Òrgans de Govern

Òrgans col·legiats de govern

key

Òrgans col·legiats de govern
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professorat amb les competències establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol II del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis (ROC) que no s’oposin a les establertes en la LOE. La composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
L’equip directiu
L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del ROC, així com els nomenats d’acord amb el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB 30 de 23/02/2010) i les ordres anuals successives sobre renovació d’equips directius, amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin a les establertes a la LOE.

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Son Caliu Està format pels següents aquests són els  integrants:

Representants dels pares i mares

Pamela Kristina Adam

Pilar Rodríguez Moyano

 Marcos Javier Rodríguez  Campins

Christian López Guerin

Representant de l’AMPTA

 Ángela Figarola

Representant de l’Ajuntament de Calvià

Cecilia Valls
 
Representants del professorat
 

Laylah Llull Sierra, Marta Martínez Benito, Maribel Vicente Vicente, Mónica Rullán Mora i Encarna Vilchez Cazorla.

Equip directiu

Francisca Far (presidenta)

Elena Arroyo (cap d’estudis)

Marta Servera(secretària)

 

Claustre

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys-A: Mery Molina  mmolina@ceipsoncaliu.es

3 anys-B:Natalia Mayol natalia@ceipsoncaliu.es   

3 anys-C:Cristina Flexas  cflexas@ceipsoncaliu.es                    

4 anys-A: Laylah Llull laylahllull@ceipsoncaliu.es

4 anys-B: Marga Bauzá mbauza@ceipsoncaliu.es

5 anys-A: Miriam Lerin mlerin@ceipsoncaliu.es

5anys-B: Sonia Fernandez  sfernandez@ceipsoncaliu.es

4C/5C: Cristina Velez Canto cvelez@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA:  Paula López paula@ceipsoncaliu.es

1rB: Eva Fernadez Fernandez  efernandez@ceipsoncaliu.es

1rC: Lluc Albertí  llucalberti@ceipsoncaliu.es

2nA: Marta Martínez  marta@ceipsoncaliu.es

2nB:  Patricia Baquero  pbaquero@ceipsoncaliu.es

2nC: Estrella Lorenzo Gomez   elorenzo@ceipsoncaliu.es

3rA:  Rosa Mª Ibarrondo     ribarrondo@ceipsoncaliu.es

3rB: Inés Garcia ines@ceipsoncaliu.es

3rC: Elena Bernat Esteban  ebernat@ceipsoncaliu.es

4tA : Maribel Vicente  mvicente@ceipsoncaliu.es 

4tB:  Marian Bosch mbosch@ceipsoncaliu.es

4tC: Jaume Tomás Adrover  jtomas@ceipsoncaliu.es

5èA : Encarna Vilchez encarna@ceipsoncaliu.es

5èB : Elisabeth Morales Medina  emorales@ceipsoncaliu.es

5èC: Joan Beltran Pujol  jbeltran@ceipsoncaliu.es

6èA: Mónica Rullán  mrullan@ceipsoncaliu.es

6èB: Sandra Madrid Garcia smadrid@ceipsoncaliu.es

6èC: Xavi Robles  xrobles@ceipsoncaliu.es

 ESPECIALISTES

ANGLÈS: Araceli Prieto  araceli@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓ FÍSICA: Ana Polo apolo@ceipsoncaliu.es

RELIGIÓ: Diego Tomás Parra  dtomas@ceipsoncaliu.es

EQUIP SUPORT

AL: Nuria Gutierrez ngutierrez@ceipsoncaliu.es

Orientadora: Juana Vidal jvidal@ceipsoncaliu.es