neteja, professorat i alumnat). Pel l’accés als pares, s’ha establert un protocol a l’hora d’accedir al centre (gestions diverses). Mantenim les cites prèvies amb la direcció del centre via telefònica, gestib o mail per la resta de gestions. Només serien presencials en cas necessari. 

 • Aforament dels espais per a l’organització dels grups

Una vegada establerts els grups i distribuïts els espais, aquests contaran amb una infografia que limitarà els aforaments.

 • Organització dels accessos, circulació, retolació.

Veure el punt 1.1 Mesures de prevenció als diferents espais

 

 • Horaris, agrupaments de l’alumnat, patis, entrades i sortides. 

            Veure el punt 1.1 Mesures de prevenció als diferents espais

Veure la distribució horària a les següents graelles. 

 

PRIMÀRIA

 

GRUP 1- 1r i 2n curs – Maria Colom (Teacher i mitja jornada)

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

08:50 a 10:45

Ciències

Català

Pitàgores

Castellano

Projecte interdisciplinar

10:45 a 11:30

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

11:30 a 13:30

Anglès

Català/TIC

Pitàgores/Música

Castell./Moviment

Projecte interdisciplinar

 

GRUP 2- 1r i 2n curs – Laura (AL)

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

09:00 a 10:45

Català

Pitàgores

Castellano

Ciències

Projecte interdisciplinar

10:45 a 11:30

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

11:30 a 13:40

Català/TIC

Pitàgores/Música

Castell./Moviment

Anglès

Projecte interdisciplinar

 

GRUP 3- 3r i 4t curs – Nova (Magdalena Nicolau)

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

09:10 a 11:15

Castellano

Ciències

Català 

Pitàgores

Projecte interdisciplinar

11:15 a 12:00

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

12:00 a 13:50

 

Castell./Moviment

Anglès

Català/TIC

Pitàgores/Música

Projecte interdisciplinar

 

GRUP 4- 5è i 6è curs – Marga Pons (Llúcia)

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

09:20 a 11:15

Pitàgores

Castellano

Ciències

Català

Projecte interdisciplinar

11:15 a 12:00

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

12:00 a 14:00

 

Pitàgores/Música

Castell./Moviment

Anglès

Català/TIC

Projecte interdisciplinar

Espais referents: Grup 1- Ciències; Grup 2- Món de lletres; Grup 3- Moviment; Grup 4- Pitàgores.

Espais desdoblament: menjador (anglès), música, aula TIC i exterior (educació física).

Projecte interdisciplinar: cada grup a la seva aula de referència i amb la seva tutora (i cotutora). El primer trimestre es treballarà a partir d’un bloc de continguts de naturals o socials, però s’inclouran totes les demés matèries. Cada tutor, a més, avaluarà les àrees de plàstica i valors.

Maria Colom 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Ciències 1

(08:50 a 10:45)

Ciències 3

(09:10 a 11:15)

Ciències 4

(09:20 a 11:15)

Ciències 2

(09:00 a 10:45)

Projecte interdisciplinar 1

(08:50 a 10:45)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Ciències 1

(11:30 a 13:30)

 

Ciències 3

(12:00 a 13:50)

Reducció

(12:00 a 14:00)

Ciències 2

(11:30 a 13:40)

Projecte interdisciplinar 1

(11:30 a 13:30)

 

Laura

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Català 2

(09:00 a 10:45)

Català 1

(08:50 a 10:45)

Català 3

(09:10 a 11:15)

Català 4

(09:20 a 11:15)

Projecte interdisciplinar 2

(09:00 a 10:45)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

TIC 2

(11:30 a 13:40)

TIC 1

(11:30 a 13:30)

TIC 3

(12:00 a 13:50)

TIC 4

(12:00 a 14:00)

Projecte interdisciplinar 2

(11:30 a 13:40)

 

Teacher

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Anglès 1

(08:50 a 10:45)

Anglès 3

(09:10 a 11:15)

Anglès 4

(09:20 a 11:15)

Anglès 2

(09:00 a 10:45)

Anglès infantil 

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Anglès 1

(11:30 a 13:30)

Anglès 3

(12:00 a 13:50)

Anglès 4

(12:00 a 14:00)

Anglès 2

(11:30 a 13:40)

Anglès infantil

 

Mitja jornada

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

   

Català 3

(09:10 a 11:15)

Català 4

(09:20 a 11:15)

Projecte interdisciplinar 1

(08:50 a 10:45)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

     

Català 4

(12:00 a 14:00)

Projecte interdisciplinar 1

(11:30 a 13:30)
AL

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Català 2

(09:00 a 10:45)

Català 1

(08:50 a 10:45)

AL infantil

AL infantil

Projecte interdisciplinar 2

(09:00 a 10:45)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Català 2

(11:30 a 13:40)

Català 1

(11:30 a 13:30)

Català 3

(12:00 a 13:50)

 

AL infantil

Projecte interdisciplinar 2

(11:30 a 13:40)

 

Nova

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Castellano 3

(09:10 a 11:15)

Castellano 4

(09:20 a 11:15)

Castellano 2

(09:00 a 10:45)

Castellano 1

(08:50 a 10:45)

Projecte interdisciplinar 3

(09:10 a 11:15)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Castellano 3

(12:00 a 13:50)

Castellano 4

(12:00 a 14:00)

Castellano 2

(11:30 a 13:40)

