Documents

Podeu consultar els documents institucionals del nostre centre pitjant damunt del nom de cada un d’ells. ⬇️

Projecte de direcció📖

És un instrument clau per a la planificació i gestió eficaç del centre, garantint que totes les decisions i accions estiguin alineades amb els seus objectius i valors.

PGA📖

La programació general anual, és un document que recull la planificació i el desenvolupament de les activitats educatives durant un any acadèmic.

PLC📖

El projecte lingüístic de centre, és un document on es fixen les línies lingüístiques del centre.

Pla Digital📖

És un pla on es recullen les idees principals, i es determinen les prioritats i s’estableixen els nivells de planificació (programes, projectes i/o accions) que marcaran el pla de treball de l’escola en el seu procés de canvi i millora. Té com a finalitat millorar la transformació digital d’una escola.