Òrgans de Govern

Òrgans col·legiats de govern

key

Òrgans col·legiats de govern
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professorat amb les competències establertes pels articles 127 i 129 de la LOE i les atribuïdes en el capítol II del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis (ROC) que no s’oposin a les establertes en la LOE. La composició i el funcionament són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
L’equip directiu
L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del ROC, així com els nomenats d’acord amb el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB 30 de 23/02/2010) i les ordres anuals successives sobre renovació d’equips directius, amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin a les establertes a la LOE.

 

Consell Escolar

El Consell Escolar del CEIP Son Caliu Està format pels següents aquests són els  integrants:

Representants dels pares i mares

Pamela Kristina Adam

Pilar Rodríguez Moyano

 Marcos Javier Rodríguez  Campins

Christian López Guerin

Representant de l’AMPTA

 Ángela Figarola

Representant de l’Ajuntament de Calvià

Cecilia Valls

Representants del professorat

Laylah Llull Sierra, Marta Martínez Benito, Maribel Vicente Vicente, Mónica Rullán Mora i Encarna Vilchez Cazorla.

Equip directiu

Francisca Far (presidenta)

Elena Arroyo (cap d’estudis)

Marta Servera(secretària)

 

Claustre

 

EDUCACIÓ INFANTIL

3A: Cati Cañellas caticanellas@ceipsoncaliu.es

3B: Patricia Pujol  ppujol@ceipsoncaliu.es

4A: Natalia Mayol  natalia@ceipsoncaliu.es

4B: Mery Molina  mmolina@ceipsoncaliu.es

5A: Laylah Llull  laylahllull@ceipsoncaliu.es

5B: Marga Bauzá  mbauza@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1rA: Marta Martínez marta@ceipsoncaliu.es

1rB: Patricia Baquero: pbaquero@ceipsoncaliu.es

2nA: Paula López:   paula@ceipsoncaliu.es

2nB: Alejandro Triguero: atriguero@ceipsoncaliu.es

3rA : Maribel Vicente: mvicente@ceipsoncaliu.es

3rB: Jaume Marqués: jmarques@ceipsoncaliu.es

4rA: Eva Sánchez: esanchez@ceipsoncaliu.es

4tB: Javier Andreu:  jandreu@ceipsoncaliu.es

5èA : Elena Arroyo: elena@ceipsoncaliu.es

5èB :Mónica Rullán:   mrullan@ceipsoncaliu.es

6èA: Elisabeth Morales Medina: emorales@ceipsoncaliu.es

6èB: Joan Beltran Pujol: jbeltran@ceipsoncaliu.es

Aula UEECO: Nuria Gutierrez ngutierrez@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES

INGLÉS:

Araceli Prieto araceli@ceipsoncaliu.es

Sonia Penalva: spenalva@ceipsoncaliu.es

EDUCACIÓN FÍSICA:

Ana Polo apolo@ceipsoncaliu.es

Joan Beltran Pujol: jbeltran@ceipsoncaliu.es

MÚSICA:

Xavi Robles xrobles@ceipsoncaliu.es

RELIGIÓN:

Diego Tomás Parra dtomas@ceipsoncaliu.es

EQUIP DE SUPORT

ORIENTADORA:

Juana Vidal:  jvidal@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTES PEGAGOGIA TERAPÈUTICA (PT)

Margarita Xamena: mxamena@ceipsoncaliu.es

Toni Noguera: tnoguera@ceipsoncaliu.es

ESPECIALISTA AUDICIÓ I LLENGUATGE (AD)

Ines Pons: ipons@ceipsoncaliu.es

MESTRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (AD)

Lluc Albertí: llucalberti@ceipsoncaliu.es

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Francisca Far Horrach ceipsoncaliu@educaib.eu

CAP D’ESTUDIS: Encarna Vilchez ceipsoncaliu@educaib.eu

SECRETÀRIA: Marian Bosch ceipsoncaliu@educaib.eu