Castellano 1

(11:30 a 13:30)

Projecte interdisciplinar 3

(12:00 a 13:50)

 

Magdalena Nicolau

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Castellano 3

(09:10 a 11:15)

Castellano 4

(09:20 a 11:15)

Castellano 2

(09:00 a 10:45)

Castellano 1

(08:50 a 10:45)

Projecte interdisciplinar 3

(09:10 a 11:15)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Moviment 3

(12:00 a 13:50)

Moviment 4

(12:00 a 14:00)

Moviment 2

(11:30 a 13:40)

Moviment 1

(11:30 a 13:30)

Projecte interdisciplinar 3

(12:00 a 13:50)

 

Marga Pons

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Pitàgores 4

(09:20 a 11:15)

Pitàgores 2

(09:00 a 10:45)

Pitàgores 1

(08:50 a 10:45)

Pitàgores 3

(09:10 a 11:15)

Projecte interdisciplinar 4

(09:20 a 11:15)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Pitàgores 4

(12:00 a 14:00)

Pitàgores 2

(11:30 a 13:40)

Pitàgores 1

(11:30 a 13:30)

Pitàgores 3

(12:00 a 13:50)

Projecte interdisciplinar 4

(12:00 a 14:00)

Llúcia

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

Pitàgores 4

(09:20 a 11:15)

Secretaria

Secretaria

Pitàgores 3

(09:10 a 11:15)

Projecte interdisciplinar 4

(09:20 a 11:15)

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Pitàgores 4

(12:00 a 14:00)

Pitàgores 2

(11:30 a 13:40)

Pitàgores 1

(11:30 a 13:30)

Pitàgores 3

(12:00 a 13:50)

 

Secretaria

 

Guillem

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

 

Música infantil

(9:30-10:30)

Direcció

Direcció

 

Música infantil

(9:30-10:30)

Direcció

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

Música 4

(12:00 a 14:00)

Música 2

(11:30 a 13:40)

Música 1

(11:30 a 13:30)

Música 3

(12:00 a 13:50)

Direcció

PT

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1a franja

PT infantil

Pitàgores 2

(09:00 a 10:45)

Pitàgores 1

(08:50 a 10:45)

PT infantil

PT infantil

10:45 o 11:15

BERENAR (15’ dins l’aula)  – PATI (30’ exterior)

2a franja 

PT infantil

PT infantil

Ciències 4

(12:00 a 14:00)

PT infantil

 

Projecte interdisciplinar 4

(12:00 a 14:00)
INFANTIL

 

GRUP 1- Francisca

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

NATUR-ART

Entrada

ABC-ART

Entrada

NATUR O ABC

Entrada

LÒGIC-ART

9:30-10:30

Música

(9:30-10:00)

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

NATUR O ABC

o Música (10:00-10:30)

Anglès

(9:30-10:00)

 

LÒGIC-ART

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

NATUR O ABC

Relaxació

LÒGIC-ART

12:00-13:00

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

NATUR O ABC

 

LÒGIC-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

NATUR O ABC

Conte i sortida

LÒGIC-ART
GRUP 2- Isa

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

NATUR-ART

Entrada

ABC-ART

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

LÒGIC O ABC

Entrada

NATUR-ART

9:30-10:30

 

NATUR-ART

Música

(10:00-10:30)

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

LÒGIC O ABC

o Música (10:00-10:30)

 

NATUR-ART

Anglès

(10:00-10:30)

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

LÒGIC O ABC

Relaxació

NATUR-ART

12:00-13:00

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

LÒGIC O ABC

 

NATUR-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

LÒGIC O ABC

Conte i sortida

NATUR-ARTGRUP 3- Maria Antònia

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

ABC-ART

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

NATUR-ART

Entrada

LÒGIC O NAT.

Entrada

ABC-ART

9:30-10:30ABC-ARTLÒGIC-ARTNATUR-ART

Música

(9:30-10:00)

 

LÒGIC O NAT.

o Música (10:00-10:30)ABC-ART

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

LÒGIC O NAT.

Relaxació

ABC-ART

12:00-13:00

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

LÒGIC O NAT.

Anglès

(12:00-12:30)

 

ABC-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

LÒGIC O NAT.

Conte i sortida

ABC-ART

 

FRANCISCA

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

NATUR-ART

Entrada

ABC-ART

Entrada

NATUR O ABC

Entrada

LÒGIC-ART

9:30-10:30

 

REDUCCIÓ

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

REDUCCIÓ

 

LÒGIC-ART

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

NATUR O ABC

Relaxació

LÒGIC-ART

12:00-13:00

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

NATUR O ABC

 

LÒGIC-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

NATUR O ABC

Conte i sortida

LÒGIC-ART

 

ISA

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

NATUR-ART

Entrada

ABC-ART

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

LÒGIC O ABC

Entrada

NATUR-ART

9:30-10:30

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

LÒGIC O ABC

 

NATUR-ART

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

LÒGIC O ABC

Relaxació

NATUR-ART

12:00-13:00

 

NATUR-ART

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

LÒGIC O ABC

 

NATUR-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

LÒGIC O ABC

Conte i sortida

NATUR-ART

MARIA ANTÒNIA

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00-9:30

Entrada

ABC-ART

Entrada

LÒGIC-ART

Entrada

NATUR-ART

Entrada

LÒGIC O NAT.

Entrada

ABC-ART

9:30-10:30

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

LÒGIC O NAT.

