Batxillerat d’Arts

1r de batxillerat (LOMLOE)

Modalitat Música i Arts  Escèniques

Modalitat Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

Educació Física

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura

Llengua Estrangera

Treball de recerca I

Educació Física

Filosofia

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Catalana i Literatura

Llengua Estrangera

Treball de recerca I

 Triar una matèria entre:

Dibuix Artístic I

Triar dues matèries entre:

Triar dues matèries entre:

Triar una entre:

Triar una entre:

Tutoria Tutoria
Religió Religió

 

2n de batxillerat (LOMQE)

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera: Anglès

 Història d’Espanya

 Fonaments de l’Art II

Assignatura de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d’opció

 Cultura Audiovisual II

 Disseny o Arts Escèniques

 Assignatures específiques

 Dibuix Artístic II o Història de la  Música

Una d’entre les següents:

 Dibuix Tècnic II

 Tècniques d’Expressió Gràfico- plàstica

 Anàlisi Musical II

 Alemany II

 Francés II

 Història de la Filosofia

 Religió II

 Altres  Tutoria