Grau Mitjà

TMV26 Tècnic en Manteniment d’Embarcacions d’Esbarjo

Reial Decret 91/2018, de 2 de març

Curriculum Ministeri: Orden EFP/1211/2019, de 11 de diciembre. BOE 18 de diciembre de 2019

 

Objectius

Formar professionals que siguin capaços de mantenir en bon estat, ús i funcionament el casc, estructures, elements i sistemes que conformen les embarcacions d’esbarjo, utilitzant procediments establerts, complint amb les especificacions de seguretat, prevenció de riscos laborals i mediambientals requerides.

 

Perfil professional

Les tasques més significatives que defineixen el seu perfil professional són les següents:

  • Localitzar i determinar l’abast d’avaries en el casc, estructura, elements, equips i sistemes d’embarcacions d’esbarjo.
  • Planificar el treball de manteniment a realitzar, determinant i organitzant la «logística» associada a l’activitat de mantenimen, establint les fases i seqüències del procediment a seguir, detallant els materials o recanvis requerits, els equips i eines necessàries, així com les especificacions de seguretat aplicables.
  • Executar les activitats de manteniment (muntatge / desmuntatge de components, comprovació de component defectuós, reparació i / o substitució i muntatge dels elements desmuntats), complint el procediment establert pel fabricant i el pla de treball programat, comprovant, finalment, el resultat de l’activitat de manteniment realitzada.

Accés al cicle

• Accés directe amb el títol d’ESO o de FPB

• Mitjançant prova d’accés

Pla de formació

1.600 hores de formació en el CIFP.
Primer curs:
• Anglès (5 h/s)
• Mecanitzat bàsic (3 h/s)
• Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques a vaixells i embarcacions (6 h/s)
• Preparació d’embarcacions d’esbarjo per feines de manteniment (2 h/s)
• Manteniment del sistema de propulsió i equips auxiliars d’embarcacions d’esbarjo (4 h/s)
• Manteniment de sistemes de refrigeració i de climatització a embarcacions d’esbarjo (3 h/s)
• Manteniment de Superfícies i elements de materials compostos d’embarcacions d’esbarjo ( 4h/s)
• Tractaments superficials i pintat d’embarcacions d’esbarjo (3 h/s)

Segon curs:
• Manteniment d’instal·lacions d’equips electrònics i informàtics d’embarcacions d’esbarjo (8 h/s)
• Manteniment d’aparells d’embarcacions d’esbarjo (9 h/s)
• Manteniment de cobertes de fusta i adaptacions/reparació de mobiliari en embarcacions d’ esbarjo (5 h/s)
• Formació i Orientació laboral (5 h/s)
• Empresa i iniciativa emprenadora (3 h/s)

400 hores de formació en centres de treball (FCT) En el darrer trimestre del segon curs amb horari sencer de l’empresa.

Duració

Dos cursos = 2000 hores

Horari lectiu

Primer i segon curs: horari de matí, de dilluns a divendres de 8 h a 14 h

Metodologia

• Atenció personalitzada en grups reduïts
• Activitats pràctiques en el taller del centre
• Feina en equip
• Foment de l’emprenedoria, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels procediments de l’activitat professional
• Pràctiques reals en empreses del sector
(2n curs)
• Participació en seminaris i tallers impartits per professionals

és al cicle

Accés al cicle