PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES/PARTICIPACIÓN DE LAS FAMÍLIAS

1.CONSELL ESCOLAR: És l’òrgan on es prenen les decisions. Està format per representants de toda la comunitat educativa( famílies, professorat i ajuntament) triats entre els candidats cada dos anys.
CONSEJO ESCOLAR: Es el órgano dónde se toman las decisiones . Está formado por representantes de toda la comuidad educativa (familias, profesorado y ayuntamiento) elegidos entre los candidatos cada dos años.
2.ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES:  És l’associació on les famílies organitzen
activitats coordinades amb el centre, per tal de donar suport a la formació de l’alumnat i subvencionen activitats complementàries als seus/seues associats/des.

ASOCIACIÓN DE FAMÍLIAS: Es la asociación dónde las familias organizan actividades coordinadas con el centro, para dar apoyo a la formación del alumnado y subvencionan actividades complementarias a sus socios/as.

3. REUNIONS AMB EL PROFESSORAT: De forma general es realitza una reunió de cada tutor/a amb el seu grup a l’inici de curs i quan és necessari. També hi ha un horari d’atenció a les famílies (dimecres de 8:00 a 9:00 hores) per a poder mantenir reunions tutorials individualitzades o amb qualsevol altre professorat.

REUNIONES CON EL PROFESORADO: De forma general se realiza una reunión de cada tutor/a con su grupo al inicio del curso escolar y cuando es necesario. También hay un horario de atención a las famílias (miércoles de 08:00 a 09:00 horas) para poder mantener reuniones tutoriales individualizadas o con cualquier otro profesorado.