Documents del centre

A l’enllaç que teniu al final trobareu els següents documents permanents de centre:

– Pla de convivència
– Pla d’acció tutorial (PAT)
– Projecte lingüístic
– Pla d’acolliment
– Pla d’atenció a la diversitat (PAD)
– Resum metodologia centre
– Reglament d’organització i funcionament (ROF)

Documents del centre