El nostre centre

ESCOLA DE CAS CONCOS
Documents de Don Pere Xamena Fiol per una futur llibre d’historia de Cas Concos:
1867
Abril.- L’Ajuntament parla de suprimir les dues escoles de Cas Concos perque només hi
assisteixen a una i altra quatre o cinc al·lots i nines (escoles creades l’any 1862 subvencionades
per l’Estat i foren els primers mestres D. Rafel Sureda de Manacor i Dª Esperança Santandreu
de Puigpunyent, matrimoni. Foren substituïts posteriorment per D. Benet Roca, D. Miquel
Xamena, D. Mateu Tauler a la de nins. A la de nines: Dª Miquela Palou, Dª Apol·lonia Clar, Dª
Magdalena Busquets i Sor Maria de la Glòria Rigo (monja franciscana).
1877
El mestre titular de l’escola d’al·lots de Cas Concos de 1862 és D. Rafel Sureda (Co).
1890
A Cas Concos hi havia una escola pública de nins i una de nines.
Setembre, 1.- Alguns veins de Cas Concos demanen a l’Ajuntament una escola noctura
d’adults.
1922
Les monges tenien a l’escola 74 nines i 10 nins parvuls.
Anys Enrera 1931-1963 (Pere Xamena Fiol):
1932
Abril, 2.- S’encarreguen els plans de les noves escoles de Son Mesquida, Son Calderó, Son
Proenç, Es Carritxó, Cas Concos i Portocolom.
Abril. Per a la construcció de les escoles la Caixa de Pensions concedí un préstec a
l’ajuntament.
Novembre. D. Joan Capó, inspector de primera ensenyança visità els solars de les noves
escoles que s’han d’edificar en el terme de Felanitx.
1934
Gener, 14.- Inaguració de la nova escola de Son Proenç, primera de la sèrie que es
construeixen en els barris rurals. Hi assistí el governador D. Joan Manent.
1935
Novembre, 26 Inaguració del nou edifici-escola del Carritxó.
1936
Març. Estudi de l’inspector Joan Capó per a la substitució a Felanitx de les escoles dependents
de l’Església per altres d’estatals.
Març, 15. Recepció provisional per part de l’ajuntament de l’escola nova de Cas Concos.
Maig. Gestions per part de l’ajuntament per crear escoles noves per poder suprimir les
depenent d l’Església.
Maig, 19. L’inspector D. Joan Capó Valls de Padrines clausurà l’escola de les monges de Cas
Concos.
Maig, 27. Tingué lloc a la Sala una reunió dels mestre de les escoles de les congregacions
religioses i se’ls llegí una circular de l’inspector que prohibia ensenyar la doctrina cristiana i
resar (Llibre de Cròniques del Convent de la ciutat de Felanitx).
Juliol, 4. Recepció definitiva del nou mercat i de l’escola graduada de Cas Concos.
1938
Març 19. Benedicció de l’escola graduada de Cas Concos.
Del Noticiari de Cas Concos II de Ramon Rosselló:
27 de febrer de 1865.- S’anuncia l’itinerari que seguirà l’inspector de les escoles de primera
ensenyança. Els dies 19,20 i 21 d’octubre a Felanitx i Cas Concos.
16 de març de 1931, “De conformidad con la petición del Alcande pedáneo de Cas Concos se
acordó se construya un escudo de nueva confección para la Escula Nacional de niñas de Cas
Concos”.
13 d’octubre de 1931, paga 23,50 pesetes a la mestra Aina Mercant per les despeses
d’emblanquinar i netejar l’escola de nines.
Dia 20 d’octubre de1931 paga 30,20 pesetes per les despeses de desinfecciói neteja de l’escola
nacionals de nins.
Dia 12 de març de 1932 el regidor Miquel Amengual “da cuenta que un propietario vecino de
Cas Concos ofrece gratuitamente un solar con destino a escuela de 1ª Enseñanza de niños y
niñas en dicho anejo, a fin de dar facilidades para el desembolvimiento de la cultura en nuestro
término. El Sr. Alcalde agradeció en nombre de la corporación el gesto del altruista donante,
aceptand su ofrecimiento que se tendrá muy en cuenta al ir a construirse las siete escuelas
rurales que se proyectan”.
Dia 9 de juliol de 1932: “ También se dio lectura a un oficio de la Maestra de la Escuela
Nacional de niñas de Cas Concos, en el que comunica que quedan expuestos los trabajos y
labores que las alumnas de aquella escula han realizado durante el curso”.
Dia 16 de juliol de 1932 paga 29 pessetes a Cristòfol Obrador “por dos viajes en auto,
realizados acompañando a los niños de la Escuela de Cas Concos, con motivo de la fecha
aniversario de la República”.
S’acorda comunicar al director de l’escola graduada i a la mestra de l’escola de nines un vot de
gràcies per les exposicions escolars “por su magnífica labor pedagógica realizada el que se
hace extensivo a la Sra. Maestra de Cas Concos lamentado que po la distancia no haya sido
posible examinar los trabajos y labores efectuados”.
Dia 23 de juliol de 1932 paga a Catalina Simonet “ por un viaje en auto a Cas Concos ida y
vuelta, acompañando a los niños de la Escuela, el dia 14 de abril último”.
Dia 22 d’octubre de 1932 paga 26,40 pessetes al mestre Mateu Tauler per la feina i material
d’emblanquinar l’escola de nins.
Dia 24 de novmebre de 1932 acorda agrair a Guillem Obrador Bordoy la donació d’aquest solar
i que hagi volgut afegir-hi un trosset de terreny, “por su hermoso gesto de ciudadanía que
redunda en beneficio inmeato de la juventud escolar”.
Dia 11 d’abril de 1935, “ Se puso en conocimiento de esta Comisión, el haberse recibido por
mediación del Diputado a Cortes, Dn. Pedro Matutes, sendos oficios de la Dirección General de
1ª Enseñanza, en los que se participaba que el Estado ha concedido a este Excmo.
Ayuntamiento, la cantidad de 36.000 ptas. Por la construcción que ha de realizar directamente
este Municipio, de una Escula Graduada de tres secciones en Cas Concos y la misma cantidad
por la que se ultima, de la misma clase en Porto-Colom y 13.000 pesetas, por la construcción
del edificio Escuela Mixta 1ª. Enseñanza a levantar en el Carritxó. Quedando agradablemente
enterados, y a propuesta de los Señores Bordoy Nadal y Valls de Padrinas se acordó establecer
a dicho Sr. Diputado su interés por nuestra ciudad, y se haga extensivo al Sr. Perelló, por cuya
mediación se han recibido los expresados documentos.”
Dia 28 de maig acorda l’adjudicació definitiva a Sebastià Bordoy Rigo, secretari de la
Cooperativa de Treballadors, les obres de construcció de l’escola graduada de tres seccions de
Cas Concos i l’escola mixta d’es Carritxó per 44.000 i 22999’95 pessetes respectivament, y por
comprometerse a efectuar las referidas obras ajustandose en un todo al plano, presupuesto y
pliego de condiciones técnico-administrativas”.