 

ABC-ART

10:30-11:30

BERENAR – PATI

11:30-12:00

Relaxació

ABC-ART

Relaxació

LÒGIC-ART

Relaxació

NATUR-ART

Relaxació

LÒGIC O NAT.

Relaxació

ABC-ART

12:00-13:00

 

ABC-ART

 

LÒGIC-ART

 

NATUR-ART

 

LÒGIC O NAT.

 

ABC-ART

13:00-14:00

Conte i sortida

ABC-ART

Conte i sortida

LÒGIC-ART

Conte i sortida

NATUR-ART

Conte i sortida

LÒGIC O NAT.

Conte i sortida

ABC-ART

TORNS DE PATI PRIMÀRIA

Pel que fa al pati, estarà separat per zones per cada grup estable i s’utilitzaran en horari diferent, assegurant així que es mantindran les mesures de seguretat, prevenció i d’higiene. 

Abans de sortir al pati, es berenarà dins l’aula. 

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

11:00-11:30

1-Maria i Teach.

2-Laura i AL

1-Laura i AL

2-Pons i Llúcia

1-Pons i Llúcia

2-Nova i Lena

1-Nova i Lena

2-Maria i Teach.

1-Maria i MJ

2-Laura i AL

11:30-12:00

3-Nova i Lena

4-Pons i Llúcia

3-Maria i Teach.

4-Nova i Lena

3-Laura i MJ

4-Maria i Teach.

3-Pons i Llúcia

4-Laura i MJ

3-Nova i LEna

4-Pons i Llúcia

 

TORNS DE PATI INFANTIL

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10:30-11:00

Francisca i Pt

Isa i AL

M. Antònia i AL

Francisca i Pt/AL

Isa i Pt/Teacher

11:00-11:30

Isa i Pt

M. Antònia i Pt

Francisca i Llúcia

Isa i Pt/AL

M. Antònia i Pt/Teacher

11:30-12:00

M. Antònia i Pt

Francisca i Pt

Isa i Teacher

M. Antònia i Pt/AL

Francisca i Pt/Teacher

 

 

 • Constitució dels equips docents  

La distribució dels equips docents pel proper curs queda de la següent manera:

Ed. infantil: cada mestre serà responsable d’un únic grup bimbolla. Aquest grup disposarà d’una aula al llarg de tota la jornada lectiva. 

Ed. primària: els grups creats per aquest nou curs escolar tindran un mestre tutor responsable. 

Tant infantil com primària comptaran amb la resta de professorat disponible per a dur endavant les sessions corresponents. Veure graella apartat anterior.

La direcció del centre garantitza que aquesta entrada de professorat dins les aules es duu a terme sempre respectant les mesures sanitàries corresponents. 

 

 • Coordinació del professorat

Una vegada al mes hi haurà establert reunió de claustre, de coordinacions entre etapes,  reunió de cicle i reunió amb l’equip de suport. 

 

 1. Planificació curricular. 
 • Avaluació inicial

L’avaluació inicial ha de suposar una anàlisi de necessitats (emocionals, curriculars, familiars i relacionals), ha de servir de punt de partida de l’estratègia de millora de l’aprenentatge. Cal utilitzar instruments que permetin la identificació de potencialitats i  habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn, com aprèn i com pot millorar. L’avaluació inicial ha de: 

 • incloure components qualitatius que permetin valorar l’estat emocional de l’alumne.
 • servir al professorat per prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum, priorització d’aspectes essencials i d’aquells que caldrà reforçar.
 • permetre adoptar mesures de suport per a l’alumnat que ho necessiti.

 

 • Previsió de l’adequació de les programacions didàctiques a les exigències dels diferents escenaris. 

A partir de la concreció curricular, de les programacions docents,  de la informació recollida durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i  dins l’autonomia pedagògica de cada centre, caldrà prioritzar aquells aspectes essencials del currículum que permetin  adaptar-se a cada un dels tres escenaris possibles. 

Entenem com a elements bàsics del currículum: els objectius i els criteris d’avaluació de cada àrea/competència per cada cicle. En base a aquests elements s’establiran tres nivells de prioritats: 

 1. Nivell I: elements bàsics, fonamentals i prioritaris en qualsevol dels tres escenaris possibles. Es considera imprescindible assolir-los i implementar-los durant el curs escolar 2020 – 2021. 
 2. Nivell II: elements importants que tendran caràcter prioritari només en els escenaris A i B. Es podrien assolir i implementar en dos cursos escolars.
 3. Nivell III: elements que es consideren menys prioritaris, que es podrien assolir i implementar durant tres cursos escolars. S’han de posar en pràctica en l’escenari A i  posposar-se als cursos següents en cas de donar-se els escenaris B o C. 

 

 • Introducció com a tema transversal dins les programacions didàctiques aspectes relacionats amb: la promoció de la salut, les relacions socials, la competència digital i la competència d’aprendre a aprendre. 

L’equip docent partint de la competència d’aprendre a aprendre i tenint molt en compte la importància de les relacions socials, es donarà prioritat dins les programacions didàctiques a aspectes relacionats amb la salut i la competència digital. 

 

 • Planificació i organització de tutories .

