Consell Escolar

Composició del Consell Escolar

La darrera renovació dels components del Consell escolar del centre es va produir a les eleccions que es van celebrar el 2022, i aprovada l’acta de constitució del Consell Escolar el dia 03/03/2022. La incorporació del nou equip directiu i el cessament de l’anterior (amb efectes de 01/07/2021) fa que la composició fins al 31/08/2021 sigui la següent.

Membres per raó del seu càrrec

RICARD FORÉS GARGALLO, President, per ser el Director
CATALINA MARIA MARCH DOLS, per ser la Cap d’Estudis.
BARTOMEU COLL AMENGUAL, amb veu i sense vot, per ser el Secretari del Centre

Membres electes del col·lectiu de pares i mares:

LOURDES RIBAS BARRAGÁN 
DANIEL PERELLÓ MATHEU 

Membres electes del col·lectiu d’alumnat

PAU COLL GONZALEZ 
GUILLEM RASCÓN CASASÚS 
JOSIK RENE CHOUARAN LINDO 

Membres electes del col·lectiu de professorat

CATALINA TORRENS COSTA
LLUÍ ARISTONDO ARVIDSSON
JANA LOPEZ GOMEZ
MARIA ESPERANZA PUJOL HOLGADO
MAGDALENA RIBES JAUME

Membre nomenat per l’Ajuntament

JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS (comunicació de la secretària accidental de 13/12/2019)

Membre electe del col·lectiu de personal d’administració i serveis

JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS (comunicació de la secretària accidental de 13/12/2019)