SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

 

 

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A
L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS LES ILLES BALEARS
DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA
PRESENCIAL


Davant la suspensió de l’activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, i durant els pròxims 15 dies, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l’organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les
següents instruccions:
Manteniment de l’atenció i tutorització a l’alumnat i famílies.
1. Els centres estaran oberts durant el seu horari lectiu habitual i comptaran amb la presència de l’equip directiu, el qual serà el responsable d’organitzar l’activitat educativa i de gestió amb la supervisió del Departament d’Inspecció Educativa. Els docents i el personal d’administració i serveis estaran en tot moment a disposició de l’equip directiu amb la finalitat que l’atenció a l’alumnat estigui garantida. En l’àmbit de l’autonomia de gestió dels centres, es conjugarà la flexibilització de la jornada mitjançant teletreball amb l’atenció a
l’alumnat i a les famílies de manera no presencial.
2. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.
3. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula virtual, Pàgina web, Blogs d’aula, Correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
4. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adients.
5. Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial.
6. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a l’alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves
d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.
7. Aquelles famílies que ho demanin, podran ser ateses presencialment als
centres, amb cita prèvia.

Reunions i claustres.
1. Tot el professorat del centre estarà obligat a assistir a les reunions que
convoqui la direcció del centre. Aquestes reunions es podran dur a terme de manera no presencial, per mitjans telemàtics, quan sigui possible. S’ha de tenir en compte que en la mesura que sigui possible, s’evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris.
2. Se suspenen també les activitats de formació presencial.
Informació al professorat i a les famílies
1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment
d’aquestes instruccions i d’informar-ne dels seus contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.
Vigència
1. Aquestes instruccions seran d’aplicació durant 15 dies naturals, des del 16 de març de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que s’acordin de manera successiva.
Centres privats no concertats
1. Els centres docents privats no concertats han d’adequar les presents
instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l’article vint de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l’Educació.

Palma, 13 de març de 2020
El Conseller d’Educació, Universitat i Recerca,
Martí X. March Cerdà

COVID-19:L’alumnat de Balears reprendrà amb caràcter general l’educació presencial el curs 2020/21

Educació preveu que els alumnes dels darrers cursos de les distintes etapes educatives puguin assistir a tutories amb cita prèvia a la fase 2

 Els centres privats o municipals de 0-3 podran obrir  sempre que reuneixin les condicions sanitàries necessàries a la fase 2

Formentera seguirà el mateix protocol dins la mateixa previsió temporal que la resta d’illes, encara que avanci la seva fase de desescalament

El curs 2019/20 acabarà de manera telemàtica a tots els nivells educatius i amb les instruccions d’avaluació que s’han establert

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, a la compareixença posterior a la Conferència Sectorial d’Educació, ha concretat les mesures que s’aplicaran als centres educatius de Balears quan les Illes entrin a la Fase 2 de desescalament.

“De partida”, ha explicat el conseller, “es reprendran amb caràcter general les activitats educatives presencials a l’educació infantil, educació primària, educació especial, ESO, Batxillerat, FP i als ensenyaments de règim especial el curs 2020-21”.

El curs 2019/20 finalitzarà de manera telemàtica a tots els nivells educatius, aplicant les instruccions d’avaluació que s’han establert al respecte.

A continuació ha fet un repàs de les propostes que fa la Conselleria en relació als darrers cursos de primària, ESO, batxillerat i FP amb l’inici de la fase 2. Aquesta proposta es tractarà els propers dies a les meses de famílies, directors, concertada i sindicats per al seu debat. La proposta preveu mesures que deriven del Protocol de desescalada, incorporant aportacions que s’han fet els darrers dies a les reunions mantingudes amb els diferents col·lectius educatius.

Les mesures parteixen de dues premises:

 • que en tots els casos i nivells la prioritat és garantir que es compta amb les condicions sanitàries i higièniques establertes.
 • que l’atenció presencial a l’alumnat a la Fase 2 s’ha de basar en criteris generals i inclusius, es a dir, que l’alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari.

Tenint en compte aquestes indicacions, la proposta que es traslladarà a les meses de negociació és la següent:

 1. Alumnat de 4rt d’ESO, 2n de Batxillerat, segons cursos dels GM i GS d’FP, darrers cursos dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària
 • L’assistència per part de l’alumnat serà voluntària, per decisió de les famílies i amb cita prèvia.
 • L’atenció educativa tendrà format de tutoria d’orientació o de matèria, individual o amb un màxim de 5 alumnes per professor.
 • El professorat que ha d’atendre aquest alumnat acudirà al centre només el temps necessari per organitzar la sessió.
 • La resta d’activitat lectiva continuarà essent telemàtica

 