L’equip docent dóna prioritat a les tutories . Aquest aspecte és especialment important en l’acollida de l’alumnat després del període d’activitat no presencial i es  prioritzaran els següents aspectes:

 • Seguiment emocional i vincle amb alumnat i famílies

Dotar l’acció tutorial de contingut relacionat amb l’autoconeixement i amb dinàmiques de cohesió de grup, per tal d’establir el vincle amb el sistema educatiu actual covid-19. Activitats relacionades amb aspectes emocionals acumulats durant el temps de confinament. 

 •  Facilitar  tutories individualitzades (situació de cada infant/ orientació a l’infant i a la família) i proposar contactes  periòdics amb les famílies que ho requereixin, i tenir especial cura de l’alumnat NESE i els més vulnerables i les seves famílies.
 • És necessari fer un acompanyament amb les famílies del procés d’adaptació a la nova situació ja que tots formem part d’una mateixa comunitat educativa. 
 • Detecció i atenció a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Tant de les que depenen de factors externs (hàbits d’estudi, coordinació familiar)com les que  requereixen de major intensitat de suport i seguiment, corresponents a  l’alumnat amb NESE.

 

 1. Pla d’acollida. 
 • Professorat, alumnat, famílies

            En l’acollida del primer dia de classe, es duran a terme diverses activitats perquè l’alumnat conegui totes les mesures de protecció, prevenció i higiene que s’han d’aplicar, així com els horaris d’entrada i sortida, l’horari i el funcionament de l’espai del pati, els circuits d’entrada i sortida que els corresponen, a més de tots els aspectes que es considerin oportuns, segons el pla d’acollida. Així mateix aquestes mesures s’han de comunicar a les famílies abans de l’inici de curs (principis de setembre).

S’elaborarà un pla d’adaptació i d’acollida pels alumnes que s’incorporen per primera vegada al centre. A educació infantil s’aplicarà un horari d’adaptació i a nivell de tot el centre es duran a terme dinàmiques de grup. Així com el centre disposa d’un pla d’acollida pel professorat nouvingut.

            A les famílies se les farà arribar el pla d’adaptació i d’acollida del centre de manera digital. 

           

 1. Coordinació per a la salut. 

Planificació del disseny d’activitats d’educació per a la salut que incloguin les mesures de promoció, prevenció, i protecció de la salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió d’aquestes activitats en els programes i activitats de promoció i educació per a la salut del centre educatiu.

Amb la  finalitat de planificar i dissenyar activitats d’educació per a la salut es treballarà de forma globalitzada i/o interdisiciplinar, aspectes com ara: 

– Els hàbits bàsics de salut (alimentació, exercici físic…)

– Les rutines d’higiene.

– La prevenció dels contagis.

– El coneixement de la malaltia de la covid-19: transmissió, efectes, símptomes, etc.

En col·laboració amb les famílies i les seves associacions, amb el centre de salut o serveis mèdics de referència, s’han de planificar sessions informatives i formatives per a les famílies i per al professorat.

 • Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia tutor, serveis socials …) es mantindrà un contacte fluid amb aquests serveis. 

Es tindrà en compte tot l’alumnat en general, però amb especial atenció amb l’alumnat més vulnerable. Dins l’organigrama del proper curs es realitzaran trobades periòdiques amb els diferents agents externs per actualitzar informacions.

 

 1. Pla de contingència digital. 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA ESCENARI C

 

En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. 

A més, el centre faria préstec de dispositius a aquells alumnes que ho necessitin, així com també s’intentaria dotar amb l’ajuda de la Conselleria de connexió també als qui no en tenguin.

 1. La plataforma que es farà servir per al desenvolupament de les classes de forma 

L’objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l’escola. Això ho durem a terme a través de les plataformes que s’hauran introduït des del principi de curs: Classroom a infantil i 1r i 2n de primària i Classroom des de 3r fins a 6è.

 

 1. L’horari de docència i d’atenció a l’alumnat, que s’ha de desenvolupar prioritàriament dins l’horari habitual de classes de l’alumnat. 

Es seguirà el mateix horari que a l’escenari A i B però de manera digital.

Veure horaris en el punt 2 de planificació organitzativa del pla de contingència escenari A i B. 

 1. Els mecanismes de coordinació i control per part de les tutories, del funcionament de les classes a distància i del volum de treball que s’hagi de donar a l’alumnat.
  Farem reunions periòdiques per posar-nos d’acord en les tasques setmanals que tenim previstes i analitzar el volum de feina que suposarà a l’alumnat. Reorganitzar-ho en el cas de que no sigui l’adequat.
  En el cas de noves incorporacions, tant de mestres com d’alumnes, es seguirà el Pla d’Acollida recollit als escenaris A i B però de manera telemàtica.
 2. Els sistemes i la periodicitat del retorn i correcció de les tasques per part del professorat.
  De dilluns a dijous les àrees instrumentals faran propostes obligatòries seguint l’horari anterior. Tendran una setmana per entregar aquestes tasques.

Les altres àrees faran propostes obligatòries quinzenals.

A més de les propostes obligatòries, hi haurà un banc de propostes voluntàries que els alumnes podran anar realitzant així com vulguin.

