LLENGUA DE SIGNES/LENGUA DE SIGNOS

Al centre hi ha escolaritzat alumnat amb diversitat funcional auditiva. Per afavorir la comunicació entre tota la comunitat educativa es realitzen diferents activitats per apropar la llengua de signes a tothom.

En el centro hay escolarizado alumnado con diversidad funcional auditiva, Para favorecer la comunicación entre todas las personas que conforman la comunidad educativa se realizan diferentes actividades para acercar la lengua de signos a todo el mundo.