ADSCRIPCIÓ IES CURS 23/24

Calendari del procés:

Dates/TerminiTràmit/Actuació
Del 28 de març al 03 d’abrilPresentació de sol·licituds
Dia 27 d’abrilLlistat provisional de puntuació.
Del 28 d’abril al 3 de maigReclamacions
Dia 4 de maigResolució de les reclamacions
Dia 9 de maigLlistes definitives
Del 23 al 30 de junyMatriculació

Enllaç de consulta: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/calendari/

Criteris de puntuació: 

1.A. Existència de germans matriculats al centre (CEIP MONTAURA) o pares, mares o tutors/es que hi treballin:

 • Primer germà al centre ………………………………………………………………………………………………. 5,5 punts
 • Per cada un dels germans següents …………………………………………………………………………… 4 punts
 • Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre……………………………………………………. 5,5 punts
 • Si ambdós progenitors/tutors treballen al centre………………………………………………….. 9,5 punts

1.B. Existència de germans matriculats al centre adscrit (IES INCA o IES BERENGUER) o pares, mares o tutors/es que hi treballin:

 • Primer germà al centre adscrit…………………………………………………………………………………… 3,5 punts
 • Per cada un dels germans següents al centre adscrit………………………………………………. 2 punts
 • Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre adscrit ……………………………………… 3,5 punts
 • Si ambdós progenitors treballen al centre adscrits ………………………………………………. 5,5 punts

1.A i 1.B INCLOU:

 • Acolliment familiar, preadopció o adopció, guarda familiar o acolliment residencial.
 • Germans d’alumnat matriculat a aules ASCE que es troben físicament en un centre ordinari.
 • En el cas de sol·licitants amb germans d’alumnat escolaritzat amb modalitat combinada entre dos centres, en aquest apartat es consideren ambdós centres.

2. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de feina dels pares o tutors/es legals, dins la zona d’influència (*Màxim: 5,5 punts)

 • Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare/mare/qualque tutor/a legal, dins la zona d’influència del centre………………………………………………………………………………………………………………………….  2 punts
 • Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda o treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre…………………………………………………………………………………………………….. 2 punts
 • Per dos anys o més de residència continuada i ininterrompuda, o de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre …………………………………………………………………………………………………. 1,5 punts
 • Resta de domicilis …………………………………………………………………………………………………………….0 punts

3. Renda per càpita de la unitat familiar (IRPF any 2021)

 • Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2021.
 • Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.
 • Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor que tenia la custòdia el 2021.
 • Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest tenia la guarda i custòdia en exclusiva l’any 2021, no es valorarà aquest apartat de barem.
 • Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).
 • No és necessari presentar cap certificat de l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades.

4. Pertinença a família nombrosa:

 • N. Especial ………………………………………………………………………………………………………………………… 2 punts
 • N. General i Monoparental assimilable a família nombrosa (família monoparental especial):  amb dos o més fills, o bé amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o superior) … 1 punt

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Títol de família nombrosa en vigor. Si aquest està expedit a Mallorca o Menorca, es pot consultar telemàticament.
 • Per acreditar família monoparental: Títol oficial de família monoparental en vigor.  
 • En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

5. Alumnat nascut de part múltiple …………………………………………………………………………………… 1 punt

6. Família Monoparental……………………………………………………………………………………………………….. 1 punt

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Títol de família monoparental en vigor.

7. Violència masclista o de terrorisme:………………………………………………………………………………. 3 punts

8. Concurrència de discapacitat (*Màxim 2 punts):

 • Discapacitat en l’alumne/a (Mínim 33%)…………………………………………………………………………. 1 punt
 • Discapacitat en pares, tutors o algun dels germans o germanes ………………………………..1 punt
 • Sempre que s’autoritzi a la sol·licitud, si el certificat de discapacitat ha estat emès per un òrgan competent a les Illes Balears, es pot consultar telemàticament. En altres casos, s’ha de presentar el certificat de discapacitat en paper.

Enllaç de consulta: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Sol.licitud:

Enllaç de consulta: https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

Molt important:

Una vegada realitzat el procés telemàtic s´ha de dur al nostre centre la justificació de la sol.licitud de l´admissió i en casos indicats a determinades sol.licituds, s’haurà d’entregar la documentació requerida a efectes de puntuació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>