 1. El caire competencial de les activitats a distància, evitant els exercicis mecànics i repetitius, llevat que sigui imprescindible per al seu desenvolupament educatiu.
  Seguirem amb un tipus de propostes basades en la metodologia del centre: propostes que facin pensar, que despertin interès, que motivin els alumnes…basades en la competència d’aprendre a aprendre i la competència digital
  Es treballaran temes relacionats amb les relacions socials, la salut…
 2. Els procediments d’avaluació i qualificació de les tasques a distància.
  Es farà una avaluació inicial online en el cas de que es comenci el curs dins aquest escenari.
  S’avaluaran les propostes de manera constructiva i no numèricament.
  Els mestres tendrem un quadern de registre on anirem anotant les propostes que vagin entregant els alumnes.
  En el cas de que un alumne no entregui les propostes, ens posarem en contacte amb les famílies.
 3. Un sistema de cotutories, de manera que cada un dels docents del centre, siguin o no tutors, tenguin assignat el seguiment personalitzat d’un grup reduït d’alumnes.
  En els escenaris A i B tenim assignat un sistema de cotutories, per tant, en el cas de confinament seguirem amb la mateixa dinàmica.
 4. El sistema de préstec d’ordinadors portàtils per a l’alumnat afectat per la bretxa digital. Els centres que ho justifiquin degudament, seran dotats dels recursos i mitjans necessaris per assegurar l’ensenyament a distància per part de l’alumnat i dels docents.
  El centre té previst disposar de 2 o 3 chromebooks nous i resetejar els miniportàtils per fer la funció de chromebooks. Aquests dispositius s’oferiran a les famílies que ho necessitin (en principi tenim 6 famílies que poden necessitar-ho).
  Pel que fa a la connexió, es farà la petició pertinent a la Conselleria. S’ha de tenir en compte que el principal problema que trobam a la zona és la manca de cobertura.
 5. Estratègies d’acompanyament familiar a infantil i primària.
  Es faran trobades virtuals amb una certa periodicitat amb les famílies per fer aquest acompanyament.
  L’equip de suport farà un seguiment més específic i personalitzat dels alumnes NEE o NESE.Per a desenvolupar els diferents apartats podeu consultar les orientacions elaborades per les diferents comissions :
Llistat de control del pla de contingència

 

1.  Planificació de les mesures de prevenció, protecció i higiene enfront de la COVID-19 adaptades a l’etapa educativa.

1.1 Mesures de prevenció als diferents espais (Annex 3 de la resolució) 

Sí/no

S’han organitzat les entrades i sortides?

 sí

S’ha organitzat la circulació de passadissos, banys?

S’ha organitzat l’utilització dels diferents espais del centre? 

 sí

S’ha organitzat la neteja i desinfecció de les aules?

S’ha organitzat la ventilació dels espais? 

S’ha previst quin material de protecció serà necessari a cada espai?

S’han rotulat els espais en funció de les necessitats (aforament, direccionalitat, cartells, infografia)?

1.2 Mesures d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (Annex 2 de la resolució) 

Sí/no

S’han previst mesures de prevenció, protecció,  d’higiene i de desinfecció en l’entorn de treball: en reunions, a les classes, als espais comuns ?

S’han mesures de prevenció per a l’alumnat, el professorat i personal no docent?

S’han previst mesures i protocol d’actuació en un cas de contagi o sospita de contagi?

1.3 Formació i sensibilització en mesures de prevenció i higiene

Sí/no

S’ha planificat la informació a les famílies?

S’ha planificat la informació a l’alumnat?

S’ha planificat la informació al personal docent i no docent? 

S’han planificat accions formatives per a l’alumnat, les famílies i el personal docent i no docent? 

 

2.  Planificació organitzativa (Veure resolució) 

Sí/no

S’ha planificat  l’actualització de la informació referent a famílies i alumnat vulnerable? 

S’han planificat els accessos al centre per als escenaris A i B? 

S’ha planificat la circulació dins el centre per als escenaris A i B? 

S’ha planificat l’aforament dels espais per als escenaris A i B? 

S’ha previst l’organització d’horaris, agrupaments, torns de pati, entrades i sortides per als escenaris A i B?

S’ha previst la constitució d’equips docents per als escenaris A i B? 

S’ha previst l’organització per canviar d’un escenari a un altre? 

S’ha previst la coordinació entre etapes en els tres escenaris? 

 

3. Planificació curricular

Sí/no

S’han planificat l’avaluació inicial als tres escenaris? 

S’ha previst com s’adequaran les programacions en els tres escenaris?

S’ha previst dins les programacions el treball dels temes transversals: relacions socials, salut, competència aprendre a aprendre i competència digital,  en els tres escenaris?

S’ha previst l’organització de tutories en els tres escenaris? 

 

4. Pla d’acollida

Sí/no

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de l’alumnat  per als tres escenaris?

S’han planificat l’organització del pla d’acollida de les famílies  per als tres escenaris?

S’han planificat l’organització del pla d’acollida del personal per als tres escenaris?

 

5. Coordinació per a la salut

Sí/no

S’ha planificat el disseny d’activitats específiques per a l’educació per a la salut als tres escenaris? 

S’ha previst la coordinació amb serveis extern  als tres escenaris? 

 

6. Pla de contingència digital

Sí/no

S’ha elaborat el pla? 

