ESPA

L’educació secundària per a persones adultes  condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria. Va dirigit a persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis. Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones majors de 16 anys que disposin d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

Els estudis d’ESPA es distribueixen en dos nivells i dins cada nivell s’imparteixen tres àmbits. Cada nivell s’organitza en mòduls (assignatures) independents que tenen una durada d’un quadrimestre.

Àmbit de comunicació (Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera anglès).

Àmbit social (Ciències socials)

Àmbit cientificotecnològic (Ciències naturals, Matemàtiques)

Es pot cursar un mòdul sempre que es tengui aprovat el mòdul de nivell inferior de la mateixa matèria, encara que no es tengui superat tot l’àmbit.

S’obté el títol de graduat en educació secundària en haver aprovat tots els mòduls.