Què és l’EAC?

L’Equip d’Alteració del Comportament és un equip específic i interdisciplinar que depèn del Servei d’Atenció a la Diversitat. Ofereix suport als serveis d’orientació dels centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen les etapes d’educació infantil, primària i secundària, amb la finalitat de contribuir a la millora de l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat que presenta dificultats del comportament.

Destinataris del servei:

Els destinataris del servei són alumnes -amb o sense diagnòstic- escolaritzats al segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) i alumnes escolaritzats a l’ensenyament bàsic (6-16 anys) als centres escolars de les Illes Balears.

La intervenció es dirigirà a alumnat que presenti les situacions següents:

  • Dificultats d’adaptació al sistema organitzatiu del centre, que manifesten conductes d’oposició reiterades.
  • Dificultats de relació interpersonal amb els seus iguals o professionals del centre, com a conseqüència d’actituds inadequades.
  • Dificultats de regulació que donin lloc a conductes disruptives.