Projecte Coeducació

 1. JUSTIFICACIÓ

 

La coeducació és més que una metodologia, és i ha de ser una manera d’entendre i de viure el món que reconeix com el gènere travessa a totes les persones, limita i genera malestar i violència. Un dels eixos vertebradors de les nostres intervencions educatives. Davant d’això, cal cercar estratègies per a que les persones puguin ser el màxim de lliures possibles i promoguin actuacions des de la igualtat d’oportunitats.

A la vegada es converteixen en el primer esglaó de prevenció de la violència masclista i element bàsic per un progrés constructiu i positiu.

A vegades el propi sistema té els seus mecanismes per a assegurar-se l’existència per a mantenir-se. I un mecanisme clau és el que desdibuixa les causes de les conseqüències, el que dificulta que les persones relacionem la socialització de gènere dels primers anys de vida amb el malestar de les dones i homes adults. Des de l’escola i la l’educació s’han de crear camins cap a la igualtat de gènere.

 

 1. CONTEXTUALITZACIÓ

 

Si a més afegim el context on estan ubicades les nostres aules i el perfil del nostre alumnat es fa imprescindible i continua cap a aquesta línia, ja que els nostre alumnat és especialment perceptible a conductes masclistes importants i amb necessitat de reajustar (tant en el cas dels nins com a nines).

 

Aquest document és un document viu que s’anirà modificant, reajustant i enriquint a mesura que es desenvolupin les diferents actuacions.

 

Es fa imprescindible la participació no només de tot l’equip docent sinó que també dels altres professionals del centre això com dels membres de la família més propers al nostre alumnat.

 

 1. OBJECTIU GENERAL

 

Sensibilitzar al nostre alumnat en particular i al nostre cotext global en general sobre la importància d’una acció educativa que potenciï la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 

 1. OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

 • Programar actuacions específiques de sensibilització (claustres, reunions informatives, comissions mixtes, activitats d’aula, activitats de centre, tallers amb famílies,….) per compartir la necessitat de treballar la coeducació.

 • Compartir i treballar la necessitat de treballar en la prevenció de la violència masclista o per motius d’orientació afectiu sexual.

 • Analitzar els conflictes relacionats amb la violència vers la dona o homòfoba que es donen al nostre entorn més proper i treballar-lo com a punt de partida del debat i la reflexió.

 • Incloure en el PEC, CC, PGA, memòria de curs o Projecte de convivència els protocols d’àmbit convivencial objectiu dirigit cap el tema que ens ocupa.

 • Planificar estratègies / dinàmiques / activitats o tasques de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d’abús de poder.

 • Impulsar la implementació de programes / activitats o dinàmiques (més generals de centre o específiques per unitats docent) que promoguin la igualtat de gènere.

 • Recollir i divulgar les bones pràctiques realitzades en coeducació (web, blog, presentacions dins centres d’Educació Primària, presentació a altres unitats docents de l’IES,…).

 • Realitzar, per part del referent de coeducació del Consell Escolar, un informe valoratiu de les actuacions realitzades en aquest àmbit, elaborant, si escau, propostes de millora, i incloure-les en la memòria anual.

 1. CONTINGUTS

 

 • La coeducació.

 • La igualtat de gènere.

 • Els estereotips.

 • Els mites o falses creences i les seves conseqüències.

 • Pràctiques positives per una coeducació amb èxit.

 

 1. BATERIA D’ACTIVIATS

Es reflectirà just un llistat possible d’activitats, evidentment a mesura que es vagin desenvolupant tasques / activitats / dinàmiques aquesta bateria anirà creixent i ampliant-se.

Possibles activitats tasques a treballar:

 • Què és la coeducació? Definir coeducació. Què significa? Què suposa? Què entenem per ella?. Reflexió per escrit d’un parell de minuts. Compartir per parelles i establir debat per arribar a una definició única construïda de manera cooperativa.

 • Estàs topitza’t? L’objectiu d’aquesta dinàmica és iniciar un debat amb el grup per reflexionar sobre els estereotips de gènere i recollir les diferents opinions dels i les joves sobre la construcció de les relacions entre homes i dones. Fer plafó cooperatiu.

 • Paraules d’amor senzilles i tendres A través de les cançons d’amor, analitzarem de forma crítica els models afectius que predominen a la nostra societat. Aquest anàlisi ens hauria de servir per construir o reconstruir el nostre propi model de relació. Destriar cançons positives de els negatives. Fer taula comparativa de manera cooperativa.

