Comissions

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I SOCIOEMOCIONAL

Les competències socioemocionals són un conjunt d’habilitats, coneixements  i actituds, que permeten comprendre, expressar i regular, de manera adequada, els fenòmens emocionals. Incloent la consciència emocional, el control de la impulsivitat, el treball en equip, el fet de saber cuidar de si mateix i dels altres. Això facilita desenvolupar-se millor en les circumstàncies de la vida com els processos d’aprenentatge, les relacions interpersonals, la resolució de problemes o l’adaptació al context. 

Com s’ha dit, entenem l’educació emocional com un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, ambdós elements essencials en la formació integral. Per això, es proposa el desenvolupament de coneixements i competències sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.

Recollint les aportacions recents, principalment de Graczyk (2000), Payton (2000) i Saarni (2000) els aspectes a treballar en l’educació socioemocional són:

– Consciència emocional.
– Regulació de les emocions.
– Autonomia personal: autoconeixement  i autoestima.
– Intel·ligència interpersonal i habilitats socio-emocionals.
– Solució de conflictes, habilitats de vida i benestar.

En aquest curs escolar, es treballarà principalment la resolució de conflictes, habilitats de la vida i benestar. Així treballaren tot el que té a veure amb l’autoconcepte, l’autoestima, les normes de convivències, el treball en equip, el reconeixement dels propis errors i acceptar les qualitats de cada persona.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA

– Conèixer i valorar-se un mateix.
– Reconèixer tant les pròpies emocions com les dels altres.
– Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
– Desenvolupar habilitats socials per interaccionar positivament amb els altres i resoldre els conflictes de manera dialogada.
– Implicar als pares en el desenvolupament del programa.

COMISSIÓ ECOAMBIENTAL

Al nostre centre tenim una petita “granja” amb gallines que actualment, compta amb un grapat d’exemplars de raça mallorquina, una  parella de paons i una parella de coloms. A més, hem habilitat espais per sembrar diferents hortalisses. Així doncs,  és necessari un material didàctic adient i adaptat a la nostra realitat que permeti el treball de l’alumnat. A partir d’aquest plantejament i en els anys successius, s’ha elaborat  material didàctic divers relacionat amb l’hort, la granja i el jardí (els arbres de l’escola). Ha estat una proposta sorgida del col·lectiu docent del nostre Centre i dirigida a tot el professorat i alumnat des de primer curs d’Educació Infantil fins a sisè de Primària. 

A partir del curs 2005-2006 l’escola participa en el Programa de Centres Ecoambientals que convoquen  la Conselleria de Mediambient i la Conselleria d’Educació, amb l’objectiu de fomentar, entre la comunitat educativa actituds respectuoses cap a la reducció, el reciclatge i la reutilització mitjançant la promoció de conductes i hàbits respectuosos amb el mediambient com ara, la no utilització de paper d’alumini pels berenars, la recollida selectiva de residus…..

Actualment ens plantejam la revisió del material didàctic esmentat i de les activitats de sensibilització que es duen a terme cada curs escolar  per tal d’elaborar un projecte global, directament relacionat amb la Concreció Curricular del centre i amb el fonament teòric adient.

Els principals objectius són:

1.   Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

2.  Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no discriminació de persones amb discapacitat.

3.  Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge.

4.  Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels aprenentatges.

5.  Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana

6.  Conèixer i valorar l’entorn natural, social i cultural i així contribuir a despertar actituds i hàbits positius per aplicar-los a l’entorn immediat i mediat.

7.  Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora.

8.  Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques, com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la comunicació en aquests llenguatges.

9.  Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura.

10. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

COMISSIÓ LINGÜÍSTICA, PLA LECTOR I BIBLIOTECA

Les principals raons que ens han portat a intentar posar en pràctica aquest projecte ha estat la necessitat urgent de dinamitzar la lectura com a eix central per desenvolupar totes les competències bàsiques, i la necessitat de despertar l’ interès de   l’ alumnat i de les seves famílies en ella, com a font d’ informació i d’ idees.

En definitiva, la necessitat de crear un hàbit lector, ha donat peu a la realització d’aquest projecte i creiem que la biblioteca escolar, com a mitjà, ens ajudarà a formar persones crítiques i en definitiva ciutadans responsables.

 Partim de la base que l’escola, com a part integrant de la realitat, ha de cercar aquelles estratègies que despertin la curiositat i la motivació del nostre alumnat, i en comptes de competir amb els seus interessos i amb les noves tecnologies, les incorporem al currículum. Des d’aquesta perspectiva, s’ha intentat donar forma a aquest projecte, amb activitats properes a l’alumnat, reals, interactives, contacontes, digitals …. Tan necessari com que la biblioteca escolar formi part del currículum, és el convenciment que tot l’equip de professorat del centre ha d’estar implicat en major o en menor mesura en la realització de les activitats que s’hi duguin a terme, i que s’ha de començar per elaborar un projecte de biblioteca consensuat per tot el claustre, ja que aquest document ha de formar part de les nostres senyes d’identitat, i per tant s’ha d’incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i,anualment, el Pla de Treball, a la Programació General Anual (PGA).