 

PLA DIGITAL

 

 1. Justificació i objectius del pla
 2. Característiques dels diferents escenaris
 1. Nova normalitat
 2. Mesures restrictives
 3. Confinament
 • Organització digital del centre
  • . Entorn virtual
 1. Usuaris corporatius
 2. Aules virtuals i eines de comunicació segures
 3. GestIB famílies

3.1. Competència digital de l’alumnat

3.2. Comunicació amb les famílies i amb l’alumnat

 1. Formació en competència digital de la comunitat educativa
  1. Formació de l’alumnat
  2. Formació dels docents
  3. Formació de les famílies
 2. Equipament tecnològic
 3. Recursos humans

 

Annex 1. Dades del Pla Digital

Annex 2. Autorització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Justificació i objectius del pla

 

El curs 19/20 ha estat marcat a tots els nivells per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  Aquest fet va provocar la suspensió de les classes presencials, per tant, la comunitat educativa ens vam haver d’adaptar en un temps rècord a una nova manera de fer feina (a distància). Per la qual cosa ens trobàvem poc preparats, tant a nivell d’equipaments com de coneixements.

 

Ara mateix, ens trobam en un escenari diferent, on ja tenim un mínim coneixement de la realitat que pot esdevenir i amb un temps per planificar, organitzar i consensuar gran part de les mesures que ens facilitaran adaptar-nos-hi de manera més competent i satisfactòria. 

 

És en aquesta nova realitat on desenvolupam aquest pla que recull les principals mesures pel que fa a la digitalització del centre, que tendrem en compte per desenvolupar el curs 20/21 amb una mínima garantia en competència tecnològica de tota la comunitat. 

 

Hem de tenir en compte que partim d’una realitat poc competencial en el nostre alumnat i famílies i amb un nivell bàsic per part del claustre. 

 

Els objectius que ens plantejam amb aquest pla són: 

 • Millorar la competència digital de l’alumnat.  
 • Reduir la bretxa tecnològica i la limitació de les seves conseqüències.  
 • Desenvolupar, organitzar i ofertar recursos i estratègies per a l’assoliment de la competència digital.  
 • Col·laborar en la recuperació dels grups d’alumnes que més han patit les dificultats viscudes.

 

 1. Característiques dels diferents escenaris

 

Segons com s’esdevinguin els aconteixements en els propers mesos i al llarg del curs 20/21, podem definir tres escenaris diferents: (El pas d’un escenari a un altre vendrà determinat per l’evolució de la pandèmia, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment).

 

 1. Nova normalitat

 

La nova normalitat es caracteritza per un ensenyament presencial. És l’escenari que més s’assembla a l’escola tant i com la coneixem i és l’escenari que es contempla, de moment, per a l’inici de curs. 

En aquest escenari, la nostra escola preveu 

 • Crear un usuari a través de la plataforma Gsuite google per cada un dels mestres i dels alumnes (mes de setembre).
 • Adquirir 2 o 3 (depenent de la dotació econòmica que ens faci l’Ajuntament de Felanitx) Chromebooks.
 • Ressetejar tots els miniportàtils dels que disposam al centre (25), per convertir-los en Chromebooks. Per això, s’ha contactat amb la Conselleria, que serà l’encarregada de realitzar aquesta tasca.
 • Realitzar una sèrie de sessions TIC a l’aula d’informàtica dins l’horari escolar, prioritzant el segon cicle de primària.
 • Dur a terme sessions formatives en competència digital per al professorat.
 • Informar a la família de les eines digitals i demés que s’introduiran al centre a partir d’aquesta nova normalitat.

 

  1. Mesures restrictives

 

A causa de les característiques del nostre centre, no se contemplen diferències respecte de l’apartat a.

  1. Confinament

 

En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l’ensenyament s’haurà de dur a terme a distància. 

A més, el centre faria préstec de dispositius a aquells alumnes que ho necessitin, així com també s’intentaria dotar amb l’ajuda de la Conselleria de connexió també als qui no en tenguin.

 

 1. Organització digital del centre

 

 1. Entorn virtual

 

Al llarg del mes de setembre, l’escola gestionarà la creació d’usuaris en l’entorn Gsuite de Google. Aquest compte du associats els següents recursos i serveis d’Internet per al treball educatiu, amb finalitats pedagògiques:

 • Entorn bàsic: G Suite for education (correu electrònic, classroom, calendar, drive, keep, jamboard, google sites, google meet, hangouts chat…).
 • Altres aplicacions que requereixen identificació: (Blogger, Youtube…).
 • Altres aplicacions: durant l’estada al centre de l’alumne, el professorat pot requerir incorporar altres eines: l’alta en aquestes eines o aplicacions sempre estarà supeditada a la necessitat de l’ús educatiu.

Per engegar aquest entorn virtual, el centre sol·licitarà la col·laboració de l’IBSteam. 

 

  1. Usuaris corporatius

 

A l’inici del curs, es crearan els comptes de correu corporatius per tot l’alumnat i professorat dins l’entorn elegit. Pel que fa a l’alumnat, al tractar-se de menors de 14 anys, hauran de signar l’autorització pertinent. (Veure annex1) 

La primera setmana lectiva de setembre, entre d’altres, es dedicarà a lliurar aquests usuaris als infants i les seves famílies. Les tutores comptaran amb un suport específic (coordinador/a TIC o membre de l’equip directiu) per fer-ho de la manera més individualitzada possible. 

 

 

  1. Aules virtuals i eines de comunicació segures

 

 • Ed. Infantil i 1r i 2n de primària:

Es farà servir el Classroom com a eina de comunicació en un entorn segur per difondre i compartir material. Sobretot s’utilitzarà com a eina informativa d’aula i si hi torna a haver confinament, ja s’utilitzaria com a eina d’aula virtual/guia per a les famílies.

