Justificants i autoritzacions

Justificant de faltes (A5)

Justificant de faltes (A4x2)

 El justificant de faltes l’heu de presentar al tutor el més prest possible després d’una absència. No implica l’acceptació automàtica de la justificació.

Recordau que aquest tràmit també es pot fer telemàticament a través del Gestib.

 

Autorització de sortida del centre (A5x2)

Autorització de sortida del centre (A4x4)

 L’autorització de sortida s’ha de presentar a Consergeria.

 

Autorització de recollida de títol (A4)

Recordau que heu de dur la fotocòpia dels DNIs de les dues persones.