Consell Escolar

Membres del  Consell Escolar:

M. Magdalena Coll Juan, Directora
Victòria Font Jaume, Cap d’estudis
Antònia Ramis Perelló, Secretària
Representant de l’AMIPA: M. Dolors Garcia Gasch
Representant de l’Ajuntament: Alice Weber

Representants dels professors:

Rosa Solé Guilanyà

Antònia M. Vallespir Anguera

M. Isabel Garcia Buades

Olga Martínez Antón

Representants  dels pares:

Francisca Capó Abrines

Representant de personal no docent: Hilda Fernández Otero

Representants dels alumnes:

Daniel Flor Fernàndez de Soria

Adrià Martín Martorell