El museu

El Museu de l’Educació de les Illes Balears és un centre d’interpretació del patrimoni educatiu de les Illes. El seu precedent és el Museu Pedagògic, creat l’any 1918, una experiència d’innovació pedagògica de gran prestigi impulsada per l’inspector d’Educació Joan Capó i Valls de Padrines. El 2001, amb la creació de l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears, es va reprendre aquesta iniciativa. La seva ubicació en aquests més de vint anys de funcionament ha estat les dependències del Centre de Professorat (CEP) de la ciutat d’Inca.

Fruit del coneixement de la importància que tenen aquest tipus d’institucions dins el context internacional i de la creixent vocació dels museus pedagògics com un servei per a tota la societat i no sols cap a la comunitat educativa, la Conselleria d’Educació i Formació Professional va voler que la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears asseguràs la conservació i la difusió del patrimoni històric educatiu a través d’aquesta institució. Aquest reconeixement s’ha plasmat en la reforma del pavelló núm. 7 del Quarter General Luque d’Inca impulsada per aquesta Conselleria i l’Ajuntament d’Inca i que té per objecte albergar un nou Museu de l’Educació.

Les funcions principals del museu es vertebren a través de tres eixos principals:

·Difusió
·Innovació educativa
·Investigació


D’aquesta manera, la institució impulsa l’estudi de la història de l’educació de les Illes Balears i recull, cataloga, restaura i conserva materials educatius per interpretar el passat, el present i el futur de l’educació. Fa difusió mitjançant les seves activitats: exposicions permanents i temporals, tallers, conferències, i les vincula a les necessitats d’innovació educativa. Mantén una comunicació fluïda amb els centres educatius i sensibilitza la societat respecte de la necessitat de preservar el nostre patrimoni educatiu. Promou la investigació del patrimoni històric educatiu mitjançant el seu fons museístic i documental i estableix les col·laboracions necessàries amb entitats i agents socials de les Illes Balears.

El Museu s’estructura en les àrees següents:

Sala d’exposició permanent
Sala d’exposició temporal.
Aula/taller.
Biblioteca.
Pati.
Magatzem.

Carta conseller Museu de l’Educació