Consell Escolar

Composició del Consell Escolar

La darrera renovació de la meitat dels components del Consell escolar del centre es va produir a les eleccions que es van celebrar el 11/12/2019

Membres per raó del seu càrrec

ANTONI SALVÀ SALVÀ, President, per ser el Director
JUAN FERNÀNDEZ MARTÍN, per ser el Cap d’Estudis.
RICARD FORÉS GARGALLO, amb veu i sense vot, per ser el Secretari del Centre

Membres electes del col·lectiu de pares i mares:

BARTOMEU FULLANA BAUZÀ (2017)
LOURDES RIBAS BARRAGÁN (2019)
JOAN MATEU PRATS I COLL (designat per l’AMIPA el 9/12/2019)

Membres electes del col·lectiu d’alumnat

LAIA CARRILLO ROSSELLÓ (2019)
CLARA ESTARELLAS BIBILONI (2019)
CATERINA MOYÀ MORRO (2019)

Membres electes del col·lectiu de professorat

ARISTONDO ARVIDSSON, LLUÍS (2019)
BLAY MIRALLES, AMPARO (2017)
FRANCISCA BOVER POL (2017)
BERENICE DE LORENZO ROSSELLÓ (2019)
BORDAS GÓMEZ DE LA TIA, ONA (2017)
TORRENS COSTA, CATALINA (2019)

Membre nomenat per l’Ajuntament

JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS (comunicació de la secretària accidental de 13/12/2019)

Membre electe del col·lectiu de personal d’administració i serveis

MARTORELL BELTRAN, FRANCISCA (2019)