 • Publicitat sexista? No gràcies!. A través anuncis de web, premsa o televisió fer un anàlisi de sexismes, estereotips i disfuncions de la realitat. Triar un anunci sexista i reconstruir-lo cap a la igualtat. Fer format digital d’aquest per penjar al blog.

 

Podem ajudar-nos de la fitxa núm. 3, en què apareixen clarament estereotips de gènere. Podem partir de la publicitat de l’any 1953 i comparar-la amb l’actual.

VÍDEOS

Anunci argentí de cervesa, actual http://youtu.be/XpRZWL24sxQ. Durada: 30 segons

CALLE 13 “atrevete-te-te” http://youtu.be/8E6dMSFo4qw Vídeo musical. Durada: 4 minuts

Anunci de Pronto, actual http://youtu.be/Z5ghcA-1JFY. Durada: 30 segons

Anunci d’Axe boat, actual http://youtu.be/NzL1mygbVw0. Durada: 30 segons

Anunci del Departament d’Educació de la comunitat de Navarra http://youtu.be/FGGNPFiPdpQ. Durada: 30 segons

Anàlisi de la publicitat sexista http://youtu.be/rh7R6NDb1go. Durada: 5 minuts i mig

El darrer vídeo és explicatiu i ens pot servir de resum, no és necessari l utilitzar-los tots. Podem fer-ne una tria en funció del temps de què disposem i de l’evolució de la sessió o nombres de sessions.

 

 • Posem-nos en situació: Joc de rol sobre la situació femenina en el món laboral. Des de la perspectiva dels empresaris, d’un home amb dos fills petits i d’una dona amb 2 fills petits. Fer role pyaying a partir del sexe contrari de l’alumne.. Finalitzar amb un reflexions finals.

 • No a les mitges taronges. Millor senceres. Identificació de mites que volem treballar ( Els mites romàntics: conseqüències, al·lotes romàntiques contra al·lots “machomen” del sexe, creença o realitat? I L’enamorament com una primera fase en què s’idealitza l’altre i s’hi diposita allò que hi volem trobar ) en la visualització dels vídeos:

 • Violència és més que una bufetada!!!!. Visionar els vídeos assenyalats dutes a terme expressament per Vicente Garrido Genovès.

http://youtu.be/qmBwrkJPdlw  El principio del fin. Duració: 10 minuts i mig

http://youtu.be/2hlxENEvJgs  Una conversació important. Duració: 11 minuts.

 

Establir debat o bé reflexions individuals per escrit a partir de les següents qüestions: Cal interpretar els vídeos entenent-los com a possibles evolucions de les situacions descrites a les vinyetes anteriors. És important conceptualitzar la violència de manera molt àmplia (sovint s’identifica amb agressivitat).

. Què en penses? Has viscut alguna situació similar? O coneixes algú que ho hagi fet? Com actuaries?

 

 • Mo mare a casa i mom pare a la feina!. Moment per treballar i reajustar rols, estereotips i creences associades al gènere. Fer recordatori sobre padrins o pares i mares sobre qui feia feina i qui era reposable de la casa. Fer un paral·lelisme al dia d’avui en el que les dones estan immerses al món laboral.

Fer una carta al futur i veure com estructurarien la seva vida familiar.

 • Línia del temps feminista. Exercici sobre l’evolució històrica dels drets de les dones i la igualtat de gènere. Cercar dones importants en la historia i construir un eix temporal. Reflexionar sobre la dificultat de trobar moltes dones a cada segle i la quantitat d’homes que si es poden trobar.

 • Fora estereotips!! Material complementari en PDF per treballar individualment o en grup el tema dels estereotips. S’han d’anar seleccionant exercicis i finalitzar amb un debat conjunt que doni peu a unes reflexions finals grupals.

Material: file:///C:/Users/u50038/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/12BLU22Q/Fitxes%203%20-%20SECUNDÀRIA.pdf

 
 • Estimar NO fa mal !!! Estimar no és controlar!!!. Reflexionar sobre frases que són usuals d’al·lots caps a les seves parelles i que s’han de trencar.

Exemple de frases:

 • Estàs enfadada?”, “Amor, no em facis patir…!!”, “Per què no contestes?”, “Amb qui estàs?”. ( tot això en 1 minuts de temps)

 • Ell: “Quan estimo a una noia de veritat sóc molt gelós i protector“. – Ella: “Això m’agrada”.