En confinament, també es faran periòdicament trobades virtuals (que ja s’han fetes al llarg d’aquest curs)

 • 3r, 4t, 5è i 6è d’EP

Es crearà una aula virtual mitjançant l’aplicació Classroom de l’entorn Gsuite del centre al llarg del mes de setembre. 

Dins els horaris lectius, es realizaran sessions a l’aula d’informàtica dirigides a aquests alumnes per tal que se pugui familiaritzar els infants amb l’entorn Classroom i en el cas de confinament, els pugui servir com a aula virtual.

També es faran trobades virtuals de manera periòdica si s’arriba a l’escenari de confinament.

 

  1. GestIB famílies

 

L’equip directiu, amb la cooperació de les diferents referents, vetllaran perquè totes les famílies del centre tenguin activat el seu compte de GestIB abans de l’1 d’octubre. Cal dir però, que la majoria d’elles, ja el tenen activat. 

 

3.1. Competència digital de l’alumnat

 

Els alumnes de la comunitat de grans del nostre centre, tenen un nivell bàsic de funcionament de les eines digitals, ja que des de sempre s’han realitzat sessions TIC a l’escola. A més d’aquestes sessions també s’ha fomentat l’ús cercadors d’informació online i d’editors de textes, presentacions…

 

3.2. Comunicació amb les famílies i amb l’alumnat

 

La comunicació entre el centre i les famílies/alumnes es durà a terme a través del gestib i dels correus corporatius que es crearan al llarg del mes de setembre.

 

 1. Formació en competència digital de la comunitat educativa

 

 1. Formació de l’alumnat

 

Donada aquesta nova realitat, el plantejament ha canviat i des del centre es començaran a crear activitats i espais on els infants vagin adquirint de manera gradual la competència digital per, en cas d’un nou confinament, poder abordar el període de teletreball amb la major garantia possible. 

En aquest sentit, i tenint en compte que l’escenari prioritari per l’inici del curs és el de nova normalitat, es plantejaran a nivell formatiu una sèrie d’actuacions:

 • Realitzar una sèrie de sessions TIC a l’aula d’informàtica dins l’horari escolar, prioritzant el segon cicle de primària.
 • Se’ls familiaritzarà amb els correus electrònics i el seu ús, així com amb el funcionament de les diferents eines google.

 

 

  1. Formació dels docents

 

La competència digital general del claustre ens ha resultat suficient per salvar la situació del període de suspensió d’activitats lectives presencials del curs 19/20. 

El centre sol·licitarà formació en el funcionament de les eines google o es proposarà a algun membre del claustre que faci sessions formatives als demés.

 

  1. Formació de les famílies

 

Se demanarà ajuda a l’AFA per oferir formació en l’ús de les diferents eines digitals a les famílies. En cas necessari i si des de la Conselleria s’ofereix, des del centre realitzarem les sol·licituds pertinents per tal que famílies interessades puguin accedir a les xerrades pertinents sobre temàtiques “digitals”.

 

 1. Equipament tecnològic

 

L’escola disposa de 6 ordinadors a la sala d’ordinadors i d’un ordinador amb projector/pissarra digital dins cada ambient (menys dins el de moviment i dins un ambient d’infantil). A més, dins els ambients de Pitàgores, Món de lletres, Ciències i English Corner hi ha un altre ordinador (a part del que té el projector).

No disposam de chromebooks, tot i que la intenció és adquirir-ne dos o tres pel proper curs i reconvertir els miniportàtils.

 

 1. Recursos humans

 

Tot i que actualment no hi ha cap mestre que estigui especialment format en les eines de google, si que hi ha mestres amb coneixements bàsics al respecte i amb capacitats per poder manejar-s’hi i aprendre de manera autodidacta el seu funcionament i ajudar als altres mestres del claustre. Tot i això,  requerim el suport d’algú de l’IBSteam sobretot pel que fa al manteniment i condicionament dels equips informàtics. 

Annex 1. Dades del Pla Digital

 

 

 

 

 

Centre

CEIP Migjorn

Codi de centre

07006184

 1. Organització del centre

1.1. Entorn digital

GSuite Google, Tenant Microsoft o altre

 

Entorn Elegit

Curs/Etapa

GSuite Google

Infantil i primària

 

Responsable de la consola

Laura Adrover Arean/Guillem Monserrat Ballester

 

Si encara no està activat

 

Responsable contactar amb IBSTEAM i activar

Laura Adrover Arean/Guillem Monserrat Ballester

1.2. Usuaris

1.2.a. Usuaris professors

Responsable creació usuaris

Laura Adrover Arean

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)

nomllinatge@ceipmigjorn.com

Moment entrega credencials

Setembre

1.2.b. Usuaris alumnes

Responsable creació usuaris

Laura Adrover Arean

Subdomini específic alumnes

[   ] Sí                 [   ] No

Format elegit (exemple nomllinatge@centre.xxx)

nomllinatge@ceipmigjorn.com

Recollida autorització menors 14 anys

Setembre

Moment entrega credencials (usuari i contrasenya)

Setembre

Responsable entrega credencials

Referents

1.3. Aules digitals

Curs/Etapa

Aula digital (Teams, Classroom, Moodle…)

Infantil, 1r i 2n primària

Classroom

3r, 4t, 5è i 6è

Classroom

1.4. Activació GestIB famílies

Responsable de l’activació

Director

Moment

Setembre

Seguiment de l’activació (% famílies amb GestIB activat)