El nostre projecte, encara que ambiciós, pretén ser realista, i és per aquest motiu que els objectius proposats seran duts a terme a curt, mig i llarg termini, sobretot tenint en compte que la biblioteca ha de ser una cosa viva, no es tracta de realitzar un projecte i utilitzar-lo de forma estàtica, sinó que s’ha d’anar renovant tant en idees com en materials.  Cal destacar que la nostra escola sempre ha intentat treballar la lectura i l’escriptura des de diferents àmbits, i per això treballem amb diferents programes escolars, i ens trobam realitzant diferents tallers innovadors (annex 1), que han despertat l’ interès de l’alumnat. És, tot aquest procés treballat, el que ens ha fet reflexionar, com a professionals de l’ensenyament, que cal dotar d’un marc teòric-pràctic a totes aquestes activitats i incorporar la biblioteca d’aula, com aquell espai on es donaria forma a aquestes activitats d’ensenyament-aprenentatge que estarien integrades en el currículum.

 També cal destacar que la nostra escola, amb una manca important d’espai, està fent un gran esforç per poder posar en marxa la biblioteca com un lloc de trobada fix i que resulti agradable i especial, i que,  encara que tenim grans mancances de material, esperem anar augmentant-lo per diversos mitjans: destinant una part del pressupost escolar, ajudes que puguem demanar a altres entitats com és l’Ajuntament, la col·laboració de l’associació de Mares i Pares, i participació en concursos escolars, com és el cas.

1 .- Condicionar un nou espai i la seva infraestructura fent de la biblioteca un lloc agradable, confortable i afavoridor del plaer de llegir.

2 .- Constituir, organitzar i actualitzar el fons.

3 .- Integrar la biblioteca al projecte general del centre. Aconseguir que sigui un espai de treball amb una finalitat pedagògica i no un recurs complementari.

4 .- Planificar i organitzar el funcionament general de la biblioteca.

5 .- Implicar i donar a conèixer, per al seu ús i gaudiment, a tots els membres de la comunitat educativa, l’ organització i funcionament de la biblioteca escolar.

6 .- Fomentar entre el professorat la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en relació als diferents usos que poden tenir aquestes eines a la biblioteca, i anar avançant en el canvi metodològic que això implica.

7 .- Aconseguir que l’alumnat adquireixi les competències bàsiques per buscar, seleccionar i utilitzar la informació en qualsevol dels formats disponibles i amb la utilització de les diferents eines al seu abast.

8 .- Treballar amb l’alumnat les competències bàsiques lingüístiques, per a formar lectors polivalents i crítics.

9 .- Potenciar la comunicació i les activitats conjuntes amb la biblioteca de barri.

COMISSIÓ TIC

Les TIC són el conjunt de tecnologies desenvolupades per gestionar la informació. 

L’escola juga un paper important, ja que és ella la que dóna la possibilitat d’educar en la cultura tecnològica com és el coneixement de les TIC, afavorir el desenvolupament de les habilitats que permeten cercar, obtenir, processar, comunicar i transformar informacions diverses, així com el desenvolupament de l’esperit crític i reflexiu envers la informació que es consumeix.

Per poder avançar al mateix ritme que la nostra societat i crear una escola vinculada a ella, és necessari que els tallers i activitats que es proposin no estiguin aïllats, sinó que siguin un conjunt amb tot el currículum, les àrees i les activitats de centre. Les TIC han de ser un element present constantment en la nostra programació i en la nostra tasca diària. A més, s’han de presentar com a elements d’aprenentatges, a més d’elements de comunicació, de manera lúdica, sempre equilibrat amb l’aspecte instructiu, i tenint present la motivació i l’alumne com a element actiu del procés d’ensenyament-aprenentatge. És important tenir present que les TIC estan presents constantment en la nostra vida, en la nostra societat i no podem deixar-les de banda.

 OBJECTIUS GENERALS

– Iniciar-se en la utilització de les TIC com a recurs d’aprenentatge i recerca, d’expressió i de joc, fent-ne un ús cada cop més responsable i crític.
– Desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora.
– Utilitzar les TIC per obtenir informació.
– Utilitzar les TIC com a instrument per aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les condicions de la vida de les persones.

MEMBRES DE LES COMMISSIONS

Coordinació Pedagògica
Ramon Martorell
Catalina Aloy
Pepa Font
Marga Matas
M. Àngels Rueda
Mª Jesús Arroyo
Carmen Portilla
Tomàs Oliver
Aída Luna
Marta Sánchez

TIC
Tomàs Oliver
Biel Enseñat
Carmen Portilla
Mª Jesús Arroyo
Jordi Navas

Lingüística, pla lector i biblioteca
Mª Antonia García
Marga Matas
Maria Llompart
Quica Planisi
Marta Sánchez

Ecoambiental
Ramon Martorell
M. Àngels Rueda
Carme Dalmau
María José Cánaves
Lluïsa Bestard

Convivència i Socioemocional
Cati Aloy
Pepa Font
Bel Gost
Isabel Martorell
Ana Maicas
Aina Orcera