 1. Alumnat de 0-3 i 3-6
 • Els centres d’educació infantil 0-3 i 3-6 públics no oferiran atenció presencial a la Fase 2.
 • Els centres d’educació infantil 0-3 privats i municipals  podran atendre presencialment el seu alumnat amb les següents ràtios, mantenint la capacitat de 4m2 per alumne:
  • 0-1: 3 nadons
  • 1-2: 4 infants
  • 2-3: 6 infants
  • Aules mixtes: 30% de la ràtio de l’estat d’alarma
 • L’assistència per part de l’alumnat serà voluntària

 

 1. Alumnat de centres d’educació especial
 • Els centres d’educació especial no oferiran atenció presencial a la Fase 2.

Tots els centres disposaran de gel hidroalcohòlic i es proporcionarà a tots els treballadors i a l’alumnat material de protecció individual. A aquests efectes s’han previst fins al final del curs 2019/20: 300 mil mascaretes, 140 mil parells de guants, 4.500 litres de gel hidroalcohòlic i 2.400 pantalles facials.

Totes les mesures expressades afecten tant a centres públics com a centres privats i concertats.

Martí March ha agraït la implicació de tots aquells col·lectius i persones que estan participant de manera activa en la reducció de l’impacte de la suspensió de les classes presencials. A més, ha anunciat que s’està treballant activament en la preparació del curs 2020/21 per tal de preveure el retorn de tot l’alumnat a les aules a partir del mes de setembre. “Hem de preveure tant l’organització metodològica com la logística i digital que s’haurà d’adoptar als centres per poder atendre a l’alumnat amb les condicions adequades”.“De fet”, ha afegit el conseller, “he demanat al Ministeri que s’elabori una normativa específica que afavoreixi la reestructuració del currículum que serà necessària per afrontar el proper curs 2020/21”.

Des de Balears també s’ha demanat al Govern de Madrid que es crei un fons econòmic específic per atendre a les necessitats educatives que s’han generat com a conseqüència de la COVID-19.

 

Actualització: 20/03/2020


INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL


Davant la suspensió de l’activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l’organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:


Manteniment de l’atenció i tutorització a l’alumnat i famílies.
1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
3. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.
4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc…), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
6. Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.
7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l’alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.
Professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual
1. El professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual no està obligat a desplaçar-se al centre on té la destinació, i pot romandre al seu domicili habitual. Ha d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.
Reunions i claustres
1. En la mesura que sigui possible, s’evitaran aquelles reunions o claustres
que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera
no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.
Informació al professorat i a les famílies
1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment
d’aquestes instruccions i d’informar-ne del seu contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.
Formació professional
1. Se suspèn tota l’activitat formativa programada per als mòduls de formació en centres de treball (FCT).

Vigència
1. Aquestes instruccions seran d’aplicació a partir de dilluns 23 de març i
mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als
centres educatius de les Illes Balears.
Centres privats no concertats
1. Els centres docents privats no concertats han d’adequar les presents
instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l’article 25 de la
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l’Educació.

Palma, 20 de març de 2020


El Conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March Cerdà

 

 

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Davant la suspensió de l’activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, i durant els pròxims 15 dies, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l’organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:
Manteniment de l’atenció i tutorització a l’alumnat i famílies.
1. Els centres estaran oberts durant el seu horari lectiu habitual i comptaran amb la presència de l’equip directiu, el qual serà el responsable d’organitzar l’activitat educativa i de gestió amb la supervisió del Departament d’Inspecció Educativa. Els docents i el personal d’administració i serveis estaran en tot moment a disposició de l’equip directiu amb la finalitat que l’atenció a l’alumnat estigui garantida. En l’àmbit de l’autonomia de gestió dels centres, es conjugarà la flexibilització de la jornada mitjançant teletreball amb l’atenció a l’alumnat i a les famílies de manera no presencial.
2. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.
3. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula virtual, Pàgina web, Blogs d’aula, Correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
4. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adients.
C/ del Ter, 16, 4t. 07009 Palma (Illes Balears)
Tel.: 971 177755
5. Les activitats proposades a l’alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial.
6. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a l’alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d’Avaluació de l’Batxillerat per a l’Accés a la Universitat.
7. Aquelles famílies que ho demanin, podran ser ateses presencialment als centres, amb cita prèvia.
Reunions i claustres.
1. Tot el professorat del centre estarà obligat a assistir a les reunions que convoqui la direcció del centre. Aquestes reunions es podran dur a terme de manera no presencial, per mitjans telemàtics, quan sigui possible. S’ha de tenir en compte que en la mesura que sigui possible, s’evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris.
2. Se suspenen també les activitats de formació presencial.


Informació al professorat i a les famílies
1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne dels seus contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.


Vigència
1. Aquestes instruccions seran d’aplicació durant 15 dies naturals, des del 16 de març de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que s’acordin de manera successiva.


Centres privats no concertats
1. Els centres docents privats no concertats han d’adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l’article vint de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l’Educació.
Palma, 13 de març de 2020
El Conseller d’Educació, Universitat i Recerca,
Martí X. March Cerdà

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>