Fons de llibres

 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


Consisteix en la creació d’un fons de llibres de text i material didàctic no fungible, de titularitat del centre, que es nodreix a través de les aportacions econòmiques de les famílies i de les que pugui realitzar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.


És un programa que, a més de rebaixar la càrrega econòmica de les famílies, ens implica amb accions educatives a favor del medi ambient i dels valors de cooperació, respecte i solidaritat. Així mateix, fomentarà el consum responsable i el treball en valors personals i socials.

ADHESIÓ DE LES FAMÍLIES

L’alumnat de tercer a sisè curs podrà participar en el programa sempre que els pares, mares o representats legals compleixin les següents condicions:

– Fer una aportació econòmica anual al fons del centre aprovada pel consell escolar. Aquesta aportació es realitzarà els primers dies del curs escolar. 

– Retornar a final de curs els llibres de text, que són de titularitat del centre, en bones condicions. Això significa sense escrits, sense subratllar, folrats de forma adient, sense fulles rompudes, arrugades o banyades, etc. En definitiva, deixar-los tal i com ens agradaria rebre’ls nosaltres.

L’alumnat adherit al Programa de Reutilització que es doni de baixa al centre haurà de tornar els llibres al fons del centre.

– L’adhesió implica el compromís per part de l’alumne i de la família de respectar les normes del programa.

NORMES I FUNCIONAMENT

– Durant els primers dies del curs es repartiran els llibres del fons als alumnes adherits al programa, que aniran identificats amb una etiqueta on l’alumne/a hi escriurà el seu nom i el curs que l’utilitzarà.


– Una vegada rebuts els llibres, s’han de revisar per tal de comprovar el seu estat. En cas de detectar algun tipus de deteriorament s’ha de comunicar al tutor o tutora corresponent.

Si el llibre és nou, s’ha de folrar amb plàstic transparent.  


– En cas de pèrdua o deteriorament d’un llibre s’haurà d’abonar:


Llibres amb un any o menys d’ús → el 100% del seu valor.

Entre un i dos anys → el 75% del seu valor.

Entre dos i tres anys → el 50% del seu valor.

Entre tres i quatre anys → el 25% del seu valor.


Si aquest pagament no es fes efectiu no es podria continuar participant en el Programa de Reutilització. 


– A l’hora d’aplicar tècniques d’estudi com el subratllat, el professorat donarà les instruccions necessàries a l’alumnat  per tal de que els llibres puguin ser reutilitzats.

– Abans de retornar els llibres és necessari esborrar el que l’alumne/a hi hagi escrit durant el curs. 

– Els llibres fungibles (on l’alumnat hi ha de fer activitats) no s’han de tornar. 

– Donades les característiques del programa, el Centre no podrà emetre cap tipus de factura. 

DEPÒSIT 

Els alumnes de sisè curs deixaran un depòsit de 20 € que se’ls abonarà a final de curs, sempre i quan retornin els llibres en les condicions adients.