L’escola

MISIÓ, VISIÓ I VALORS DE LA NOSTRA ESCOLA

MISIÓ

La missió del centre respon a la pregunta on som i qui som, la raó de ser de l’escola. L’escola s’Albufera treballa per la formació integral dels seus alumnes, per la cohesió social i és corresponsable de l’educació dels alumnes juntament amb les famílies i l’entorn.
Proporcionam un servei educatiu de qualitat fonamentat en la professionalitat de l’equip docent i basat en la participació democràtica, el respecte pels drets humans i pel medi ambient.
Potenciam una educació innovadora adaptada als canvis permanents que hi ha a la societat, apostant per les tecnologies de l’informació, les llengües estrangeres, l’hàbit lector, l’educació per la salut, el treball cooperatiu i l’educació cultural i artística i tecnològica.
Educam en les emocions el seu reconeixement i gestió per tal que esdevinguin persones felices, alegres, contentes i capaces de conviure en societat, facilitant-los estratègies per gestionar els conflictes i potenciant la cultura de la pau, el diàleg i respectant la diversitat.

VISIÓ

La visió del centre respon a la pregunta què volem aconseguir, cap a on volem anar.
L’escola s’Albufera vol aconseguir en un futur proper:
– Formar persones compromeses amb la societat, tolerants, responsables, autònomes, pacífiques, amb criteri propi i amb capacitat per desenvolupar-se per si sols dins la societat.
– Sistematitzar la formació dels docents que té per objectiu dotar d’eines als docents que contribueixin a millorar el desenvolupament de l’alumnat en els àmbits cognitiu, social i emocional.
– Aconseguir un equip de mestres estable, cohesionat, format i motivat que treballi en equip per construir el projecte de centre que volem.
– Consolidar una línia pedagògica coherent, basada en els principis del constructivisme i l’aprenentatge significatiu.
– Fomentar la inclusivitat de l’escola, tenint especial l’atenció a les NESE, a la diversitat de l’aula i als nouvinguts.
– Millorar el coneixement, l’ús i el domini del català i la cultura popular dins la comunitat educativa.
– Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes proporcionant-los recursos i estratègies per l’experimentació, la manipulació, la recerca i la construcció del seu propi aprenentatge.
– Incrementar l’ús de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge, utilitzant-les com a recurs interdisciplinari.
– Millorar la competència dels alumnes en llengua anglesa participant en projectes europeus i augmentant el temps de contacte i ús de la llengua.
– Incrementar el treball relacionat amb el medi ambient i la conscienciació ecològica.

– Consolidar el foment de l’educació per la salut, els hàbits i alimentació saludables i l’esport.
– Augmentar la participació de les famílies i la comunitat educativa en les activitats del centre.

VALORS

-Educació Integral. Partim d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral (àmbit motor, cognitiu, socioafectiu i comunicatiu) dels nostre alumnes. L’escola valora la formació integral de la persona i per tant potencia l’autonomia, l’autoestima, l’autoconcepte, l’autoconeixement, l’autosuperació, l’autocontrol, la prudència i l’esperit crític.

-L’alumne és el protagonista del procés d’aprenentatge.
Estem convençuts que els aspecte emocionals (motivació, metes, expectatives, autoconcepte, autoestima) estan íntimament lligats amb les capacitats cognitives. L’alumne és el protagonista del seu propi d’aprenentatge i s’ha d’empoderar i s’ha de comprometre amb l’activitat necessària per assumir la construcció del coneixement, cercant informació, resolent problemes reals dels seu entorn més proper.. Ha de ser capaç de fer feina en equip, aprendre a argumentar, a resoldre problemes i a respectar les idees dels altres.
-Desenvolupament aspectes intra i interpersonals.
L’escola treballa de forma explícita, com a part bàsica del procés de socialització: els valors morals (esforç i responsabilitat); les habilitats emocionals (autoconeixement i autoregulació); les relacions interpersonals (respecte i diàleg) que permetran als infants formar part d’una societat canviant i plural. L’escola treballa perquè les relacions humanes entre els membres de la comunitat educativa es regeixin pel respecte, l’acceptació, el reconeixement, la col·laboració, la participació, la responsabilitat, la confiança, la generositat, la sinceritat i el sentit comú.
-Treball cooperatiu. Potenciem el treball col·laboratiu. La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents, permeten l’alumne aprendre
coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.
-Escola inclusiva.
El nostre centre opta clarament per un model d’escola inclusiva en la qual el punt de partida és el respecte dels diferents ritmes d’aprenentatges i on tots els infants tinguin cabuda i puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats individuals.

-Els mestres són els guies del procés d’ensenyament-aparenentatge i els responsables de la seva millora continua.
Els mestres, des de la seva reflexió, el treball en equip i la formació contribueixen a l’avanç i millora d’aquest procés.

-Professionalitat. Millora constant. Innovació.

L’avaluació és entesa com una eina de reflexió que permet el diagnòstic i possibilita la millora constant dels processos d’ensenyament – aprenentatge i de gestió del centre, així com del creixement personal i professional dels mestres.

-Escola oberta i acollidora. Sentiment de pertinença.
La nostra escola vol ser un espai de trobada entre famílies i docents a través del diàleg i la feina conjunta. Vol revaloritzar la tasca del professorat i el paper de les famílies com a part essencial en l’educació.

També vetllem perquè la relació amb el medi sigui respectuosa i responsable.