Programa Atenció Educativa

PAE JULIOL 2022

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

S’estableixen les bases del PAE pel mes de juliol 2022 amb la finalitat que l’alumnat participant dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional superin els objectius i assoleixin les competències del curs o l’etapa corresponents.

Aquest programa no consisteix a impartir classes de repàs d’assignatures específiques o recuperació de matèries suspeses, sinó en un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l’alumnat.

Destinataris del programa

Alumnat de 5è i 6è d’educació primària que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals i dificultats d’aprenentatge.

Desenvolupament del programa

  • Cada grup ha d’estar format per entre 7 i 10 alumnes. Per les característiques del nostre centre sols podem comptar amb un grup.
  • Durada: Dos dies setmanals el mes de juliol.
  • Personal docent: Un/a mestre/a del centre impartirà les sessions.

No hi ha cap cost a les famílies per participar en aquest programa.