 
 1. Formació

2.1. Claustre

Nombre de persones amb necessitats de formació bàsica de l’entorn (GSuite, Tenant, Moodle…)

15

Nombre de persones que han fet formació bàsica (a juny 2021)

 

 

Persones interessades en fer formació bàsica:

 

Margalida del Mar Pons Mas

 

Margalida Bover Cànaves

 

Isabel María Lora Romero

 

Maria Llúcia Ginard Adrover

 

Guillem Monserrat Ballester

 

Maria B. Colom Maimó

 

Francisca Bordoy 

 

Sara Schaffner

 

Maria Antònia Gomila

 

Laura Adrover Arean

 

Magdalena Nicolau

 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Equip directiu/coordinador TIC

Necessitat de formació en administració de consola

[ x ] Sí    [   ] No

Nombre de les persones que faran la formació

 

 

2.3. Alumnat

2.3.a. Planificació activitats inicials formatives per l’adquisició de la competència digital bàsica

Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Introducció a l’ús d’equips informàtics

Coordinador TIC

Des de l’inici de curs

Introducció a les eines Google, principalment correu i Classroom

Coordinador TIC

Des de l’inici de curs

     

2.3.b. Planificació activitats formatives de consolidació

Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Ús del processador de textes

Mestres

Durant tot el curs

Ús de cercadors online

Mestres

Durant tot el curs

Ús de programes per fer presentacions

Mestres

Durant tot el curs

 

2.4. Famílies

Activitats adreçades a l’acompanyament de les famílies en l’adquisició de competència digital

Concepte

Responsable

Moment en què es farà

Formació en l’ús i abús de les diferents eines digitals

AFA, Ajuntament de Felanitx, Conselleria

Al llarg del curs

     

 

 1. Dispositius i connectivitat

3.1. Dispositiu per l’alumnat

Si hi ha distintes situacions en funció del curs/etapa, emplenar una taula per cada cas.

 

Curs/Etapa

Primària

Dispositiu per l’alumnat

[   ] Dispositius del centre un per alumne

[ x ] Dispositius del centre compartits

[   ] Les famílies compren/aporten el dispositiu

Tipus de dispositiu

Ordinadors de centre i miniportàtils

 

3.2. Alumnat amb dificultats per accedir a dispositius

Responsable detecció alumnat amb problemes econòmics

Cada referent detectarà les dificultats dels seus alumnes.

Nombre d’alumnes sense dispositiu

8

Nombre d’alumnes sense connexió

Responsable gestió préstec dispositius 

Guillem Monserrat

   

 

Preparar un llistat nominal d’aquests alumnes.

 

Alumnes sense dispositiu

Milo Saguier

Wassila Farfache/Fadoua Farfache

Adam/Safae Margaa

Salma

Daniela

Sayen

 

Alumnes sense connexió/mala cobertura

Carme Palmer

Wassila Farfache/Fadoua Farfache

Adam/Safae Margaa

Salma

Xisco Alou

Sayen

 

3.2. Inventari

Responsable inventari recursos digitals

Laura Adrover i Guillem Monserrat

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Autorització

 

AUTORITZACIÓ PER A l’ALUMNAT MENOR DE 14 ANYS: 

ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET

 

Dades del centre

Nom del centre

CEIP Migjorn

Codi del centre

07006184

Municipi

Felanitx

Codi postal

 

Dades de l’alumne/a

Nom i llinatges

 

Data de naixement

 

DNI

 

Curs

 

Dades del pare, mare o representant legal

Nom i llinatges

 

DNI

 

 

Autoritz         [   ] Sí  [   ] No

 1. A que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya per a un compte de correu electrònic del domini @…………….. Aquest compte du associats els següents recursos i serveis d’Internet per al treball educatiu, amb finalitats pedagògiques:
 • Entorn bàsic: G Suite for education (correu electrònic, classroom, calendar, drive, keep, jamboard, google sites, google meet, hangouts chat…).
 • Altres aplicacions que requereixen identificació: (Blogger, Youtube…).
 • Altres aplicacions: durant l’estada al centre de l’alumne, el professorat pot requerir incorporar altres eines: l’alta en aquestes eines o aplicacions sempre estarà supeditada a la necessitat de l’ús educatiu.
 1. A que el centre educatiu realitzi, en el cas que sigui necessari, les gestions per recuperar la contrasenya del compte.
 2. el centre educatiu utilitzi eines informàtiques per aclarir l’ús i les responsabilitats derivades en cas d’indicis de mala utilització dels recursos anteriors. Aquestes eines inclouen la possibilitat de consultar el registre de les accions que l’alumne ha realitzat, consultar el seu historial de navegació, la relació de correus que ha enviat o rebut (destinataris, remitents, assumpte, IP d’enviament o recepció…) i a entrar als documents que l’alumne ha generat, encara que no els hagi compartit amb ningú.
 3. A que el centre gestioni la baixa d’aquests serveis, ja sigui perquè ja no siguin necessaris o perquè s’hagi fet un ús inadequat d’ells.

El compte creat i l’ús dels serveis indicats tenen una finalitat educativa, de manera que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a través de l’equip IBSTEAM, així com el centre educatiu no es fan responsables del seu ús indegut per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

 

_________, a ___ de ________________ de 20__

Firma del pare/mare o representant legal de l’alumne/a

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>