 • Si no volies que et mirés, per a què portes aquest escot?”.

 • No et poses aquesta faldilla si no vas amb mi

 • No em deixes o et mat

 • No pugis aquesta foto el Instagram

 • Sense jo no aniràs de festa

 • Aquesta va demanant guerra! Mira quins shorts du!!!

 • No te maquillis si no surts amb jo, o és que vols lligar?

 • Som gelós si me donen motius

 • La compra l’ha de fer mo mare!

 • És normal que esternudis perquè ahir a la nit anaves molt fresca”

 • A IES CAN BALO LLUITAM PER… Activitat final que pot consistir en un vídeo, àudio o presentació digital amb els objectius que es plantegen l’alumnat del nostre centre respecta a la igualtat de gènere.

Algunes d’aquestes activitats s’inclouran als taller de famílies o bé a tutories individuals per tal de poder donar continuïtat a les nostres intervencions i promoure una atenció real, integral i significativa.

 1. SEQÜENCIACIÓ

La seqüenciació serà flexible, cíclica i helicoïdal. La nostra fita es crear de manera regular dinàmiques o promocionar activitats que treballin el tema que ens ocupa dins el currículum a treballar a les diferents unitats. Aquest document, com tots els nostres documents de centres són vius i dinàmiques per això s’anirà revisant de manera regular per tot l’equip docent, per tal d’anar enriquint-lo i reajustant-lo en funció de les necessitats que es vagin donant i detectant

 1. AVALUACIÓ

L’avaluació recollirà no només els resultats finals del curs sinó el procés que s’ha anat desenvolupant al llarg del curs, trimestre o seqüència triada i s’estructurarà entorn a la regulació continua dels aprenentatges.

Aquesta avaluació fa referència tant a l’adequació dels procediments utilitzats pel professor/a a les necessitats i progressos de l’alumnat, com a l’autoregulació per aconseguir que l’alumnat vagi construint el seu sistema personal d’aprenentatge i adquireixi la major autonomia possible, és doncs una avaluació formadora. És també contínua perquè aquesta regulació no es dóna en un moment específic de l’acció pedagògica, sinó que n’ha de ser un dels components permanents. En la mesura que té en compte l’atenció a la diversitat, aquesta regulació haurà d’atendre, en tot el que sigui possible, el procés individual de cada alumna/e. Així doncs, l’avaluació té un camp d’aplicació complex amb distintes dimensions:

– Avaluació del procés d’aprenentatge: en el que el professorat avaluarà els processos d’aprenentatge de l’alumnat, de forma continua amb observació sistemàtica del procés en relació amb els criteris d’avaluació de la matèria i l’assoliment de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts.

– Avaluació del procés d’ensenyament: en el que el professorat avalua la pròpia pràctica docent en relació amb la consecució dels objectius educatius del currículum efectuant així la revisió i actualització de la programació didàctica.

 1. ANEXOS

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aplicacio/graella-coeducacio-aula.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_pam_a_pam_coeduquem.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_materialdidactic_violencia_masclista.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_tot_s_apren.pdf

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_dossier_pedagogic.pdf

https://escoles.fundesplai.org/blog/recull-dactivitats-per-la-coeducacio-i-la-igualtat-de-genere-a-lescola/

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/interniv/prevm/index

http://dones.compromis.net/files/2014/10/coeducacio_def-c%C3%B2pia.pdf

file:///C:/Users/u50038/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/12BLU22Q/Fitxes%203%20-%20SECUNDÀRIA.pdf

https://guiaescolarsantboi.wordpress.com/benestar/igualtat-de-genere/

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=11cf1e13-9de9-43a8-9bd8-d433428771b9&groupId=232140

https://web.ua.es/va/stepv-iv/documentos/igualtat/unitats-didactiques-25n.pdf (activitats pa a ESO a partir pàg. 15)

http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/5_dinamiques_amor_romantic.pdf

https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_91894_1.pdf (hi ha una part de gènere, es pot demanar activitat a PALMA EDUCA- AJ PALMA)

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/nou-material-didactic-sobre-diversitat-sexual-i-afectiva_508882

http://www.surt.org/maletaintercultural/pdf/M1_Dinamiques.pdf

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2017/Joventut/prevencioviolenciesmaresme.pdfs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Avís legal | Sobre el web | ©2020 Govern de le Illes Balears | Fet amb WordPress

Aneu a la barra d'eines