Ensenyaments Inicials

Ensenyaments Inicials I

1. Dirigit a:

Persones que vulguin adquirir els coneixements i les competències bàsiques de lectoescriptura i càlcul matemàtic.

2. Estructura dels estudis:

El nivell d’Ensenyances Inicials I s’organitza amb un caràcter global i té com a referència els continguts que serveixen de base per adquirir altres coneixements.

3. Durada:

Els cursos d’ensenyaments inicials I són anuals, comencen el mes d’octubre i finalitzen el mes de juny.

4. Titulació/Certificat:

En aquest curs s’obté un Certificat d’assistència sempre i quan aquesta hagi estat regular.

Una volta superats els objectius del curs es pot accedir al nivell II.

5.Observacions:

Els continguts estan adaptats al grup tenint en compte les característiques de l’alumnat pel que fa a l’edat, el ritme d’aprenentatge, les necessitats a nivell personal, social i la distribució horària.

Ensenyaments Inicials II

1. Dirigit a:

  • Persones que vulguin consolidar i reforçar els coneixements bàsics adquirits.
  • Persones que vulguin assolir els coneixements previs i les competències bàsiques per:

o    accedir a l’educació secundària per a persones adultes.

o    poder cursar la formació ocupacional i la contínua.

2. Estructura dels estudis:

Els estudis d’Ensenyances Inicials s’organitzen en tres àmbits de coneixement:

  • Comunicació,
  • Cientificotecnològic
  • Social.

3. Durada:

Els cursos d’ensenyaments inicials II són anuals, comencen el mes d’octubre i finalitzen el mes de juny.

4. Titulació/Certificat:

En aquest curs s’obté un Certificat d’assistència sempre i quan aquesta hagi estat regular.

La superació dels objectius del curs permet l’accés a l’educació secundària per a persones adultes.

5.Observacions:

Els continguts estan adaptats al grup tenint en compte les característiques de l’alumnat pel que fa a l’edat, el ritme d’aprenentatge, les necessitats a nivell personal, social i la distribució horària.